Ktl-icon-tai-lieu

Ứng Dụng Công Nghệ Sinh Học Trong CNTP GVHD. Nguyễn Thị Thu Sang

Được đăng lên bởi babytuong
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 6082 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Ứng Dụng Công Nghệ Sinh Học Trong CNTP

GVHD. Nguyễn Thị Thu Sang

Mục lục
Mục lục..............................................................................................................................................i
Lời mở đâu.......................................................................................................................................iii
̀
Chương 1: Tổng quan......................................................................................................................1
1.1.Giới thiệu chung về nước mắm ................................................................................................1
1.1.1.Lịch sử nước mắm ..........................................................................................................1
1.1.2.Nước mắm châu Á...........................................................................................................1
1.2.Các sản phẩm nước mắm Việt Nam ....................................................................................3
1.3.Giới thiệu nước mắm ngắn ngày và nước mắm dài ngày.....................................................4
1.4.Cac hệ enzyme trong san xuât nươc măm: Gồm 3 hệ enzyme lớn:....................................7
́
̉
́
́
́
1.4.1.Hệ enzyme Metalo – protease (aminodipeptidase)........................................................7
1.4.2.Hệ enzyme serin – proease.............................................................................................7
1.4.3.Hệ enzyme acide – protease...........................................................................................7
1.5.Vi sinh vât trong san xuât nươc măm.....................................................................................7
̣
̉
́
́
́
1.6.Giá trị dinh dưỡng của nước mắm ........................................................................................8
1.7.Bản chất của quá trình sản xuất nước mắm.........................................................................8
1.8. Các nguyên liệu trong sản xuất nước mắm.......................................................................10
1.8.1.Cá..................................................................................................................................10
.
1.8.2.Muôi ăn...........................................................................................................................16
́
1.8.3.Cac nguyên liêu phu.............................................................................
Ứng Dụng Công Nghệ Sinh Học Trong CNTP GVHD. Nguyễn Thị Thu Sang
Mục lục
M c l cụ ụ ..............................................................................................................................................i
L i m đâù ở .......................................................................................................................................iii
Ch ng 1: T ng quanươ ......................................................................................................................1
1.1.Gi i thi u chung v n c m m ướ ................................................................................................1
1.1.1.L ch s n c m m ướ ..........................................................................................................1
1.1.2.N c m m châu Áướ ...........................................................................................................1
1.2.Các s n ph m n c m m Vi t Nam ướ ....................................................................................3
1.3.Gi i thi u n c m m ng n ngày và n c m m dài ngày ướ ướ .....................................................4
1.4.Cac hê enzyme trong san xuât n c măm: G m 3 h enzyme l n:́ ́ ́ ̣́ ̉ ươ ....................................7
1.4.1.H enzyme Metalo – protease (aminodipeptidase) ........................................................7
1.4.2.Hê enzyme serin – proeasẹ .............................................................................................7
1.4.3.Hê enzyme acide – proteasẹ ...........................................................................................7
1.5.Vi sinh vât trong san xuât n c măḿ ́ ̣́ ̉ ươ .....................................................................................7
1.6.Giá tr dinh d ng c a n c m m ưỡ ướ ........................................................................................8
1.7.B n ch t c a quá trình s n xu t n c m m ướ .........................................................................8
1.8. Các nguyên li u trong s n xu t n c m m. ướ ......................................................................10
1.8.1.Cá...................................................................................................................................10
1.8.2.Muôi ăń ...........................................................................................................................16
1.8.3.Cac nguyên liêu phú ̣ ̣......................................................................................................19
Ch ng 2: Quy trình công nghươ ....................................................................................................22
2.1.S n xu t n c m m ng n ngày b ng ph ng pháp hóa h c ướ ươ ............................................22
2.1.3.Thuy t minh qui trình và các bi n đ i ế ế ..........................................................................23
2.2.Ph ng pháp ch bi n n c m m b ng vi sinh v t ươ ế ế ướ ..........................................................23
2.2.3.Thuy t minh quy trình ế ...................................................................................................24
2.2.4. u nh c đi m c a các ph ng pháp Ư ượ ươ ........................................................................27
Nhóm 10 Page i
Ứng Dụng Công Nghệ Sinh Học Trong CNTP GVHD. Nguyễn Thị Thu Sang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ứng Dụng Công Nghệ Sinh Học Trong CNTP GVHD. Nguyễn Thị Thu Sang - Người đăng: babytuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Ứng Dụng Công Nghệ Sinh Học Trong CNTP GVHD. Nguyễn Thị Thu Sang 9 10 74