Ktl-icon-tai-lieu

VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TT PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT TỈNH LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2014 - 2017

Được đăng lên bởi binhnokia
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 828 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ĐẮK LẮK

BCH CHI ĐOÀN TT PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

VĂN KIỆN
ĐẠI HỘI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
TT PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT TỈNH
LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2014 - 2017

Tháng 7/2014
0

ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN TT PT QUỸ ĐẤT TỈNH
LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2014 - 2017

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

***
Dự thảo

Buôn Ma Thuột, ngày

tháng

năm 2014

BÁO CÁO TỔNG KẾT
CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN KHOÁ III
NHIỆM KỲ 2012 – 2014; PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM
KỲ 2014 - 2017
Phần thứ nhất

KẾT QUẢ CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN
KHOÁ III NHIỆM KỲ 2012 – 2014
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
Chi đoàn Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh có tổng số đoàn viên là 21 đ/c,
trong đó có 07 đảng viên và 14 đoàn viên.
Cụ thể:
- Đoàn viên nữ: 08 đ/c
- Đoàn viên là dân tộc thiểu số: 01 đ/c
Trình độ:
+ Chuyên môn: Sau đại học 01 đ/c, Đại học 28 đ/c, cao đẳng 01
đ/c, trung cấp 01 đ/c
+ Lý luận chính trị: 01 đ/c đang học trung cấp, sơ cấp 20 đ/c
* Thuận lợi:
- Chi đoàn luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của, Cấp ủy Chi
bộ và Đoàn khối cơ quan tỉnh cùng sự phối hợp tốt của các đoàn thể trong đơn
vị.
- Tuổi đời bình quân của đoàn viên trong Chi đoàn tương đối trẻ (dưới 30
tuổi), năng động, nhiệt tình, sáng tạo trong nhiệm vụ chuyên môn cũng như
trong công tác đoàn và phong trào thanh niên của đơn vị.
* Khó khăn:
- Cán bộ đoàn đảm nhiệm nhiều công việc trong chuyên môn, nghiệp vụ
nên việc đầu tư cho hoạt động công tác Đoàn còn hạn chế.
- Nguồn kinh phí hoạt động của Chi đoàn tuy được sự hỗ trợ của chính
quyền đơn vị nhưng vẫn còn khó khăn nên chưa chủ động trong việc tổ chức các
hoạt động thanh niên.
- Đoàn viên thanh niên thường xuyên đi công tác xa, dài ngày nên hoạt
động của chi đoàn còn nhiều hạn chế
1

II. NHỮNG KẾT QUẢ CỤ THỂ
1. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức giáo dục của Đoàn
- Về Giáo dục chính trị - tư tưởng

+ Ban chấp hành Chi đoàn đã chủ động nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện
vọng của đoàn viên; chủ động tổ chức giáo dục tư tưởng thông qua các buổi sinh
hoạt đoàn, hệ thống quản lý trực tuyến OMS. Kết quả:
 100% ĐVTN tham gia tốt các đợt sinh hoạt chính trị như học tập các
nghị quyết, của Đảng, của Đoàn và 6 bài học lý luận chính trị cơ bản dưới nhiều
hình thức, loại hình giáo dục phù hợp với tình hình thực tế; giáo dục ý thức tự
lực, tự cường, tham gia bảo vệ Tổ quốc.
 100% ĐVTN luôn nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên quyết
đấu tranh làm thất bại âm mưu thủ đoạn "Diễn biến hoà bình" của các thế lực
thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.
+ Thực h...
ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ĐẮK LẮK
BCH CHI ĐOÀN TT PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
VĂN KIỆN
ĐẠI HỘI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
TT PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT TỈNH
LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2014 - 2017
Tháng 7/2014
0
VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TT PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT TỈNH LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2014 - 2017 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TT PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT TỈNH LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2014 - 2017 - Người đăng: binhnokia
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TT PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT TỈNH LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2014 - 2017 9 10 484