Ktl-icon-tai-lieu

Vai trò của Nhà nước trong lĩnh vực thi hành án dân sự (qua thực tiễn tỉnh Thanh Hóa).

Được đăng lên bởi tran-nam
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1842 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Vai trò của Nhà nước trong lĩnh vực thi hành án dân
sự (qua thực tiễn tỉnh Thanh Hóa).
Lê Trung Kiên
Trường Đại học Quốc gia Hà Nội; Khoa Luật
Chuyên ngành: Lý luận lịch sử Nhà nước và pháp luật; Mã số: 60.38.01.
Người hướng dẫn: GS. TSKH. Đào Trí Úc.
Năm bảo vệ: 2012

Abstract. Nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận về vai trò của Nhà nước trong lĩnh vực thi hành án
dân sự (THADS ) trong điều kiện ở nước ta hiện nay. Đánh giá thực trạng vai trò của Nhà nước
trong lĩnh vực THADS và đưa ra một số nguyên nhân của thực trạng đó. Kiến nghị những giải
pháp nhằm nâng cao vai trò của Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy công tác THADS nói
riêng và hoạt động thi hành án nói chung để đạt hiệu quả cao hơn.
Keywords: Thi hành án; Pháp luật Việt Nam; Tố tụng dân sự; Thanh Hóa; Vụ án dân sự
Content.
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
Thi hành án dân sự (THADS) là hoạt động của Nhà nước để đưa bản án, quyết định dân sự đã có hiệu
lực pháp luật của Tòa án, của các cơ quan có thẩm quyền khác được tôn trọng và thực hiện trên thực tế
nhằm bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần giữ vững kỷ
cương, phép nước, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa (XHCN). Chính vì vậy, thi hành án nói chung,
THADS nói riêng đã trở thành một nguyên tắc hiến định được ghi nhận tại Điều 136 Hiến pháp 1992 sửa
đổi bổ sung năm 2001 và Điều 4 Luật THADS.
Thực hiện Nghị quyết của Quốc Hội khóa IX ngày 06/10/1992 và Pháp lệnh THADS năm 1993, công
tác THADS được Tòa án chuyển giao cho Bộ Tư pháp thống nhất quản lý từ trung ương đến địa phương.
Gần 20 năm qua, công tác THADS đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, công tác THADS hiện
nay còn bộc lộ những tồn tại và hạn chế như: hệ thống văn bản pháp luật về THADS thiếu đồng bộ, việc
kiện toàn tổ chức, bộ máy theo quy định còn chậm; cơ sở vật chất vẫn còn nhiều khó khăn; tình trạng
khiếu nại, tố cáo có diễn biến phức tạp; hoạt động phối hợp trong THADS có lúc, có nơi chưa được quan
tâm, chú trọng; kết quả công tác THADS hàng năm tăng chậm, không bền vững, án tồn đọng chuyển sang
năm sau còn nhiều; một số tổ chức, cá nhân chưa nhận thức và coi trọng công tác THADS. Vì vậy, hiệu
quả của công tác THADS chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu và đảm bảo được tính công bằng, nghiêm

minh của pháp luật. Một trong những nguyên nhân chính của tình trạng trên, đó là vai trò của Nhà nước
và quản lý nhà nước đối với công tác THADS còn hạn chế.
Xuất phát từ thực tiễn đó tác giả lựa chọn đề tài luận văn c...
Vai trò của Nhà nước trong lĩnh vực thi hành án dân
s (qua thc tin tỉnh Thanh Hóa).
Lê Trung Kiên
Trường Đại hc Quốc gia Hà Nội; Khoa Lut
Chuyên ngành: Lý luận lch s Nhà nước và pháp luật; Mã số: 60.38.01.
Người hướng dẫn: GS. TSKH. Đào Trí Úc.
Năm bảo v: 2012
Abstract. Nghiên cứu làm s lun v vai trò của Nhà nước trong lĩnh vực thi hành án
dân s (THADS ) trong điều kin c ta hin nay. Đánh gthực trạng vai trò của Nhà c
trong lĩnh vực THADS đưa ra mt s nguyên nhân của thc trạng đó. Kiến ngh nhng gii
pháp nhằm nâng cao vai trò của Nhà nưc, tạo điều kin thun li thúc đẩy công tác THADS nói
riêng và hoạt động thi hành án nói chung để đạt hiu qu cao hơn.
Keywords: Thi hành án; Pháp luật Vit Nam; T tụng dân sự; Thanh Hóa; Vụ án dân sự
Content.
PHN M ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
Thi hành án dân s (THADS) là hoạt đng của Nhà nước để đưa bản án, quyết định n sự đã có hiu
lực pháp luật của Tòa án, của các quan thm quyền khác được n trng thc hin trên thc tế
nhm bo v li ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp ca t chc, cá nhân, góp phn gi vng k
cương, phép nước, tăng cường pháp chế hi ch nghĩa (XHCN). Chính vì vy, thi hành án nói chung,
THADS nói riêng đã trở thành một nguyên tắc hiến định đưc ghi nhn tại Điu 136 Hiến pháp 1992 sửa
đổi b sung năm 2001 và Điu 4 Lut THADS.
Thc hin Ngh quyết ca Quc Hội khóa IX ngày 06/10/1992 và Pháp lnh THADS năm 1993, công
tác THADS được Tòa án chuyển giao cho B Tư pháp thống nht quản lý t trung ương đến địa phương.
Gần 20 năm qua, công tác THADS đã nhiều chuyn biến tích cực. Tuy nhiên, công tác THADS hiện
nay còn bc l nhng tn ti và hạn chế như: hệ thống văn bản pháp lut v THADS thiếu đồng b, vic
kiện toàn tổ chc, b y theo quy định còn chm; s vt cht vẫn còn nhiu khó khăn; tình trạng
khiếu ni, t cáo có din biến phc tp; hoạt động phi hợp trong THADS có lúc, có nơi chưa đưc quan
tâm, chú trọng; kết qu công tác THADS hàng năm tăng chậm, không bền vững, án tồn đọng chuyn sang
năm sau còn nhiều; mt s t chức, nhân chưa nhận thức coi trọng công tác THADS. vậy, hiu
qu của công tác THADS chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu và đảm bảo được tính công bằng, nghiêm
Vai trò của Nhà nước trong lĩnh vực thi hành án dân sự (qua thực tiễn tỉnh Thanh Hóa). - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vai trò của Nhà nước trong lĩnh vực thi hành án dân sự (qua thực tiễn tỉnh Thanh Hóa). - Người đăng: tran-nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Vai trò của Nhà nước trong lĩnh vực thi hành án dân sự (qua thực tiễn tỉnh Thanh Hóa). 9 10 56