Ktl-icon-tai-lieu

Vai trò của quyết định trong quản trị

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1597 lần   |   Lượt tải: 1 lần
§Ò ¸n m«n häc
Lêi më ®Çu
Ra quyÕt ®Þnh - ®ã lµ nhiÖm vô quan träng nhÊt cña ngêi qu¶n trÞ. Thêng
th× nh÷ng quyÕt ®Þnh cña ngêi qu¶n trÞ cã ¶nh hëng tíi hiÖu qu¶ cña ®¬n
m×nh qu¶n lý. NÕu thÓ tæng hîp thµnh mét tõ ®Ó nãi lªn phÈm chÊt cña mét
nhµ qu¶n trÞ giái, ta cã thÓ nãi r»ng ®ã lµ “tÝnh quyÕt ®Þnh”.
QuyÕt ®Þnh hµnh vi s¸ng t¹o cña nhµ qu¶n t nh»m ®Þnh ra ch¬ng
tr×nh tÝnh chÊt ho¹t ®éng cña chøc nh»m ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò ®· chÝn
muåi. Trªn hiÓu biÕt c¸c qui luËt vËn ®éng kh¸ch quan cña thèng
qu¶n trÞ vµ viÖc ph©n tÝch c¸c th«ng tin vÒ hiÖn tîng cña hÖ thèng ®ã.
§Ó ra quyÕt ®Þnh nhµ qu¶n trÞ ph¶i hiÓu ®îc quy luËt ®Ó ®a ra quyÕt ®Þnh
trªn khoa häc. thuyÕt quyÕt ®Þnh thèng trªn thuyÕt lµ mét
khoa häc nhÊt hiÖn nay c¸c nhµ qu¶n trÞ cha hiÓu hÕt t¸c dông vµ vËn dông
lµm tiÒn ®Ò cho viÖc ra quyÕt ®Þnh. ¸p dông thuyÕt quyÕt ®Þnh nµy
®a ra viÖc lùa chän hµnh ®éng viÖc lùa chän ý tëng hîp c¸c
hËu qu¶ kinh tÕ, x· héi, chÝnh trÞ cña viÖc lùa chän hµnh ®éng ®ã.
§Ò ¸n cña em viÕt vÊn ®Ò nµy cßn nhiÒu thiÕu xãt. Em mong thÇy
xem xÐt cho em nh÷ng lêi khuyªn x¸c ®¸ng. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n
híng dÉn tËn t×nh cña thÇy NguyÔn H÷u ChÝ.
Hµ Néi, ngµy 27 th¸ng 5 n¨m 2004
Sinh viªn
Mai V¨n Hïng
SV: Mai V¨n Hïng - Líp: Thèng kª - 43B
1
Vai trò của quyết định trong quản trị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vai trò của quyết định trong quản trị - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Vai trò của quyết định trong quản trị 9 10 687