Ktl-icon-tai-lieu

ứng dụng PLC S7200 của Siemens vào điều khiển thang máy 5 tầng

Được đăng lên bởi banghv89
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 1465 lần   |   Lượt tải: 25 lần
ÑOÀ AÙN TBÑ: ÖÙNG DUÏNG PLC SIEMENS S7-200 VAØO ÑIEÀU KHIEÅN THANG MAÙY 5 TAÀNG

Trang 1

Néi dung
§Ò tµi: øng dông PLC S7-200 cña Siemens ®iÒu khiÓn thang m¸y 5 tÇng.
M« t¶: §iÒu khiÓn tù ®éng thang m¸y cho toµ nhµ 5 tÇng, chØ dõng l¹i ë bµi to¸n gäi
tÇng.

PhÇn thuyÕt minh
Yªu cÇu vÒ bè côc néi dung:
Ch¬ng 1: T×m hiÓu vÒ thang m¸y <10 trang.
Ch¬ng 2: T×m hiÓu vÒ PLC S7-200 <10 trang.
Ch¬ng 3: ThiÕt kÕ hÖ thèng ®iÒu khiÓn ®iÒu khiÓn tù ®éng thang m¸y 5 tÇng.
Ch¬ng 4: ViÕt ch¬ng tr×nh m« pháng.
Sinh viên thực hiện:
+ Nguyễn Văn Hà
+ Nguyễn Văn Giáp
+ Hoàng Thanh Tịnh
+ Vũ Ngọc Hiệp
+ Nguyễn Hoàng Anh

ÑOÀ AÙN TBÑ: ÖÙNG DUÏNG PLC SIEMENS S7-200 VAØO ÑIEÀU KHIEÅN THANG MAÙY 5 TAÀNG

Trang 2

CHÖÔNG I
GIÔÙI THIEÄU VEÀ THANG MAÙY
I.Lòch Söû Phaùt Trieån Cuûa Thang Maùy:

Töø thôøi xa xöa qua thôøi Trung coå vaø cho ñeán theá kyû thöù 13, söùc maïnh cuûa ngöôøi vaø
vaät laø nguoàn löïc chính cho caùc thieát bò naâng. Vaøo naêm 1850, nhöõng chieác thang maùy thuûy
löïc vaø hôi nöôùc ñaõ ñöôïc giôùi thieäu, nhöng naêm 1852 laø naêm maø moät söï kieän quan troïng
dieãn ra: phaùt minh thang maùy an toaøn ñaàu tieân treân theá giôùi cuûa Elisa Graves Otis.

Vaøo naêm 1873 hôn 2000 chieác thang maùy ñaõ ñöôïc trang bò cho caùc cao oác, vaên
phoøng khaùch saïn, cöûa haøng toång hôïp treân khaép nöôùc myõ vaø naêm naêm sau ñoù, chieác thang
thuûy löïc ñaàu tieân cuûa Otis ñöôïc laép ñaët. Kyû nguyeân cuûa nhöõng toøa nhaø choïc trôøi ñaõ theo
sau ñoù vaø vaøo naêm 1889 laàn ñaàu tieân Otis cheá taïo thaønh coâng ñoäng cô baùnh raêng truyeàn
ñoäng tröïc tieáp ñaàu tieân.

ÑOÀ AÙN TBÑ: ÖÙNG DUÏNG PLC SIEMENS S7-200 VAØO ÑIEÀU KHIEÅN THANG MAÙY 5 TAÀNG

Trang 3

Naêm 1903, Otis ñaõ giôùi thieäu moät thieát keá maø veà sau ñaõ trôû thaønh neàn taûng cho
nghaønh coâng nghieäp thang maùy: thang maùy duøng ñoäng cô ñieän khoâng hôïp soá, mang ñaày
tính coâng ngheä, ñöôïc thöû thaùch ñeå cuøng toàn taïi vôùi baûn thaân cao oác. Noù ñaõ môû ra moät thôøi
kyø môùi cho keát caáu nhaø cao taàng.
Nhöõng caûi tieán cuûa Otis trong ñieàu khieån töï ñoäng ñaõ ñaõ coù heä thoáng kieåm soaùt tín
hieäu, heä thoáng kieåm soaùt hoaït ñoäng cao ñieåm, heä thoáng ñieàu khieån töï ñoäng vaø cô cheá phaân
vuøng. Otis ñi ñaàu trong vieäc phaùt trieån coâng ngheä ñieän toaùn vaø coâng ty ñaõ laøm moät cuoäc
caùch maïng trong coâng ngheä ñieàu khieån töï thang maùy, ñöa ra nhöõng caûi tieán quan troïng ñaùp
öùng caùc cuoäc goïi vaø caùc ñieàu kieän vaän haønh thang.

II.

Ñaëc Ñieåm Cuûa Thang ...
ÑOÀ AÙN TBÑ: ÖÙNG DUÏNG PLC SIEMENS S7-200 VAØO ÑIEÀU KHIEÅN THANG MAÙY 5 TAÀNG
Néi dung
§Ò tµi: øng dông PLC S7-200 cña Siemens ®iÒu khiÓn thang m¸y 5 tÇng.
M« t¶: §iÒu khiÓn tù ®éng thang m¸y cho toµ nhµ 5 tÇng, chØ dõng l¹i ë bµi to¸n gäi
tÇng.
PhÇn thuyÕt minh
Yªu cÇu vÒ bè côc néi dung:
Ch¬ng 1: T×m hiÓu vÒ thang m¸y <10 trang.
Ch¬ng 2: T×m hiÓu vÒ PLC S7-200 <10 trang.
Ch¬ng 3: ThiÕt kÕ hÖ thèng ®iÒu khiÓn ®iÒu khiÓn tù ®éng thang m¸y 5 tÇng.
Ch¬ng 4: ViÕt ch¬ng tr×nh m« pháng.
Sinh viên thực hiện:
+ Nguyễn Văn Hà
+ Nguyễn Văn Giáp
+ Hoàng Thanh Tịnh
+ Vũ Ngọc Hiệp
+ Nguyễn Hoàng Anh
Trang 1
ứng dụng PLC S7200 của Siemens vào điều khiển thang máy 5 tầng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ứng dụng PLC S7200 của Siemens vào điều khiển thang máy 5 tầng - Người đăng: banghv89
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
ứng dụng PLC S7200 của Siemens vào điều khiển thang máy 5 tầng 9 10 580