Ktl-icon-tai-lieu

Ứng dụng Geoslope tính ổn định đập đất

Được đăng lên bởi forever210903
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 1716 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MỤC LỤC
GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI................................................................................................... 2
NỘI DUNG ĐỀ TÀI........................................................................................................... 3
CHƯƠNG I : ĐẶT VẤN ĐỀ.............................................................................................. 3
1.1. Sự cần thiết của đề tài .............................................................................................. 3
1.2. Mục tiêu của đề tài................................................................................................... 5
1.3.Phương pháp nghiên cứu của đề tài .......................................................................... 5
1.4. Phạm vi nghiên cứu của đề tài ................................................................................. 5
CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU VỀ PHẦN MỀM GEO - SLOVE.......................................... 6
2.1 Giới thiệu tổng quan về STEEP................................................................................ 6
2.1.1 Giới thiệu về mô hình và môi trường làm việc.................................................. 6
2.1.2 Khả năng của STEEP......................................................................................... 6
2.2 Giới thiệu tổng quan về SLOVE............................................................................... 9
2.2.1 Giới thiệu về mô hình và môi trường làm việc.................................................. 9
2.2.2 Khả năng của SLOVE........................................................................................ 9
2.2.3. Phương pháp tính toán ổn định trong mô hình ................................................. 9
2.3. Cấu trúc mô hình.................................................................................................... 10
2.3.1. Khung giao diện.............................................................................................. 10
2.3.2.Cấu trúc của lệnh DEFINE .............................................................................. 11
CHƯƠNG III: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH ĐỂ TÍNH ỔN ĐỊNH CHO ĐẬP ĐẤT CỦA HỒ
EADIE............................................................................................................................... 13
3.1. Giới thiệu về khu vực nghiên cứu.......................................................................... 13
3.1.1. Vị trí địa lí của khu vực .............................................................................
MC LC
GII THIU V ĐỀ TÀI................................................................................................... 2
NI DUNG ĐỀ TÀI........................................................................................................... 3
CHƯƠNG I : ĐẶT VN ĐỀ.............................................................................................. 3
1.1. S cn thiết ca đề tài .............................................................................................. 3
1.2. Mc tiêu ca đề tài................................................................................................... 5
1.3.Phương pháp nghiên cu ca đề tài .......................................................................... 5
1.4. Phm vi nghiên cu ca đề tài ................................................................................. 5
CHƯƠNG II: GII THIU V PHN MM GEO - SLOVE.......................................... 6
2.1 Gii thiu tng quan v STEEP................................................................................ 6
2.1.1 Gii thiu v mô hình và môi trường làm vic.................................................. 6
2.1.2 Kh năng ca STEEP......................................................................................... 6
2.2 Gii thiu tng quan v SLOVE............................................................................... 9
2.2.1 Gii thiu v mô hình và môi trường làm vic.................................................. 9
2.2.2 Kh năng ca SLOVE........................................................................................ 9
2.2.3. Phương pháp tính toán n định trong mô hình ................................................. 9
2.3. Cu trúc mô hình.................................................................................................... 10
2.3.1. Khung giao din.............................................................................................. 10
2.3.2.Cu trúc ca lnh DEFINE .............................................................................. 11
CHƯƠNG III: NG DNG MÔ HÌNH ĐỂ TÍNH N ĐỊNH CHO ĐẬP ĐẤT CA H
EADIE............................................................................................................................... 13
3.1. Gii thiu v khu vc nghiên cu.......................................................................... 13
3.1.1. V trí địa lí ca khu vc .................................................................................. 13
3.1.2 Địa hình, địa mo............................................................................................. 15
3.1.3 Địa cht công trình khu vc kho sát............................................................... 15
3.1.4 Địa cht thy văn khu vc kho sát................................................................. 18
3.1.5 Thy văn khu vc kho sát ............................................................................. 18
3.1.6. Đặc đim khí tượng......................................................................................... 19
3.2.Nhp s liu ............................................................................................................ 21
3.2.1. Lp phm vi làm vic...................................................................................... 22
3.2.2. Lp t l .......................................................................................................... 22
3.2.3.Lp trc ............................................................................................................ 22
3.2.4. Nhp các đim................................................................................................. 23
3.3 Chy mô hình......................................................................................................... 24
3.1.1. Trường hp chng thm bng tường nghiêng + sân ph................................ 24
3.1.2. Trường hp chng thm bng tường nghiêng + chân răng............................. 30
3.1.3. Trường hp chng thm bng tường lõi + chân răng ..................................... 34
3.4 Phân tích kết qu tính thm..................................................................................... 37
3.5.Tính n định............................................................................................................ 38
3.5.1.Phương pháp tường nghiêng + sân ph ........................................................... 38
3.5.2.Phương pháp tường nghiêng + chân răng ........................................................ 41
3.5.3.Phương pháp tường lõi + chân răng................................................................. 42
KT LUN VÀ KIN NGH .......................................................................................... 44
Kết lun......................................................................................................................... 44
Kiến Ngh...................................................................................................................... 44
www.tainguyennuoc.vn
Ứng dụng Geoslope tính ổn định đập đất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ứng dụng Geoslope tính ổn định đập đất - Người đăng: forever210903
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Ứng dụng Geoslope tính ổn định đập đất 9 10 592