Ktl-icon-tai-lieu

Tuyển nổi

Được đăng lên bởi Thánh
Số trang: 101 trang   |   Lượt xem: 1925 lần   |   Lượt tải: 36 lần
Bùi Quý Thành

Lớp : KTTK K4

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU.......................................................................................................5
PHẦN 1. NHIỆM VỤ THIẾT KẾ........................................................................8
PHẦN 2. THIẾT KẾ KỸ THUẬT........................................................................9
CHƯƠNG 1. CHỌN SƠ ĐỒ ĐỊNH TÍNH...........................................................9
1.1. Chọn sơ đồ nghiền – phân cấp........................................................................9
1.1.1. Chọn độ nghiền mịn....................................................................................9
1.1.2. Chọn sơ đồ nghiền – phân cấp.....................................................................9
1.2. Chọn sơ đồ tuyển nổi....................................................................................10
1.3. Chọn sơ đồ định tính tuyển nổi mở rộng – khử nước hai kim loại...............11
CHƯƠNG 2. TÍNH SƠ ĐỒ ĐỊNH LƯỢNG......................................................13
2.1. Tính sơ đồ nghiền – phân cấp.......................................................................13
2.1.1.Giai đoạn nghiền.........................................................................................13
2.2. Tính cho sơ đồ tuyển nổi nguyên tắc............................................................15
2.2.1. Tính cho vòng tuyển Pb.............................................................................16
2.2.2. Tính cho vòng tuyển Zn............................................................................17
2.3. Tính toán sơ đồ mở rộng..............................................................................17
2.3.1. Tính cho vòng tuyển Pb.............................................................................17
2.3.1.1. Tính cho kim loại Pb..............................................................................18
2.3.1.1.1 Chọn số chỉ tiêu khởi điểm cần và đủ để tính......................................18
2.3.1.1.2 Tính thực thu kim loại Pb trong các sản phẩm của sơ đồ.....................20
2.3.1.1.3 Tính thu hoạch các sản phẩm trong sơ đồ............................................20
2.3.1.1.4 Tính hàm lượng của kim loại Pb trong các sản phẩm..........................22
2.3.1.1.5 Tính khối lượng kim loại Pb trong các sản phẩm.................................23
2.3.1.2 Tính cho kim loại Zn................................................................





 !"#
$%&'()*&+$,-&./$0&12/
$%&)3&+$,-&45&
$%&'()*&+$,-&./$0&12/
$%&'()*6789&&:,;
<$%&'()*)5&$6=&$6789&&:,4>?3&+.@$A&BC1$D,@,4EFG,
# !"H<
=&$'()*&+$,-&./$0&12/<
,D,)FG&&+$,-&<
=&$1$F'()*6789&&:,&+78I&6J1
=&$1$FKL&+6789&MN
=&$1$FKL&+6789&O&P
<=&$6FQ&'()*4>?3&+P
<=&$1$FKL&+6789&MP
<=&$1$F@,4EFG,M
<$%&'R1$S6,I7@$>,),941T&KU)V)96=&$
<=&$6$W16$7@,4EFG,M6?F&+1Q1'X&/$Y41VD'()*;
<<=&$6$7$FG1$1Q1'X&/$Y46?F&+'()*;
<Z=&$$U4EB[&+1VD@,4EFG,M6?F&+1Q1'X&/$Y4
<=&$@$R,EB[&+@,4EFG,M6?F&+1Q1'X&/$Y4<
<=&$1$F@,4EFG,O&
Tuyển nổi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tuyển nổi - Người đăng: Thánh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
101 Vietnamese
Tuyển nổi 9 10 560