Ktl-icon-tai-lieu

Vai trò của QLNN trong công tác tôn giáo

Được đăng lên bởi nguyenminhsangst
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1623 lần   |   Lượt tải: 9 lần
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Tôn giáo vừa là một hình thái ý thức xã hội, vừa là một thực thể xã hội;
ra đời cách đây hàng ngàn năm, cùng với sự hình thành và phát triển của xã
hội loài người. Từ lâu, tôn giáo đã trở thành nhu cầu tinh thần của một bộ
phận nhân dân ở hầu hết các quốc gia, dân tộc trên thế giới. Việt Nam cũng
nằm trong xu thế chung đó. Từ rất sớm, một số tôn giáo du nhập vào nước ta
như: Phật giáo, Hồi giáo, Thiên Chóa giáo, Tin Lành. Đến cuối thế kỷ XIX,
đầu thế kỷ XX, do nhu cầu của một bộ phận lớn quần chúng nhân dân khu
vực Nam Bộ đã hình thành nên những tôn giáo mới như: Cao Đài, Phật giáo
Hoà Hảo. Đến nay Vịêt Nam được xem là quốc gia đa tôn giáo (có 6 tôn giáo
chính thức).
Vấn đề tôn giáo luôn là vấn đề phức tạp và nhạy cảm ở Việt Nam. Vì
vậy, Đảng ta đã sớm nhận thức và có phương hướng giải quyết đúng vấn đề
tôn giáo, đặc biệt trong thời kỳ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. Trong
thời kỳ đổi mới, Đảng ta có nhận thức mới về vấn đề này, mở đầu bằng Nghị
quyết 24-NQ/BCT của Bộ Chính trị (ngày 16-10-1990) về tôn giáo. Nghị
quyết này đã tạo ra bước ngoặt quan trọng trong công tác tôn giáo.
Nghiên cứu quản lý của nhà nước về công tác tôn giáo là rất cần thiết,
do đó, tác giả đã chọn đề tài “Vai trò quản lý nhà nước trong việc thực hiện
công tác tôn giáo ở Sóc Trăng” làm tiểu luận tốt nghiệp.
2. Mục đích, nhiệm vụ và đối tượng nghiên cứu
Mục đích
Trên cơ sở nghiên cứu việc thực hiện công tác tôn giáo ở Sóc Trăng.
Tiểu luận bước đầu rót ra một số kinh nghiệm, góp phần vào công tác quản lý
nhà nước trên lĩnh vực tôn giáo nói riêng, trong công tác dân vận ở địa
phương nói chung.
Nhiệm vụ
- Trình bày đặc điểm tôn giáo ở Sóc Trăng và công tác tôn giáo.
- Làm rõ quá trình thực hiện công tác tôn giáo; trên cơ sở phân tích
nguyên nhân của những thành tựu, hạn chế, rút ra kinh nghiệm về công tác
tôn giáo.
Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu
1

Tôn giáo và công tác tôn giáo là một vấn đề phức tạp. Tiểu luận chỉ đi
sâu tìm hiểu công tác tôn giáo ở Sóc Trăng thời kỳ 2005-2010.
3. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu
3.1. Cơ sở lý luận
Tiểu luận được thực hiện trên cơ sở phương pháp luận của Chủ nghĩa Mác
- Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng và pháp luật của Nhà
nước về tôn giáo.
3.2. Phương pháp nghiên cứu
Tiểu luận vận dụng các phương pháp lịch sử, lôgíc, thống kê, tổng hợp,
phân tích, so sánh để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra.
4. ý nghĩa của Luận văn
- Tiểu luận góp phần khẳng định những quan điểm, chủ trương, chính
...
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Tôn giáo vừa là một hình thái ý thức xã hội, vừa là một thực thể xã hội;
ra đời cách đây hàng ngàn năm, cùng với sự hình thành phát triển của
hội loài người. Từ lâu, tôn giáo đã trở thành nhu cầu tinh thần của một bộ
phận nhân dân hầu hết các quốc gia, dân tộc trên thế giới. Việt Nam cũng
nằm trong xu thế chung đó. Từ rất sớm, một số tôn giáo du nhập vào nước ta
như: Phật giáo, Hồi giáo, Thiên Chóa giáo, Tin Lành. Đến cuối thế kỷ XIX,
đầu thế kỷ XX, do nhu cầu của một bộ phận lớn quần chúng nhân dân khu
vực Nam Bộ đã hình thành nên những tôn giáo mới như: Cao Đài, Phật giáo
Hoà Hảo. Đến nay Vịêt Nam được xem quốc gia đa tôn giáo (có 6 tôn giáo
chính thức).
Vấn đề tôn giáo luôn vấn đề phức tạp nhạy cảm Việt Nam.
vậy, Đảng ta đã sớm nhận thức phương hướng giải quyết đúng vấn đề
tôn giáo, đặc biệt trong thời kỳ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. Trong
thời kỳ đổi mới, Đảng ta nhận thức mới về vấn đề này, mở đầu bằng Nghị
quyết 24-NQ/BCT của Bộ Chính trị (ngày 16-10-1990) về tôn giáo. Nghị
quyết này đã tạo ra bước ngoặt quan trọng trong công tác tôn giáo.
Nghiên cứu quản của nhà nước về công tác tôn giáo rất cần thiết,
do đó, tác giả đã chọn đề tài Vai trò quản nhà nước trong việc thực hiện
công tác tôn giáo ở Sóc Trăng” làm tiểu luận tốt nghiệp.
2. Mục đích, nhiệm vụ và đối tượng nghiên cứu
Mục đích
Trên sở nghiên cứu việc thực hiện công tác tôn giáo Sóc Trăng.
Tiểu luận bước đầu rót ra một số kinh nghiệm, góp phần vào công tác quản lý
nhà nước trên lĩnh vực tôn giáo nói riêng, trong công tác dân vận địa
phương nói chung.
Nhiệm vụ
- Trình bày đc đim tôn giáo Sóc Trăng và công tác tôn giáo.
- Làm quá trình thực hiện công c tôn giáo; trên sở phân tích
nguyên nhân của những thành tựu, hạn chế, rút ra kinh nghiệm về công tác
tôn giáo.
Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu
1
Vai trò của QLNN trong công tác tôn giáo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vai trò của QLNN trong công tác tôn giáo - Người đăng: nguyenminhsangst
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Vai trò của QLNN trong công tác tôn giáo 9 10 95