Ktl-icon-tai-lieu

tư tưởng hồ chí minh

Được đăng lên bởi hieuanh1995
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 378 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CON NGƯỜI
Tư tưởng Hồ Chí Minh là một bước phát triển mới của chủ nghĩa
Mác - Lênin, được vận dụng một cách sáng tạo vào thực tiễn giải phóng
dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Điều cốt lõi của tư
tưởng Hồ Chí Minh là độc lập dân tộc gắn liền với giải quyết xã hội và
giải phóng con người. Trong đó, vấn đề con người là vấn đề lớn, được đặt
lên hàng đầu và là vấn đề trung tâm, xuyên suốt trong toàn bộ nội dung
tư tưởng của Người.
Tư tưởng Hồ Chí Minh là một bước phát triển mới của chủ nghĩa Mác Lênin, được vận dụng một cách sáng tạo vào thực tiễn giải phóng dân tộc và
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Điều cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí
Minh là độc lập dân tộc gắn liền với giải quyết xã hội và giải phóng con
người. Trong đó, vấn đề con người là vấn đề lớn, được đặt lên hàng đầu và là
vấn đề trung tâm, xuyên suốt trong toàn bộ nội dung tư tưởng của Người. Tin
ở dân, dựa vào dân, tổ chức và phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, bồi
dưỡng, đào tạo và phát huy mọi năng lực của dân (ở từng cá nhân riêng lẻ và
của cả cộng đồng), đó là tư tưởng được Hồ Chí Minh vận dụng và phát triển
trong toàn bộ sự nghiệp đấu tranh cách mạng giành độc lập dân tộc cũng như
xây dựng đất nước. Tư tưởng đó cũng chính là nội dung cơ bản ủa toàn bộ tư
tưởng về con người của Hồ Chí Minh.
Đối với Hồ Chí Minh, con người vừa tồn tại vừa tư cách cá nhân, vừa
là thành viên của gia đình và của cộng đồng, có cuộc sống tập thể và cuộc
sống cá nhân hài hòa, phong phú. Người đã nêu một định nghĩa về con
người: "Chữ người, nghĩa hẹp là gia đình, anh em, họ hàng, bầu bạn. Nghĩa
rộng là đồng bào cả nước. Rộng nữa là cả loài người". Quan điểm đó thể
hiện ở chỗ Người chưa bao giờ nhìn nhận con người một cách chung chung,
trừu tượng. Khi bàn về chính sách xã hội, cũng như ở mọi nơi, mọi lúc,
trong mọi hoàn cảnh, Người luôn quan tâm đến nhu cầu, lợi ích của con
người với tư cách nhu cầu chính đáng. Đem lại lợi ích cho con người chính
là tạo ra động lực vô cùng lớn lao cho sự nghiệp chung, vì nếu như những
nhu cầu, lợi ích của mỗi cá nhân không được quan tâm thỏa đáng thì tính
tích cực của họ sẽ không thể phát huy được. Trong khi phê phán một cách
nghiêm khắc chủ nghĩa cá nhân, Người viết: "Đấu tranh chống chủ nghĩa cá
nhân không phải là "giày xéo lên lợi ích cá nhân". Mỗi người đều có tính
cách riêng, sở trường riêng, đời sống riêng của bản thân và của gia đình
mình". Trong quan điểm về thực hiện một nền dân chủ xã hội chủ nghĩa,
theo Người, phải là một nền dân chủ ...
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CON NGƯỜI
tưởng Hồ Chí Minh một bước phát triển mới của chủ nghĩa
Mác - Lênin, được vận dụng một cách sáng tạo vào thực tiễn giải phóng
dân tộc xây dựng chủ nghĩa hội Việt Nam. Điều cốt lõi của
tưởng Hồ C Minh độc lập dân tộc gắn liền với giải quyết hội
giải phóng con người. Trong đó, vấn đề con người là vấn đề lớn, được đặt
lên hàng đầu vấn đề trung tâm, xuyên suốt trong toàn bộ nội dung
tư tưởng của Người.
tưởng Hồ Chí Minh một bước phát triển mới của chủ nghĩa Mác -
Lênin, được vận dụng một cách sáng tạo vào thực tiễn giải phóng dân tộc
xây dựng chủ nghĩa hội Việt Nam. Điều cốt lõi của tưởng H C
Minh độc lập dân tộc gắn liền với giải quyết hội giải phóng con
người. Trong đó, vấn đề con người là vấn đề lớn, được đặt lên hàng đầu và là
vấn đề trung tâm, xuyên suốt trong toàn bộ nội dung tư tưởng của Người. Tin
dân, dựa vào dân, t chức và phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, bồi
dưỡng, đào tạo và phát huy mọi năng lực của dân (ở từng cá nhân riêng lẻ và
của cả cộng đồng), đó tưởng được Hồ Chí Minh vận dụng phát triển
trong toàn bộ sự nghiệp đấu tranh cách mạng giành độc lập dân tộc cũng như
xây dựng đất nước. Tư tưởng đó cũng chính là nội dung cơ bản ủa toàn bộ tư
tưởng về con người của Hồ Chí Minh.
Đối với Hồ Chí Minh, con người vừa tồn tại vừa ch nhân, vừa
thành viên của gia đình của cộng đồng, cuộc sống tập thể cuộc
sống nhân hài hòa, phong phú. Người đã nêu một định nghĩa về con
người: "Chữ người, nghĩa hẹpgia đình, anh em, họ hàng, bầu bạn. Nghĩa
rộng đồng bào cả nước. Rộng nữa cả loài người". Quan điểm đó thể
hiện chỗ Người chưa bao giờ nhìn nhận con người một cách chung chung,
trừu tượng. Khi bàn về chính sách hội, cũng như mọi nơi, mọi lúc,
trong mọi hoàn cảnh, Người luôn quan tâm đến nhu cầu, lợi ích của con
người với cách nhu cầu chính đáng. Đem lại lợi ích cho con người chính
tạo ra động lực cùng lớn lao cho sự nghiệp chung, nếu như những
nhu cầu, lợi ích của mỗi nhân không được quan tâm thỏa đáng thì tính
tích cực của họ sẽ không thể phát huy được. Trong khi phê phán một cách
nghiêm khắc chủ nghĩa nhân, Người viết: "Đấu tranh chống chủ nghĩa
nhân không phải là "giày xéo lên lợi ích nhân". Mỗi người đều có nh
cách riêng, sở trường riêng, đời sống riêng của bản thân của gia đình
mình". Trong quan điểm về thực hiện một nền dân chủ hội chủ nghĩa,
theo Người, phải một nền dân chủ chân chính, không hình thức, không
tư tưởng hồ chí minh - Trang 2
tư tưởng hồ chí minh - Người đăng: hieuanh1995
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
tư tưởng hồ chí minh 9 10 944