Ktl-icon-tai-lieu

Vấn đề lãi suất ở Việt Nam

Được đăng lên bởi triminhmh
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 397 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ñeà taøi : Những vấn đề cơ bản về lãi suất Ngân hàng và vai trò của nó đối với Doanh nghiệp.

ĐỀ TÀI
CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ LÃI SUẤT NGÂN HÀNG VÀ
VAI TRÒ CỦA NÓ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP
GIẢNG VIÊN: PGS – TS TRẦN HUY HOÀNG
THỰC HI ỆN NHÓM 4 – NHĐ5 – K 18
1. HUỲNH TRUNG HIẾU
2. NGUYỄN HỮU HOÀN
3. NGUYỄN THÁI BÌNH DƯƠNG
4. PHAN THỊ TUYẾT OANH

1

Ñeà taøi : Những vấn đề cơ bản về lãi suất Ngân hàng và vai trò của nó đối với Doanh nghiệp.

MỤC LỤC
CHƯƠNG I - NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ LÃI SUẤT ................... 5
I. KHÁI NIỆM :........................................................................................................... 5
II. CƠ SỞ HÌNH THÀNH LÃI SUẤT : .................................................................. 5

 Quan hệ cung cầu về vốn tín dụng trong từng thời kỳ nhất định : ........... 5
 Tỷ lệ lạm phát trong nền kinh tế:..................................................................... 5
 Hiệu quả hoạt động sản xuất- kinh doanh- dịch vụ của doanh nghiệp:.. 6
 Chính sách động viên và phân phối của nhà nước:..................................... 6
III. CÁC LOẠI LÃI SUẤT : ...................................................................................... 6

 Đứng trên góc độ điều hành chính sách tiền tệ :.......................................... 6
 Đứng trên góc độ giao dịch liên ngân hàng :................................................ 6
 Đứng trên góc độ huy động huy động vốn và cho vay vốn của các ngân hàng
thương mại : .............................................................................................................. 6
IV. DIỄN BIẾN CỦA QUÁ TRÌNH ĐIỀU HÀNH LÃI SUẤT :........................ 7

CHƯƠNG II - VAI TRÒ CỦA CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT ĐỐI VỚI HOẠT
ĐỘNG DOANH NGHIỆP ................................................................... 10
I. ĐIỀU CHỈNH QUAN HỆ CUNG CẦU VỐN CỦA NỀN KINH TẾ NÓI
CHUNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NÓI RIÊNG..................................................... 10
II. CẦU NỐI GIỮA SẢN PHẨM NGÂN HÀNG - KHÁCH HÀNG :.............. 11
III. NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỶ SỐ LỢI NHUẬN BÌNH QUÂN CỦA CÁC
DOANH NGHIỆP:................................................................................................................ 11
IV. TÁC ĐỘNG ĐẾN DOANH LỢI CHỨNG KHOÁN CỦA DOANH NGHIỆP:12

CHƯƠNG III - NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TỒN TẠI
TRONG ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT............................. 13
I. CÁC CÁCH QUẢN LÝ LÃI SUẤT: ................................................................... 13
a. Cố ...
Ñeà taøi : Những vấn đề cơ bản về lãi suất Ngân hàng và vai trò của nó đối với Doanh nghiệp.
1
ĐỀ TÀI
CÁC VN ĐỀ CƠ BN VLÃI SUT NGÂN HÀNG
VAI TRÒ CA NÓ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP
GIẢNG VIÊN: PGS – TS TRN HUY HOÀNG
THỰC HIỆN NHÓM 4 NHĐ5 K 18
1. HUNH TRUNG HIẾU
2. NGUYỄN HU HN
3. NGUYỄN THÁI BÌNH DƯƠNG
4. PHAN TH TUYẾT OANH
Vấn đề lãi suất ở Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vấn đề lãi suất ở Việt Nam - Người đăng: triminhmh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Vấn đề lãi suất ở Việt Nam 9 10 412