Ktl-icon-tai-lieu

Tư Tưởng Hồ Chí

Được đăng lên bởi thienthantsvn-gmail-com
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 2256 lần   |   Lượt tải: 0 lần
56 câu hỏi tự luận và đáp án chi tiết Tư Tưởng Hồ Chí
MinhDocument Transcript


1.  56 CÂU HỎI TỰ LUẬN VÀ ĐÁP ÁN MÔN TTHCM Câu 1. 
Trình bày khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh. Câu 2. Điều kiện lịch sử ­ xã hội Việt nam và 
thế giới ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh như thế 
nào? Câu 3. Phân tích ảnh hưởng của truyền thống văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa
nhân loại đối với sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Câu 4. Phân tích vai trò của chủ 
nghĩa Mác ­ Lênin đối với việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Câu 5. Phân tích vai trò
của nhân tố chủ quan (các phẩm chất riêng của Người) trong việc hình thành tư tưởng 
Hồ Chí Minh. Câu 6. Hãy trình bày các giai đoạn hình thành và phát triển tư tưởng Hồ 
Chí Minh. Câu 7. Dựa trên cơ sở nào để khẳng định đến năm 1930, tư tưởng Hồ Chí 
Minh đã được hình thành về cơ bản? Câu 8. Các giai đoạn hình thành và phát triển của 
tư tưởng Hồ Chí Minh được phân định theo những căn cứ nào? Câu 9. Hãy nêu phương
pháp nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh? Câu 10. Hãy kể tên các tác phẩm, bài viết lớn 
của Hồ Chí Minh ? Câu 11. Phân tích cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề 
dân tộc. Câu 12. Chứng minh rằng, tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền của các dân tộc vừa
mang tính cách mạng, khoa học vừa mang tính nhân văn sâu sắc. Câu 13. Phân tích cơ 
sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc. Câu 14. Phân 
tích nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc. Câu 
15. Vì sao phải vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc vào sự nghiệp đổi mới
hiện nay ở nước ta. Câu 16. Không có gì quý hơn độc lập, tự do hay còn có gì quý hơn 
độc lập tự do? Chứng minh trả lời. Câu 17. Phân tích nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ
Chí Minh về chủ nghĩa xã hội. Câu 18. Phân tích quan niệm của Hồ Chí Minh về những 
đặc trưng bản chất của chủ nghĩa xã hội. Câu 19. Nhận thức của anh (hay chị) về quan 
niệm của Hồ Chí Minh về mục tiêu và động lực của chủ nghĩa xã hội Câu 20. Phân tích 
tính tất yếu của thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam? Câu 21. Phân tích 
quan niệm của Hồ Chí Minh về con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam Câu 
22. Nêu phương hướng vận dụng và phát huy tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội
trong giai đoạn hiện nay ở nước ta. Câu 23. Bằng kiến thức tư tưởng Hồ Chí Minh về 
chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội được liên hệ với cuộc sống của 
bản thân, hãy phác thảo những nét lớn về cuộc sống trong tư...
56 câu h i t lu n và đáp án chi ti t T T ng H Chí ế ư ưở
MinhDocument Transcript
1. wWw.VipLam.Net 56 CÂU H I T LU N VÀ ĐÁP ÁN MÔN TTHCM Câu 1.
Trình bày khái ni m t t ng H Chí Minh. Câu 2. Đi u ki n l ch s - xã h i Vi t nam và ư ưở
th gi i nh h ng đ n s hình thành và phát tri n c a t t ng H Chí Minh nh th ế ưở ế ư ưở ư ế
nào? Câu 3. Phân tích nh h ng c a truy n th ng văn hóa dân t c và tinh hoa văn hóa ưở
nhân lo i đ i v i s hình thành t t ng H Chí Minh. Câu 4. Phân tích vai trò c a ch ư ưở
nghĩa Mác - Lênin đ i v i vi c hình thành t t ng H Chí Minh. Câu 5. Phân tích vai trò ư ưở
c a nhân t ch quan (các ph m ch t riêng c a Ng i) trong vi c hình thành t t ng ườ ư ưở
H Chí Minh. Câu 6. Hãy trình bày các giai đo n hình thành và phát tri n t t ng H ư ưở
Chí Minh. Câu 7. D a trên c s nào đ kh ng đ nh đ n năm 1930, t t ng H Chí ơ ế ư ưở
Minh đã đ c hình thành v c b n? Câu 8. Các giai đo n hình thành và phát tri n c a ượ ơ
t t ng H Chí Minh đ c phân đ nh theo nh ng căn c nào? Câu 9. Hãy nêu ph ngư ưở ượ ươ
pháp nghiên c u t t ng H Chí Minh? Câu 10. Hãy k tên các tác ph m, bài vi t l n ư ưở ế
c a H Chí Minh ? Câu 11. Phân tích c s hình thành t t ng H Chí Minh v v n đ ơ ư ưở
dân t c. Câu 12. Ch ng minh r ng, t t ng H Chí Minh v quy n c a các dân t c v a ư ưở
mang tính cách m ng, khoa h c v a mang tính nhân văn sâu s c. Câu 13. Phân tích c ơ
s hình thành t t ng H Chí Minh v cách m ng gi i phóng dân t c. Câu 14. Phân ư ưở
tích n i dung c b n c a t t ng H Chí Minh v cách m ng gi i phóng dân t c. Câu ơ ư ưở
15. Vì sao ph i v n d ng t t ng H Chí Minh v v n đ dân t c vào s nghi p đ i m i ư ưở
hi n nay n c ta. Câu 16. Không có gì quý h n đ c l p, t do hay còn có gì quý h n ướ ơ ơ
đ c l p t do? Ch ng minh tr l i. Câu 17. Phân tích ngu n g c hình thành t t ng H ư ưở
Chí Minh v ch nghĩa xã h i. Câu 18. Phân tích quan ni m c a H Chí Minh v nh ng
đ c tr ng b n ch t c a ch nghĩa xã h i. Câu 19. Nh n th c c a anh (hay ch ) v quan ư
ni m c a H Chí Minh v m c tiêu và đ ng l c c a ch nghĩa xã h i Câu 20. Phân tích
tính t t y u c a th i k quá đ đi lên ch nghĩa xã h i Vi t Nam? Câu 21. Phân tích ế
quan ni m c a H Chí Minh v con đ ng quá đ lên ch nghĩa xã h i Vi t Nam Câu ườ
22. Nêu ph ng h ng v n d ng và phát huy t t ng H Chí Minh v ch nghĩa xã h iươ ướ ư ưở
trong giai đo n hi n nay n c ta. Câu 23. B ng ki n th c t t ng H Chí Minh v ướ ế ư ưở
ch nghĩa xã h i và con đ ng đi lên ch nghĩa xã h i đ c liên h v i cu c s ng c a ườ ượ
b n thân, hãy phác th o nh ng nét l n v cu c s ng trong t ng lai c a b n và ph ng ươ ươ
h ng th c hi n Câu 24. Phân tích c s hình thành t t ng H Chí Minh v kh i đ i ư ơ ư ưở
đoàn k t dân t c.ế
2. wWw.VipLam.Net Câu 25. Hãy làm rõ nh ng quan đi m c a H Chí Minh v
đ i đoàn k t dân t c? Trong công cu c đ i m i hi n nay, chúng ta v n d ng và phát tri n ế
quan đi m đó nh th nào? Câu 26. Vì sao Đ ng C ng s n Vi t Nam c n ph i quan tâm ư ế
h n n a đ n công tác m t tr n trong giai đo n hi n nay Câu 27. Hãy làm rõ quá trình ơ ế
nh n th c c a H Chí Minh v s k t h p s c m nh dân t c v i s c m nh th i đ i? ế
Câu 28. Hãy phân tích nh ng n i dung c b n t t ng H Chí Minh v s k t h p s c ơ ư ưở ế
m nh dân t c v i s c m nh th i đ i? Câu 29. Trong s nghi p đ i m i hi n nay, t ư
t ng H Chí Minh v s k t h p s c m nh dân t c v i s c m nh th i đ i, đ c Đ ng ưở ế ượ
Tư Tưởng Hồ Chí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tư Tưởng Hồ Chí - Người đăng: thienthantsvn-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
Tư Tưởng Hồ Chí 9 10 381