Ktl-icon-tai-lieu

trí tuệ cảm xúc

Được đăng lên bởi Mikarin Hide
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1497 lần   |   Lượt tải: 5 lần
MỤC LỤC

MỞ ĐẦU...............................................................................................................2
NỘI DUNG...........................................................................................................2
I. Một số hiểu biết về trí tuệ xúc cảm ................................................................2
1. Khái niệm trí tuệ xúc cảm.........................................................................2
3. Đặc điểm của trí tuệ xúc cảm....................................................................4
4. Cấu trúc của trí tuệ xúc cảm......................................................................4
II. Ứng dụng của trí tuệ xúc cảm trong công việc..............................................5
III. Một số cách rèn luyện trí tuệ xúc cảm.......................................................10
KẾT LUẬN.........................................................................................................11
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................................12

MỞ ĐẦU
Trong xã hội hiện nay, hầu hết mọi người đều tiếp cận với một nền văn minh
“bấm nút” trong đó họ chỉ toàn làm việc trong môi trường máy móc, ít có điều
kiện giao lưu, thể hiện cảm xúc cũng như khám phá nguồn cảm xúc bản thân,
điều này làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển trí tuệ của con người. Do đó, để
hiểu hơn về vấn đề này e đã chọn đề tài: “ trình bày những hiểu biết của anh/ chị
về trí tuệ xúc cảm và ứng dụng của nó trong công việc”
NỘI DUNG
I. Một số hiểu biết về trí tuệ xúc cảm
1. Khái niệm trí tuệ xúc cảm
Có rất nhiều tranh luận về định nghĩa của TTXC khi xem xét thuật ngữ và cả
các hoạt động:
* Peter Salovey: Trí tuệ xúc cảm bao gồm khả năng tiếp nhận đúng, đánh giá
và thể hiện cảm xúc, khả năng đánh giá và phân loại những cảm xúc giúp định
hướng khả năng suy nghĩ, khả năng hiểu và điều khiển, định hướng cảm xúc
nhằm gia tăng sự phát triển cảm xúc và trí tuệ.
* Daniel Goleman: Trí tuệ xúc cảm là khả năng giám sát các cảm giác và cảm
xúc của bản thân và của người khác, khả năng phân biệt chúng và khả năng sử
dụng các thông tin nhằm định hướng suy nghĩ và hành động
của mình.
* H. Steve: Trí tuệ xúc cảm là sự kết hợp giữa sự nhảy cảm về cảm xúc có tính
chất tự nhiên với các kỹ năng quản lý cảm xúc có được do tự học hỏi nhằm
giúp con người đạt được hạnh phúc trong cuộc sống.
Từ những quan điểm khác nhau có thể đi đến đinh nghĩa : Trí tuệ xúc cảm là
khả năng thấu hiểu cảm xúc bản thân và người khác dẫn ...
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU...............................................................................................................2
NỘI DUNG...........................................................................................................2
I. Một số hiểu biết về trí tuệ xúc cảm ................................................................2
1. Khái niệm trí tuệ xúc cảm.........................................................................2
3. Đặc điểm của trí tuệ xúc cảm....................................................................4
4. Cấu trúc của trí tuệ xúc cảm......................................................................4
II. Ứng dụng của trí tuệ xúc cảm trong công việc..............................................5
III. Một số cách rèn luyện trí tuệ xúc cảm.......................................................10
KẾT LUẬN.........................................................................................................11
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................................12
trí tuệ cảm xúc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
trí tuệ cảm xúc - Người đăng: Mikarin Hide
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
trí tuệ cảm xúc 9 10 83