Ktl-icon-tai-lieu

Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề văn hóa

Được đăng lên bởi Ca Phe Den
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 858 lần   |   Lượt tải: 3 lần
1
Vị trí và vai trò của văn hóa trong đời sống
hiện nay

Tư tưởng Hồ Chí Minh

MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
I. ĐẶT VẤN ĐỀ.....................................................................................................3
II. MỤC ĐÍCH, MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU.........................................................4
III. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU...........................................................................5
PHẦN 2: KIẾN THỨC CƠ BẢN.
I. CƠ SỞ LÝ LUẬN...............................................................................................6
1. Định
2. Xã

nghĩa về văn hóa....................................................................................6

hội.............................................................................................................7

3. Nền văn hóa trong xã hội hiện nay của đất nước ta - đất nước xã hội chủ
nghĩa.....................................................................................................................7
II. VỊ TRÍ VÀ VAI TRÒ CỦA VĂN HÓA TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI.............7
1. Văn

hóa là đời sống tinh thần của xã hội, thuộc kiến trúc thượng tầng...........7

2. Văn

hóa không thể đứng ngoài mà phải ở trong kinh tế, chính trị, phải tham gia thực hiên

nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy xây dựng và phát rriển kinh tế.................8
PHẦN 3: KIẾN THỨC VẬN DỤNG.
I. TÌNH HÌNH ĐẤT NƯỚC TA VÀ NHỮNG THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC SAU 15
NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 5 KHÓA VIII CỦA ĐẢNG
CỘNG SẢN VIỆT NAM..........................................................................................10
II. PHÁT HUY SÂU RỘNG VỊ TRÍ VÀ VAI TRÒ CỦA NỀN VĂN HÓA TRONG
ĐỜI SỐNG HIỆN NAY THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG LẦN 9
1KHÓA XI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.................................................11

2
Vị trí và vai trò của văn hóa trong đời sống
hiện nay

1. Văn

Tư tưởng Hồ Chí Minh

hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất

nước.......................................................................................................12
2. Văn

hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội....................13

PHẦN 4: KẾT LUẬN.
CHÚ THÍCH...............................................................................................................18
TÀI LIỆU THAM KHẢO..........................................................................................19

2

PHẦN 1: MỞ ĐẦU.

3
Vị trí và vai trò của văn hóa trong đời sống
hiện nay

Tư tưởng Hồ Chí Minh
...
Vị trí và vai trò của văn hóa trong đời sống hiện nay Tư tưởng Hồ Chí Minh


I. ĐẶT VẤN ĐỀ.....................................................................................................3
II. MỤC ĐÍCH, MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU.........................................................4
III. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU...........................................................................5

I. CƠ SỞ LÝ LUẬN...............................................................................................6
1. Định nghĩa về văn hóa....................................................................................6
2. Xã hội.............................................................................................................7
3. Nền văn hóa trong hội hiện nay của đất ớc ta - đất ớc hội chủ
nghĩa.....................................................................................................................7
II. VỊ TRÍ VÀ VAI TRÒ CỦA VĂN HÓA TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI.............7
1. Văn hóa là đời sống tinh thần của xã hội, thuộc kiến trúc thượng tầng...........7
2. Văn hóa không thể đứng ngoài mà phải ở trong kinh tế, chính trị, phải tham gia thực hiên
nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy xây dựng và phát rriển kinh tế.................8

I. TÌNH HÌNH ĐẤT NƯỚC TA NHỮNG THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC SAU 15
NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 5 KHÓA VIII CỦA ĐẢNG
CỘNG SẢN VIỆT NAM..........................................................................................10
II. PHÁT HUY SÂU RỘNG VỊ TRÍ VAI TRÒ CỦA NỀN VĂN HÓA TRONG
ĐỜI SỐNG HIỆN NAY THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG LẦN 9
KHÓA XI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.................................................11
1
1
Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề văn hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề văn hóa - Người đăng: Ca Phe Den
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề văn hóa 9 10 898