Ktl-icon-tai-lieu

uy tín người lãnh đạo

Được đăng lên bởi langtuthangpro
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 382 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kính gửi: Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
Tên bài
UY TÍN NGƯỜI LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ
TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Phạm Văn Tản
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, coi trọng vấn đề cán bộ và công
tác cán bộ. Bởi, theo Người, cán bộ là gốc của mọi công việc, là tiền vốn của đoàn thể.
Có vốn mới làm ra lãi, không có cán bộ tốt thì hỏng việc, tức là lỗ vốn. Cho nên, một yêu
cầu rất quan trọng đối với cán bộ là phải có đạo đức, tài năng và uy tín trước quần chúng
nhân dân. Hồ Chí Minh cho rằng, cán bộ có uy tín là người phải có đạo đức cách mạng.
Chữ tín tạo ra niềm tin của quần chúng đối với người lãnh đạo. Thống nhất giữa lời nói
và việc làm là thước đo phản ánh cô đọng nhất trong uy tín của người lãnh đạo.
Để có uy tín trước nhân dân, cán bộ lãnh đạo, quản lý phải có phẩm chất và năng lực
đáp ứng yêu cầu của công việc. Mỗi giai đoạn của cách mạng, Người đưa ra những tiêu chí
cụ thể để xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ. Trong những năm tháng chúng ta chưa giành
được chính quyền, Hồ Chí Minh hết sức quan tâm đến việc xây dựng tư cách người cán bộ
cách mạng. Muốn lãnh đạo được nhân dân, cán bộ, đảng viên phải có đủ tư cách, có đạo đức
cách mạng. Tư cách ở đây được xem xét trong mối quan hệ với bản thân, với mọi người và
với đoàn thể. Ngay từ những ngày đầu chuẩn bị huấn luyện cho lớp cán bộ đầu tiên của cách
mạng Việt Nam, Hồ Chí Minh đã đề ra tiêu chuẩn có tính bắt buộc mà mỗi cán bộ phải tự tu
dưỡng, rèn luyện, phấn đấu. Đó là “Tự mình phải cần kiệm. Hòa mà không tư, cẩn thận mà
không nhút nhát. Hay hỏi, nhẫn nại, chịu khó, vị công vô tư, không hiếu danh, không kiêu
ngạo. Nói thì phải làm, giữ chủ nghĩa cho vững. Hi sinh, ít lòng ham muốn về vật chất…”.
Lớp cán bộ cách mạng đầu tiên này, nếu không có lòng kiên trì, nhẫn nại, không dám xả thân
vì sự nghiệp chung thì sẽ không lãnh đạo được nhân dân làm cách mạng. Trong quan hệ với
người khác là xem xét cán bộ ở thái độ ứng xử với quần chúng nhân dân. Vì vậy, Người yêu
cầu: với từng người phải khoan thứ, với đoàn thể phải nghiêm, trực mà không táo bạo. Tư
cách người cán bộ còn được thể hiện ở việc hoàn thành các công việc Đảng và nhân dân giao
cho. Cán bộ phải chủ đông, sáng tạo, quyết đoán và lòng quả cảm. Đây là một phẩm chất
hàng đầu để thu hút, hấp dẫn đối với quần chúng và cũng là yếu tố quan trọng để hoàn thành
nhiệm vụ được giao. Vì vậy, việc tuyển chọn cán bộ phải căn cứ vào thực tế nhiệm vụ chính
trị, cán bộ phải được quần chúng nhân dân tín nhiệm và phải lấy hiệu quả công việc làm
thước đo ...
Kính gửi: Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
Tên bài
UY TÍN NGƯỜI LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ
TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Phạm Văn Tản
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, coi trọng vấn đề cán bộ công
tác cán bộ. Bởi, theo Người, cán bộ gốc của mọi công việc, tiền vốn của đoàn thể.
Có vốn mới làm ra lãi, không có cán bộ tốt thì hỏng việc, tức là lỗ vốn. Cho nên, mt yêu
cầu rất quan trọng đối với cán bộ là phải có đạo đức, tài năng và uy tín trước quần chúng
nhân dân. Hồ Chí Minh cho rằng, cán bộ có uy tín người phải đạo đức cách mạng.
Chữ tín tạo ra niềm tin của quần chúng đối với người lãnh đạo. Thống nhất giữa lời nói
và việc làm là thước đo phản ánh cô đọng nhất trong uy tín của người lãnh đạo.
Để có uy tín trước nhân dân, cán bộ lãnh đạo, quản lý phải có phẩm chất và năng lực
đáp ứng yêu cầu của công vic. Mi giai đoạn của cách mạng, Người đưa ra những tiêu chí
cthể đxây dng và phát trin đi ngũ cán b. Trong nhng năm tháng chúng ta chưa giành
được chính quyn, Hồ Chí Minh hết sức quan tâm đến việc xây dng tư cách ngưi cán b
cách mạng. Mun lãnh đạo đưc nn dân, cán bộ, đảng viên phải có đủ tư cách, có đạo đc
cách mạng. Tư cách ở đây đưc xem xét trong mối quan hệ với bản thân, với mọi ngưi và
với đoàn thể. Ngay từ những ngày đu chuẩn bhuấn luyện cho lp cán bộ đầu tn của cách
mạng Việt Nam, Hồ CMinh đã đề ra tiêu chuẩn có tính bắt buộc mỗi cán bộ phải tự tu
dưỡng, rèn luyện, phấn đấu. Đó là Tmình phải cần kiệm. Hòa mà không tư, cẩn thận mà
kng nhút nhát. Hay hỏi, nhẫn nại, chu khó, vịng , không hiếu danh, kng kiêu
ngo. Nói thì phải m, gichủ nghĩa cho vững. Hi sinh, ítng ham muốn vvật chất…”.
Lớp cán b cách mng đu tiên này, nếu không có lòng kiên trì, nhn nại, kng dám x tn
vì sự nghiệp chung thì sẽ không lãnh đo được nhân dân làm cách mạng. Trong quan hệ vi
ngưi kc là xem xét cán bộ ở ti độ ứng xử vi quần chúng nhân dân. Vì vậy, Ngưi yêu
cầu: với tng người phải khoan thứ, với đoàn th phải nghm, trc không o bạo.
cách ngưi cán bcòn đưc thhin việc hn tnh các công việc Đảng nhân dân giao
cho. Cán bộ phải ch đông,ng tạo, quyết đoán ng quả cảm. Đây một phẩm chất
ng đu để thu hút, hp dn đi vi quần chúng và cũng yếu tố quan trng đhoàn thành
nhiệm vụ đưc giao. Vì vậy, vic tuyn chọn cán bộ phải căn cứ vào thực tế nhim vụ cnh
tr, n b phải đưc quần chúng nhân dân n nhim và phải lấy hiu quả công việc làm
tc đo đánh giá cán bộ.
Sau khi nhân dân ta giành được chính quyền về tay mình, tiêu chuẩn người cán bộ
sự thay đổi. Lúc y người cán bộ công chức, viên chức, chức vụ trong các
quan Đảng, N nước. quyền lực trong tay họ dễ thay đổi, biến chất, quan liêu, hách
dịch nếu không có sự tu dưỡng, rèn luyện bản thân được tổ chức, nhân dân kiểm tra,
giám sát. Trong thời kì hoạt động bí mật, đạo đức của cán bộ, đảng viên là sự trung thành,
uy tín người lãnh đạo - Trang 2
uy tín người lãnh đạo - Người đăng: langtuthangpro
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
uy tín người lãnh đạo 9 10 805