Ktl-icon-tai-lieu

Vận dụng mối quan hệ giữa lý luận và thực tiễn trong quá trình đổi mới ở nước ta hiện nay

Được đăng lên bởi sunflowerhp91-gmail-com
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 1986 lần   |   Lượt tải: 32 lần
VẬN DỤNG MỐI QUAN HỆ GIỮA LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VÀO
QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI Ở VIỆT NAM.
A.MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài.
Nước ta đang trên con đường tiến lên công nghiệp hóa hiện đại hóa
đất nước, xây dựng nền kinh tế thi trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Vì
vậy việc nắm vững các quan điểm thực tiễn, phát triển lí luận nhằm đưa sự
nghiệp đổi mới tiến lên giành thắng lợi luôn là vấn đề cần thiết cần sự quan
tâm của cả xã hội.
Trong xã hội , triết học là một bộ phận không thể tách rời với sự phát triển
của bất cứ hình thái kinh tế nào. Những vấn đề triết học về lý luận nhận thức
và thực tiễn, phương pháp biện chứng... luôn là cơ sở, là phương hướng, là
tôn chỉ cho hoạt động thực tiễn, xây dựng và phát triển xã hội cho hoạt động.
Chúng ta biết rằng, triết học là một trong ba bộ phận cấu thành của chủ
nghĩa Mác. Lênin đã chỉ rõ rằng chủ nghĩa duy vật biện chứng đó chính là
triết học của chủ nghĩa Mác. Cho đến nay, chỉ có triết học Mác là mang tính
ưu việt hơn cả. Trên cơ sở nền tảng triết học Mác - Lênin, Đảng và Nhà
nước ta đã học tập và tiếp thu tư tưởng tiến bộ, đề ra những mục tiêu,
phương hướng chỉ đạo chính xác, đúng đắn để xây dựng và phát triển xã hội,
phù hợp với hoàn cảnh đất nước. Mặc dù có những khiếm khuyết không thể
tránh khỏi song chúng ta luôn đi đúng hướng trong cải tạo thực tiễn, phát
triển kinh tế, từng bước đưa đất nước ta tiến kịp trình độ các nước trong khu
vực và thế giới về mọi mặt. Chính những thành tựu của xây dựng chủ nghĩa
xã hội và qua hai mươi năm đổi mới là minh chứng xác đáng cho vấn đề nêu
trên. Hoạt động nhận thức và cải tạo thực tiễn cùng với sự nắm bắt các quy

luật khách quan trong vận hành nền kinh tế ở nước ta là một vấn đề còn
nhiều xem xét và tranh cãi, nhất là trong quá trình đổi mới hiện nay.Vì vậy,
em quyết định chọn nội dung “Vận dụng mối quan hệ giữa lý luận và thực
tiễn vào quá trình đổi mới ở Việt Nam” làm đề tài tiểu luận của mình.
2. Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài.
Qua việc vận dụng nghiên cứu mối quan hệ giữa lí luận và thực tiễn
trong quá trình đổi mới nhằm giúp Đảng và Nhà nước ta có nhận thức, vận
dụng đúng đắn những quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí
Minh vào quá trình đổi mới trên tất cả các lĩnh vực. Trên cơ sở đó rút ra kinh
nghiệm tổng kết thực tiễn. Đổi mới trên cơ sở vì lợi ích của nhân dân, dựa
vào nhân dân, phát huy vai trò sáng tạo chủ động của nhân dân xuất phát từ
thực tiễn nhạy bén cái mới.
3.Đối tượng, phạm vi nghiên cứu.
Đây là một đề tài rộng được nhiều tác giả nghi...
VẬN DỤNG MỐI QUAN HỆ GIỮA LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VÀO
QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI Ở VIỆT NAM.
A.MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài.
Nước ta đang trên con đường tiến lên công nghiệp hóa hiện đại hóa
đất nước, xây dựng nền kinh tế thi trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Vì
vậy việc nắm vững các quan điểm thực tiễn, phát triển lí luận nhằm đưa sự
nghiệp đổi mới tiến lên giành thắng lợi luôn là vấn đề cần thiết cần sự quan
tâm của cả xã hội.
Trong xã hội , triết học là một bộ phận không thể tách rời với sự phát triển
của bất cứ hình thái kinh tế nào. Những vấn đề triết học về lý luận nhận thức
và thực tiễn, phương pháp biện chứng... luôn là cơ sở, là phương hướng, là
tôn chỉ cho hoạt động thực tiễn, xây dựng và phát triển xã hội cho hoạt động.
Chúng ta biết rằng, triết học là một trong ba bộ phận cấu thành của chủ
nghĩa Mác. Lênin đã chỉ rõ rằng chủ nghĩa duy vật biện chứng đó chính là
triết học của chủ nghĩa Mác. Cho đến nay, chỉ có triết học Mác là mang tính
ưu việt hơn cả. Trên cơ sở nền tảng triết học Mác - Lênin, Đảng và Nhà
nước ta đã học tập và tiếp thu tư tưởng tiến bộ, đề ra những mục tiêu,
phương hướng chỉ đạo chính xác, đúng đắn để xây dựng và phát triển xã hội,
phù hợp với hoàn cảnh đất nước. Mặc dù có những khiếm khuyết không thể
tránh khỏi song chúng ta luôn đi đúng hướng trong cải tạo thực tiễn, phát
triển kinh tế, từng bước đưa đất nước ta tiến kịp trình độ các nước trong khu
vực và thế giới về mọi mặt. Chính những thành tựu của xây dựng chủ nghĩa
xã hội và qua hai mươi năm đổi mới là minh chứng xác đáng cho vấn đề nêu
trên. Hoạt động nhận thức và cải tạo thực tiễn cùng với sự nắm bắt các quy
Vận dụng mối quan hệ giữa lý luận và thực tiễn trong quá trình đổi mới ở nước ta hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vận dụng mối quan hệ giữa lý luận và thực tiễn trong quá trình đổi mới ở nước ta hiện nay - Người đăng: sunflowerhp91-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Vận dụng mối quan hệ giữa lý luận và thực tiễn trong quá trình đổi mới ở nước ta hiện nay 9 10 374