Ktl-icon-tai-lieu

Văn học dân gian

Được đăng lên bởi Bùi Đức Tiến
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 403 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Baøi

I/ Vaên hoïc daân gian:
- Vaên hoïc daân gian laø nhöõng taùc phaåm
ngheä thuaät ngoân töø truyeàn mieäng, ra ñôøi khi
Vaê
n
hoï
c
daâ
n
gian
laø
chöa coù chöõ vieát, toàn taïi gaén boù vaø phuïc vuï
gì?
tröïc tieáp cho ñôøi soá
ng coäng ñoàng.
II/ Ñaëc tröng cô baûn cuûa vaên hoïc daân gian:
1. Tính truyeàn mieäng
2. Tính taäp theå

III/ Caùc theå loaïi vaên hoïc daân gian:
Truyeän daân Caâu noùi
Thô ca Saân khaáu
gian
daân gian daân gian daân gian
c theå
loaïi- cuû
vaên - Cheøo
i caù
- Tuï
c ngöõ
Caadao
- Thaàn thoaïKeå
hoï
c
daâ
n
gian
- Caâu ñoá - Veø
- Söû thi
- Tuoàng
- Truyeàn
thuyeát
- Coå tích
- Nguï ngoân
- Truyeän cöôøi
- Truyeän thô

IV/ So saùnh caùc theå loaïi vaên hoïc daân gian:
Theå
loaïi

Muïc ñích
saùng taùc

Hình
thöùc
löu
truyeàn

Söû thi - Phaûn aùnh - Haùt keå
( anh cuoäc soáng
huøng) vaø öôùc mô
phaùt trieån
coäng ñoàng
cuûa ngöôøi
Taây
Nguyeân.

Noäi
dung
phaûn
aùnh

Kieåu
nhaân
vaät

Ñaëc ñieåm
ngheä
thuaät

- Xaõ
hoäi Taây
Nguyeân
thôøi coå
ñaïi

- Ngöôøi
anh
huøng
cao ñeïp
(Ñam
San)

- So saùnh,
phoùng ñaïi,
truøng ñieäp
taïo neân
nhöõng
hình töôïng
hoaønh
traùng.

Theå loaïi Muïc ñích
saùng taùc

Hình
Noäi dung
thöùc löu phaûn aùnh
truyeàn

Truyeàn -Theå
thuyeát hieän thaùi
ñoä vaø
caùch
ñaùnh giaù
cuûa nhaân
daân ñoái
vôùi caùc
söï kieän
vaø nhaân
vaät lòch
söû.

- Keå,
dieãn
xöôùng
( leã
hoäi)

-Keå caùc
söï kieän
lòch söû vaø
caùc nhaân
vaät lòch
söû coù
thaät
thoâng
qua
nhöõng
coát
truyeän hö
caáu.

Kieåu nhaân Ñaëc ñieåm
vaät
ngheä thuaät

- Nhaân
vaät lòch
söû ñöôïc
truyeàn
thuyeát
hoaù ( An
Döông
Vöông,
Mò Chaâu,
Troïng
Thuyû)

- Töø caùi
loõi lòch söû
coù thaät hö
caáu thaønh
caâu
chuyeän
mang
nhöõng
yeáu toá
hoang
ñöôøng, kì
aûo.

Theå
loaïi

Muïc ñích Hình Noäi dung Kieåu
Ñaëc ñieåm
saùng taùc thöùc
phaûn aùnh nhaân vaät ngheä
löu
thuaät
truyeàn

Truyeän - Theå
- Keå
coå tích hieän öôùc
mô chính
nghóa
thaéng
gian taø
cuûa nhaân
daân trong
xaõ hoäi coù
giai caáp.

-Xung
ñoät vaø
cuoäc ñaáu
tranh
giöõa
thieän vaø
aùc, chính
nghóa vaø
gian taø.

- Ngöôøi
con
rieâng
( Taám),
ngöôøi
con uùt,
ngöôøi
lao ñoäng
ngheøo,
dì gheû.

-Hö caáu,
keát thuùc
coù haäu.
- Nhaân
vaät chính
traõi qua
nhieàu thöû
thaùch
trong
cuoäc ñôøi.

Theå loaïi Muïc ñích
saùng taùc

Hình Noäi dung Kieåu
Ñaëc ñieåm
thöùc
phaûn aùnh nhaân vaät ngheä thuaät
löu
truyeàn

Truyeän - Mua vui, - Keå
giaûi trí,
cöôøi
chaâm bieám
pheâ phaùn
xaõ hoäi,
giaùo duïc
trong noäi
boä nhaân
daân vaø leân
aùn, toá caùo
giai caáp
thoáng trò.

-Nhöõng
ñieàu
tr...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Văn học dân gian - Người đăng: Bùi Đức Tiến
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Văn học dân gian 9 10 699