Ktl-icon-tai-lieu

TUYỂN TẬP ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN KHỐI A 2002 2013 (ĐÁP ÁN CHI TIẾT

Được đăng lên bởi Tu Dai Gia
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 587 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Gv: Lê Quốc Huy SĐT : 01645950555

AXIT CACBOXYLIC
I - CẤU TẠO, DANH PHÁP
1. Cấu tạo
• Axit cacboxylic là hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm cacboxyl (-COOH) liên kết trực tiếp với
nguyên tử cacbon hoặc nguyên tử hiđro.
• Nhóm − C − OH được gọi là nhóm cacboxyl, viết gọn là -COOH.
||

O
• Công thức phân tử : CnH2nO 2; RCOOH; R(COOH)n
2. Danh pháp

• T heo IUPAC, ax it + tên của hiđrocacbon tương ứng + oic.
• Tên thông thường của các axit có liên quan đến nguồn gốc tìm ra chúng nên không có tính hệ thống
.
Tên một số axit thường gặp
Công thức

Tên thông thường

Tê n thay thế

H-COOH

Axit fomic

Axit metanoic

CH3-COOH

Axit axetic

Axit etanoic

CH3CH 2 -COOH

Axit propionic

Axit propanoic

(CH3)2CH-COOH

Axit isobutiric

Axit 2-metylpropanoic

CH3 (CH2 )3 -COOH

Axit valeric

Axit pentanoic

CH2=CH−COOH

Axit acrylic

Axit propenoic

CH2=C(CH3)-COOH

Axit metacrylic

Axit 2-metylpropenoic

HOOC−COOH

Axit oxalic

Axit etanđioic

C6H5−COOH

Axit benzoic

Axit benzoic

II - CẤU TRÚ C VÀ TÍNH CHẤT V ẬT LÍ
1. Cấu trúc
Nhóm –COOH được xem như hợp bởi nhóm cacbonyl ( >C=O) và nhóm hiđroxyl (−OH) vì thế nó
được gọi là nhóm cacboxyl. Tương tác giữa nhóm cacbonyl và nhóm hiđroxyl làm cho mật độ electron
ở nhóm cacboxyl dịch chuyển như biểu diễn bởi các mũi tên:.

Đề-hóa.vn – trắc nghiệmThis
hóadocument
học online
- 1 -by GIRDAC PDF Creator Pro trial version
is created
GIRDAC PDF Creator Pro full version does not add this green footer
Full version can be ordered from 

Gv: Lê Quốc Huy SĐT : 01645950555

Hệ quả là nguyên tử hiđro ở nhóm –OH axit trở nên linh động hơn ở nhóm –OH ancol, phenol và
phản ứ ng của nhóm >C=O axit cũng không còn giống như của nhóm >C=O anđehit, xeton.

2. Tính chất vật lí
Ở điều kiện thường, tất cả các axit cacboxylic đều là những chất lỏng hoặc rắn. Điểm sôi của các axit
cacboxylic cao hơn của anđehit, xeton và cả ancol có cùng số nguyên tử cacbon.
Nguyên nhân là do sự phân cực ở nhóm cacboxyl và sự tạo thành liên kết hiđro liên phân tử ở axit
cacboxylic

III - TÍNH CHẤT HOÁ HỌC
1. Tính axit và ảnh hưởng của nhóm thế
Do mật độ electron ở nhóm OH dịch chuyển về phía nhóm C=O, nguyên tử H của nhóm OH trở nên
linh động nên axit cacboxylic đ iện li không hoàn toàn trong nước theo cân bằng :
+

R − COOH + H2O € H 3O + R − COO

−

;K =
a

[H 3O + ][RCOO- ]
[RCOOH]

Ka là mức đo lực axit : Ka càng lớn thì axit càng mạnh và ngược lại. Lực axit của axit cacboxylic phụ
thuộc vào cấu tạo của nhóm nguyên tử liên...
Gv: Quốc Huy SĐT : 01645950555
Đ-hóa.vn trc nghim hóa hc online - 1 -
AXIT CACBOXYLIC
I - CU TO, DANH PHÁP
1. Cu tạo
Axit cacboxylic là hợp cht hữu cơ mà phân t có nhóm cacboxyl (-COOH) liên kết trực tiếp với
nguyên tử cacbon hoc nguyên t hro.
Nhóm
||
C OH
O
được gi là nhóm cacboxyl, viết gọn là -COOH.
ng thức phân tử : C
n
H
2n
O
2
; RCOOH; R(COOH)
n
2. Danh pháp
Theo IUPAC, axit + tên của hiđrocacbon tươngng + oic.
Tên thông thường của các axit có ln quan đến nguồn gc tìm ra chúng nên không có tính hthống
.
Tên mt s axit thưng gặp
ng thức n thông thường Tê n thay thế
H-COOH Axit fomic Axit metanoic
CH
3
-COOH Axit axetic Axit etanoic
CH
3
CH
2
-COOH Axit propionic Axit propanoic
(CH
3
)
2
CH-COOH Axit isobutiric Axit 2-metylpropanoic
CH
3
(CH
2
)
3
-COOH Axit valeric Axit pentanoic
CH
2
=CHCOOH
Axit acrylic Axit propenoic
CH
2
=C(CH
3
)-COOH Axit metacrylic Axit 2-metylpropenoic
HOOCCOOH
Axit oxalic Axit etanđioic
C
6
H
5
COOH Axit benzoic Axit benzoic
II - CU TRÚ C TÍNH CHẤT V ẬT LÍ
1. Cu trúc
Nhóm COOH được xem như hp bi nhóm cacbonyl ( >C=O) và nhóm hroxyl (OH) vì thế nó
đưc gi nhóm cacboxyl. Tương tác gia nhóm cacbonyl và nhóm hiđroxyl làm cho mt đelectron
nhóm cacboxyl dch chuyn như biu diễn bởi cáci n:.
This document is created by GIRDAC PDF Creator Pro trial version
GIRDAC PDF Creator Pro full version does not add this green footer
Full version can be ordered from http://www.girdac.com/Products/Buy.htm
TUYỂN TẬP ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN KHỐI A 2002 2013 (ĐÁP ÁN CHI TIẾT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TUYỂN TẬP ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN KHỐI A 2002 2013 (ĐÁP ÁN CHI TIẾT - Người đăng: Tu Dai Gia
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
TUYỂN TẬP ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN KHỐI A 2002 2013 (ĐÁP ÁN CHI TIẾT 9 10 874