Ktl-icon-tai-lieu

văn hóa doanh nghiệp

Được đăng lên bởi phamnhung225
Số trang: 80 trang   |   Lượt xem: 674 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1

Động viên tại Công ty P&G Việt Nam
CHÖÔNG MÔÛ ÑAÀU
1. GIÔÙI THIEÄU VAÁN ÑEÀ
“Chaát löôïng cuoäc soáng chuùng ta bò aûnh höôûng chæ bôûi 10% nhöõng ñieàu chôït ñeán
vaø 90% laø do bôûi caùch thöùc maø ta ñoái phoù laïi noù nhö theá naøo.”
Charles Swindoll
Phaàn lôùn chuùng ta ñeàu phaûi thöùc daäy vaøo buoåi sôùm, thöïc hieän nhöõng coâng vieäc
naøo ñoù trong ngaøy, coù theå laø ñi hoïc, ñi laøm, tham döï moät cuoäc daõ ngoaïi... Chuùng
ta coù theå phaûn öùng vôùi nhöõng ñieàu chôït ñeán theo nhöõng caùch thöùc khaùc nhau:
quyeát ñònh giaûi quyeát moät caùch tích cöïc vaán ñeà phaùt sinh, lôø ñi coi nhö vaán ñeà ñoù
chöa heà toàn taïi hay seõ töø töø giaûi quyeát sau? Caâu hoûi ñaët ra laø vì sao chuùng ta laïi
choïn caùch giaûi quyeát ñoù? Taïi sao cuøng thöïc hieän moät coâng vieäc coù ngöôøi caûm
thaáy thích thuù khi thöïc hieän vaø thöïc hieän theo caùch toát nhaát maø naêng löïc cuûa hoï
coù theå cho pheùp, coù ngöôøi laïi khoâng? Coù theå thaáy nhöõng haønh vi aáy bò aûnh höôûng
bôûi thaùi ñoä, bôûi coù hay khoâng nhöõng lyù do naøo ñaáy giuùp khuyeán khích vaø ñoäng
vieân hoï beàn bæ ñeo ñuoåi vaø hoaøn thaønh coâng vieäc. Theo Richard L.Draft "ñoäng
vieân ñöôïc duøng ñeå noùi ñeán nhöõng aûnh höôûng coù theå laø töø beân trong hay beân
ngoaøi leân moät ngöôøi naøo ñaáy, khôi daäy loøng nhieät tình vaø kieân trì ñeå theo ñuoåi
moät coâng vieäc ñaõ choïn” . Vaø do vaäy, theo Richard M. Hodgetts, “ñoäng vieân laø
tieán trình maø nhöõng mong muoán hay nhu caàu chöa ñöôïc thoûa maõn seõ laø ñoäng löïc
daãn daét vaø ñònh höôùng nhaân vieân phaán ñaáu ñaït muïc tieâu mong ñôïi” nhaèm thoûa
maõn nhöõng mong muoán hay nhu caàu ñoù. Ñoái vôùi moät coâng ty, thuaät ñoäng vieân
neáu bieát aùp duïng ñuùng seõ giuùp nhaân vieân caûm thaáy haøi loøng trong moâi tröôøng
mình laøm vieäc, giuùp hoï luoân beàn bæ phaán ñaáu ñeå hoaøn thaønh coâng vieäc ngaøy moät
toát hôn, luoân tin töôûng vaø trung thaønh vôùi coâng ty mình ñang phuïc vuï. Vaø do vaäy,

2

hieäu suaát vaø hieäu quaû giaûi quyeát coâng vieäc cuûa nhaân vieân seõ cao hôn, giuùp coâng
ty khoâng chæ toàn taïi maø coøn phaùt trieån trong moâi tröôøng kinh teá caïnh tranh raát
khaéc nghieät nhö hieän nay.
Taïi coâng ty P&G Vieät Nam trong nhöõng naêm ñaàu thaønh laäp, nhöõng ngöôøi laõnh
ñaïo luoân mong muoán xaây döïng vaên hoùa phuø hôïp vôùi giaù trò vaø nguyeân taéc laøm
vieäc cuûa coâng ty. Nhaân vieân ñöôïc quaûn lyù theo thuyeát Y, ñöôïc thöôøng xuyeân ñaøo
taïo vaø khuyeán khích nhaân vieân töï...
1
Động viên tại Công ty P&G Việt Nam
CHÖÔNG MÔÛ ÑAÀU
1. GIÔÙI THIEÄU VAÁN ÑEÀ
“Chaát löôïng cuoäc soáng chuùng ta bò aûnh höôûng chæ bôûi 10% nhöõng ñieàu chôït ñeán
vaø 90% laø do bôûi caùch thöùc maø ta ñoái phoù laïi noù nhö theá naøo.”
Charles Swindoll
Phaàn lôùn chuùng ta ñeàu phaûi thöùc daäy vaøo buoåi sôùm, thöïc hieän nhöõng coâng vieäc
naøo ñoù trong ngaøy, coù theå laø ñi hoïc, ñi laøm, tham döï moät cuoäc daõ ngoaïi... Chuùng
ta coù theå phaûn öùng vôùi nhöõng ñieàu chôït ñeán theo nhöõng caùch thöùc khaùc nhau:
quyeát ñònh giaûi quyeát moät caùch tích cöïc vaán ñeà phaùt sinh, lôø ñi coi nhö vaán ñeà ñoù
chöa heà toàn taïi hay seõ töø töø giaûi quyeát sau? Caâu hoûi ñaët ra laø sao chuùng ta laïi
choïn caùch giaûi quyeát ñoù? Taïi sao cuøng thöïc hieän moät coâng vieäc coù ngöôøi caûm
thaáy thích thuù khi thöïc hieän vaø thöïc hieän theo caùch toát nhaát maø naêng löïc cuûa hoï
coù theå cho pheùp, coù ngöôøi laïi khoâng? Coù theå thaáy nhöõng haønh vi aáy bò aûnh höôûng
bôûi thaùi ñoä, bôûi coù hay khoâng nhöõng lyù do naøo ñaáy giuùp khuyeán khích vaø ñoäng
vieân hoï beàn ñeo ñuoåi vaø hoaøn thaønh coâng vieäc. Theo Richard L.Draft "ñoäng
vieân ñöôïc duøng ñeå noùi ñeán nhöõng aûnh höôûng coù theå laø töø beân trong hay beân
ngoaøi leân moät ngöôøi naøo ñaáy, khôi daäy loøng nhieät tình vaø kieân trì ñeå theo ñuoåi
moät coâng vieäc ñaõ choïn” . Vaø do vaäy, theo Richard M. Hodgetts, “ñoäng vieân laø
tieán trình maø nhöõng mong muoán hay nhu caàu chöa ñöôïc thoûa maõn seõ laø ñoäng löïc
daãn daét vaø ñònh höôùng nhaân vieân phaán ñaáu ñaït muïc tieâu mong ñôïi” nhaèm thoûa
maõn nhöõng mong muoán hay nhu caàu ñoù. Ñoái ùi moät coâng ty, thuaät ñoäng vieân
neáu bieát aùp duïng ñuùng seõ giuùp nhaân vieân caûm thaáy haøi loøng trong moâi tröôøng
mình laøm vieäc, giuùp hoï luoân beàn bæ phaán ñaáu ñeå hoaøn thaønh coâng vieäc ngaøy moät
toát hôn, luoân tin töôûng vaø trung thaønh vôùi coâng ty mình ñang phuïc vuï. Vaø do vaäy,
văn hóa doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
văn hóa doanh nghiệp - Người đăng: phamnhung225
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
80 Vietnamese
văn hóa doanh nghiệp 9 10 959