Ktl-icon-tai-lieu

Vài nét về cuộc đời và sự nghiệp của Michelangelo

Được đăng lên bởi Cậu Chủ Rain
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 2654 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Bé GI¸O DôC Vµ §µO T¹O
§¹I HäC HßA B×NH

PHÝ THANH Vò


VµI NÐT VÒ CUéC §êi vµ sù nghiÖp
Cña Michelangelo

TRƯỜNG ĐẠI HỌC: Hòa bình
Khoa: Mü thuËt c«ng nghiÖp
Chuyªn ngµnh: ThiÕt kÕ néi thÊt
Líp: 512tkn

Ngêi híng dÉn: gv trÇn thÞ tuyÕt nhung

Hµ néi - 2013

MỤC LỤC

MỤC LỤC

2

I-Lý do chọn đề tài

3

II-Tiểu sử

3

1. Tuổi trẻ

4

2. Bắt đầu trưởng thành

5

3. Nhân cách

6

4. Giới tính

7

5. Tại Rome

9

6. Dưới thời các giáo hoàng Medici ở

10

Florence
7. Sự nghiệp kiến trúc

11

III-Tác phẩm

11

1. Tượng David

11

2. Trần nhà nguyện Sistine

13

3. Sự phán xét cuối cùng

17

4. Bức phác họa cuối cùng được tìm thấy

19

5. Đôi điều về Pieta của Michelangelo

19

*Một số tác phẩm nổi tiếng của Michelangelo

21

**Tài liệu tham khảo

26
2

I-Lý do chọn đề tài
Michelangelo được đánh giá là một trong ba nghệ sĩ vĩ đại nhất của thời Phục
hưng Italia. Nghệ thuật của ông là sự vật lộn đau đớn của tâm hồn của một con người bị
giằng xé bởi long tin cao cả trước những điều thế tục, ông đưa sức vận ddoongj ào ạt
vào những hình thái bình yên, mơ mộng của nghệ thuật thời Phục hưng. Về điêu khắc,
sau khi đã học kỹ càng về những bài học của nghệ thuật cổ đại Hi Lạp – La Mã ông đã
biến nó thành phong cách riêng dữ dội và chắc chắn của mình. Hội họa và kiến trúc của
ông cũng giữ nguyên cá tính như điêu khắc và được thể hiện những bố cục hoành
tráng. Một trong những đóng góp đặc biệt của ông vào truyền thống Florence là tính
hoành tráng trong tác phẩm, khiến người đọc, người nghe, người xem những tác phẩm
của ông đều kinh ngạc và khâm phục về cách sáng tạo trong cuộc đời nghệ thật của
ông.

II-tiÓu sö
Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni (6 th¸ng 3 n¨m 1475 – 18
th¸ng 2 n¨m 1564), thêng ®îc gäi lµ Michelangelo, lµ mét häa sÜ, nhµ ®iªu kh¾c, kiÕn tróc s, nhµ
th¬ vµ kü s thêi k× Phôc hng ý. Dï Ýt cã nh÷ng ®ét ph¸ bªn ngoµi nghÖ thuËt, sù uyªn b¸c cña «ng
trong c¸c lÜnh vùc ®¹t tíi tÇm møc khiÕn «ng ®îc coi lµ mét ngêi xøng ®¸ng víi danh hiÖu nh©n
vËt thêi Phôc hng, cïng víi ®èi thñ lµ ngêi b¹n Leonardo da Vinci.

3

Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni

Kh¶ n¨ng s¸ng t¹o cña Michelangelo trong mäi lÜnh vùc «ng tham gia trong suet cuéc ®êi
dµi cña m×nh rÊt phi thêng, c¶ trong c¸c th tõ, ph¸c th¶o, ký sù cßn l¹i, «ng lµ nghÖ sÜ dîc ghi
chÐp ®Çy ®ñ nhÊt vÒ cuéc ®êi ë thÕ kû 16. Hai trong sè c¸c t¸c phÈm næi tiÕng nhÊt cña «ng lµ
§øc MÑ SÇu Bi vµ Vua David, ®îc thùc hiªn tríc khi «ng bíc sang tuæi 30. Dï «ng kh«ng ®îc
®¸nh gi¸ nhiÒu trong héi häa, M...
Bé GI¸O DôC Vµ §µO T¹O
§¹I HäC HßA B×NH
PHÝ THANH Vò

VµI NÐT VÒ CUéC §êi vµ sù nghiÖp
Cña Michelangelo
TRƯỜNG ĐẠI HỌC: Hòa bình
Khoa: Mü thuËt c«ng nghiÖp
Chuyªn ngµnh: ThiÕt kÕ néi thÊt
Líp: 512tkn
Ngêi híng dÉn: gv trÇn thÞ tuyÕt nhung
Vài nét về cuộc đời và sự nghiệp của Michelangelo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vài nét về cuộc đời và sự nghiệp của Michelangelo - Người đăng: Cậu Chủ Rain
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Vài nét về cuộc đời và sự nghiệp của Michelangelo 9 10 263