Ktl-icon-tai-lieu

TRÌNH BÀY BÁO CÁO TỐT NGHIỆP

Được đăng lên bởi dangngocthaoly
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 972 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HỒ CHÍ MINH
CƠ SỞ ĐÀO TẠO MIỀN TRUNG
-----0O0O0----KHOA KINH TẾ

HƯỚNG DẪN HÌNH THỨC TRÌNH BÀY
- BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
- LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
- CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP
A. QUY ĐỊNH CHUNG
- Tổng số trang: ( chỉ tính từ chương 1 đến chương 5)
o Số trang của Luận văn TN (Nếu có): 45-60 trang
o Số trang của Báo cáo TT TN: 35-50 trang
o Số trang của Chuyên đề TN: 30- 45 trang
- Luận văn: là tên gọi của khóa luận tốt nghiệp của SV các khối ngành Kinh
tế, hội đủ các điều kiện theo quy định, đựơc viết trên cơ sở phát triển từ Báo
cáo TN và được bảo vệ trước hội đồng chấm Luận văn TN.
- Báo cáo thực tập TN (Báo cáo TN) là tên gọi báo cáo tổng hợp của SV
nghiên cứu về một vấn đề cụ thể phát sinh tại đơn vị thực tập và được nộp về
GVHD sau khi hoàn thành thực tập TN tại DN.
B. HƯỚNG DẪN CHUNG VỀ HÌNH THỨC TRÌNH BÀY.
Cách sắp đặt kết cấu các trang trong báo cáo theo trình tự sau:
1. Trang bìa chính: ( xem mẫu kèm theo)
- Ngành KTKT: xanh nhạt
- Ngành QTKD: vàng nhạt
- Ngành TCNH: hồng nhạt
2. Trang bìa phụ: trình bày giống trang bìa chính
3. Trang Lời cam đoan: xem mẫu kèm theo
4. Trang Lời cảm ơn: Lời cảm ơn cần chân thành, không khuôn sáo, chỉ
nên giành cho những người thực sự giúp đỡ việc hoàn thành báo cáo
Thực tập TN, do đó không nên liệt kê ra quá nhiều người, làm mất ý
nghĩa của Lời cảm ơn.
5. Trang nhận xét của Cơ quan thực tập
6. Trang nhận xét của Giảng viên hướng dẫn: GVHD nhận xét các vấn
đề:

2

- Sự chuyên cần trong quá trình Thực tập TN
- Kết cấu, phương pháp trình bày
- Cơ sở lý luận
- Tính thực tiễn và khả năng ứng dụng của đề tài
- Các hướng nghiên cứu của đề tài có thể tiếp tục phát triển cao hơn.
- Kết quả: Đạt (hoặc không đạt) ở mức Giởi – Khá – Trung bình…
( Không cho điểm vào trang nhận xét này).
7. Trang Nhận xét của Giảng viên phản biện:
- Cần thể hiện rõ quan điểm của người phản biện
- Không cho điểm vào trang nhận xét này.
8. Trang mục lục: Khoảng 2 trang A4.
Lưu ý: SV nên dùng chức năng Insert + Index and Tables + Table of
Contents của phần mềm MS-Word để tạo bảng mục lục này.
9. Trang Danh mục các bảng biểu, sơ đồ, đồ thị: xem hướng dẫn ở mục
C
10. Trang Danh mục các từ viết tắt (nếu cần): Cụm từ viết tắt là các chữ
cái và các ký hiệu hay chữ được viết liền nhau, để thay cho một cụm từ
có ý nghĩa thường được lặp nhiều lần trong văn bản hoặc được mọi
người mặc nhiên chấp nhận.
11. Trang dẫn nhập: bắt đầu đánh số trang là 1
- Viết ngắn gọn.
- Nói rõ lý do chọn đề tài, mục đích nghiên cứu, đối tượng nghiên cứ...
HƯỚNG DẪN HÌNH THỨC TRÌNH BÀY
- BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
- LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
- CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP
A. QUY ĐỊNH CHUNG
- Tổng số trang: ( chỉ tính từ chương 1 đến chương 5)
o Số trang của Luận văn TN (Nếu có): 45-60 trang
o Số trang của Báo cáo TT TN: 35-50 trang
o Số trang của Chuyên đề TN: 30- 45 trang
- Luận văn: tên gọi của khóa luận tốt nghiệp của SV các khối ngành Kinh
tế, hội đủ các điều kiện theo quy định, đựơc viết trên cơ sở phát triển từ Báo
cáo TN và được bảo vệ trước hội đồng chấm Luận văn TN.
- Báo cáo thực tập TN (Báo cáo TN) tên gọi báo cáo tổng hợp của SV
nghiên cứu về một vấn đề cụ thể phát sinh tại đơn vị thực tập được nộp về
GVHD sau khi hoàn thành thực tập TN tại DN.
B. HƯỚNG DẪN CHUNG VỀ HÌNH THỨC TRÌNH BÀY.
Cách sắp đặt kết cấu các trang trong báo cáo theo trình tự sau:
1. Trang bìa chính: ( xem mẫu kèm theo)
- Ngành KTKT: xanh nhạt
- Ngành QTKD: vàng nhạt
- Ngành TCNH: hồng nhạt
2. Trang bìa phụ: trình bày giống trang bìa chính
3. Trang Lời cam đoan: xem mẫu kèm theo
4. Trang Lời cảm ơn: Lời cảm ơn cần chân thành, không khuôn sáo, chỉ
nên giành cho những người thực sự giúp đỡ việc hoàn thành o cáo
Thực tập TN, do đó không nên liệt ra quá nhiều người, làm mất ý
nghĩa của Lời cảm ơn.
5. Trang nhận xét của Cơ quan thực tập
6. Trang nhận xét của Giảng viên hướng dẫn: GVHD nhận xét các vấn
đề:
1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HỒ CHÍ MINH
CƠ SỞ ĐÀO TẠO MIỀN TRUNG
-----0O0O0-----
KHOA KINH TẾ
TRÌNH BÀY BÁO CÁO TỐT NGHIỆP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TRÌNH BÀY BÁO CÁO TỐT NGHIỆP - Người đăng: dangngocthaoly
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
TRÌNH BÀY BÁO CÁO TỐT NGHIỆP 9 10 839