Ktl-icon-tai-lieu

Vận dụng mô hình lực hấp dẫn để phân tích đánh giá và đề ra giải pháp cho tình hình thương mại Việt Nam

Được đăng lên bởi Mạn Châu Sa Hoa
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 258 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG
---------o0o---------

Công trình tham dự Cuộc thi
Sinh viên nghiên cứu khoa học Trường Đại học Ngoại thương 2013

Tên công trình: VẬN

DỤNG MÔ HÌNH LỰC HẤP DẪN ĐỂ

PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ RA GIẢI PHÁP CHO
TÌNH HÌNH THƯƠNG MẠI CỦA VIỆT NAM

Nhóm ngành: KD3

Hà Nội, tháng 5 năm 2013

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ
LỜI MỞ ĐẦU ........................................................................................................ 1
CHƯƠNG 1: LÝ THUYẾT CHUNG VỀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VÀ MÔ
HÌNH LỰC HẤP DẪN .......................................................................................... 5
1. Lý thuyết về lợi thế tuyệt đối và lợi thế so sánh trong thương mại .................... 5
2. Mô hình Heckscher-Ohlin (H-O) ...................................................................... 6
3. Lý thuyết mới về thương mại ........................................................................... 7
3.1. Lý thuyết về thương mại dựa trên hiệu quả kinh tế theo quy mô................. 7
3.2. Lý thuyết về thương mại nội ngành ............................................................ 8
3.3. Lý thuyết thương mại dựa trên vòng đời sản phẩm ..................................... 9
4. Mô hình lực hấp dẫn trong thương mại ............................................................. 9
5. Tổng quan về việc áp dụng mô hình lực hấp dẫn trong phân tích hoạt động
thương mại ......................................................................................................... 11
5.1. Các nghiên cứu ở nước ngoài ................................................................... 11
5.2. Các nghiên cứu ở trong nước ................................................................... 12
CHƯƠNG 2: VẬN DỤNG MÔ HÌNH LỰC HẤP DẪN PHÂN TÍCH CÁC
YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI CỦA VIỆT
NAM ..................................................................................................................... 14
1. Thực trạng hoạt động thương mại của Việt Nam ......................................... 14
1.1. Từ năm 1976 đến năm 1985 ..................................................................... 14
1.2. Từ năm 1986 đến năm 2007 ..................................................................... 16
1.3. Từ năm 2007 đến nay ............................................................................... 21
2. Mô hình đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động thương mại của Việt
Nam ........................................
B GIÁO DO
TRƯỜNG ĐẠI HC NGOẠI THƯƠNG
---------o0o---------
Công trình tham d Cuc thi
Sinh viên nghiên cu khoa học Trường Đại hc Ngoại thương 2013
Tên công trình: VẬN DỤNG MÔ HÌNH LỰC HẤP DẪN ĐỂ
PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ RA GIẢI PHÁP CHO
TÌNH HÌNH THƯƠNG MẠI CỦA VIỆT NAM
Nhóm ngành: KD3
Hà N
Vận dụng mô hình lực hấp dẫn để phân tích đánh giá và đề ra giải pháp cho tình hình thương mại Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vận dụng mô hình lực hấp dẫn để phân tích đánh giá và đề ra giải pháp cho tình hình thương mại Việt Nam - Người đăng: Mạn Châu Sa Hoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Vận dụng mô hình lực hấp dẫn để phân tích đánh giá và đề ra giải pháp cho tình hình thương mại Việt Nam 9 10 257