Ktl-icon-tai-lieu

Vấn đề phát triển nhân tố con người trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay

Được đăng lên bởi thuthehan
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 262 lần   |   Lượt tải: 7 lần
1

LỜI MỞ ĐẦU
Trong sự nghiệp đổi mới đất nước với những mục tiêu dân giàu, nước
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, hiện nay, con người và nguồn
nhân lực được coi là nhân tố quan trọng hàng đầu, quyết định sự phát triển
nhanh, hiệu quả và bền vững nền kinh tế nước ta. Đó là yếu tố hết sức bức
thiết và cần có tính cập nhật, đáp ứng được yêu cầu về con người và nguồn
nhân lực xét trong nước ta nói riêng và quốc tế nói chung. Chúng ta khẳng
định con người vừa là mục tiêu vừa là động lực của phát triển kinh tế xã hội
đồng thời phải là những con người có tri thức và đạo đức. Từ đây mỗi con
người dần dần về đúng vị trí là một chủ thể sáng tạo ra các giá trị, bao gồm
các giá trị tinh thần và giá trị vật chất, cho bản thân và cho xã hội. Vì vậy,
vấn đề cốt lõi là, ta phải thực hiện chiến lược GDĐT nguồn nhân lực, phát
triển con người một cách toàn diện cả thể lực lẫn trí lực. Nhiệm vụ của
GDĐT là đưa con người đạt đến những giá trị phù hợp với đặc điểm văn hoá
và những yêu cầu mới đặt ra đối với con người Việt Nam để thực hiện quá
trình đổi mới của nước ta cũng như xu hướng phát triển kinh tế nói chung
trên thế giới. Chính vì thế, em chọn đề tài nghiên cứu: "Vấn đề phát triển
nhân tố con người trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay"
NỘI DUNG
I. Lý luận về con người.
1.Khái niệm chung về con người:
Trong xã hôi không một ai nhầm lẫn con người với loài động vật, song
không phải vì thế mà câu hỏi“con người là gì” bị trở thành đơn giản, vì câu
hỏi chỉ là chân thực khi con người có khả năng tách ra khỏi bản thân mình để
nhận thức mình với tư cách là hệ thống trong quá trình vận động, sinh thành.
Từ thời cổ đại đến nay vấn đề con người luôn giữ một vị trí quan trọng trong
các học thuyết triết học. Các nhà triết học đưa ra rất nhiều các quan điểm
khác nhau về con người nhưng nhìn chung các quan điểm triết học nói trên
đều xem xét con người một cách trừu tượng ,do đó đã đi đến những cách lý
giải cực đoan phiến diện.

2

Chủ nghĩa Mác đã kế thừa và khắc phục những mặt hạn chế và đồng
thời phát triển những quan niệm hạn chế về con người đã có trong các học
thuyết trước đây để đi đến những quan niệm về con người hiện thực, con
người hoạt động thực tiễn cải tạo tự nhiên và xã hội. Với tư cách là con người
hiện thực, con người vừa là sản phẩm của tự nmhiên và xã hội, đồng thời vừa
là chủ thể cải tạo tự nhiên và xã hội. Hay nói cách khác chủ nghĩa Mác xem
xét con người như một thực thể sinh học- xã họi.
2.Con người là một thực thể sinh học- xã hội .
Con người là s...
LỜI MỞ ĐẦU
Trong sự nghiệp đổi mới đất nước với những mục tiêu dân giàu, nước
mạnh, hội công bằng, dân chủ, văn minh, hiện nay, con người nguồn
nhân lực được coi nhân tố quan trọng hàng đầu, quyết định sự phát triển
nhanh, hiệu quả bền vững nền kinh tế nước ta. Đó yếu tố hết sức bức
thiết cần tính cập nhật, đáp ứng được yêu cầu về con người nguồn
nhân lực xét trong nước ta nói riêng quốc tế nói chung. Chúng ta khẳng
định con người vừa mục tiêu vừa động lực của phát triển kinh tế hội
đồng thời phải những con người tri thức đạo đức. Từ đây mỗi con
người dần dần về đúng vị trí một chủ thể sáng tạo ra các giá trị, bao gồm
các giá trị tinh thần giá trị vật chất, cho bản thân cho hội. vậy,
vấn đề cốt lõi là, ta phải thực hiện chiến lược GDĐT nguồn nhân lực, phát
triển con người một ch toàn diện cả thể lực lẫn trí lực. Nhiệm vụ của
GDĐT đưa con người đạt đến những giá trị phù hợp với đặc điểm văn hoá
những yêu cầu mới đặt ra đối với con người Việt Nam để thực hiện quá
trình đổi mới của nước ta cũng như xu hướng phát triển kinh tế nói chung
trên thế giới. Chính thế, em chọn đề tài nghiên cứu: "Vấn đề phát triển
nhân tố con người trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay"
NỘI DUNG
I. Lý luận về con người.
1.Khái niệm chung về con người:
Trong xã hôi không một ai nhầm lẫn con người với loài động vật, song
không phải thế câu hỏi“con người gì” bị trở thành đơn giản, câu
hỏi chỉchân thực khi con người có khả năng tách ra khỏi bản thân mình để
nhận thức mình với cách hệ thống trong quá trình vận động, sinh thành.
Từ thời cổ đại đến nay vấn đề con người luôn giữ một vị trí quan trọng trong
các học thuyết triết học. Các nhà triết học đưa ra rất nhiều các quan điểm
khác nhau về con người nhưng nhìn chung c quan điểm triết học nói trên
đều xem xét con người một cách trừu tượng ,do đó đã đi đến những cách
giải cực đoan phiến diện.
1
Vấn đề phát triển nhân tố con người trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vấn đề phát triển nhân tố con người trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay - Người đăng: thuthehan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Vấn đề phát triển nhân tố con người trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay 9 10 863