Ktl-icon-tai-lieu

vận tải biển

Được đăng lên bởi vinhpham
Số trang: 83 trang   |   Lượt xem: 5943 lần   |   Lượt tải: 5 lần
BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC
Stt
1

Họ tên

Nội dung thực hiên

Nội dung kiểm tra

Nguyễn Thị Lợi

Lịch sử hình thành và phát triển của

Ưu và nhược điểm của vchh bằng

Container đường biển
2

Phạm Thị Hiệp

Ưu và nhược điểm của vchh bằng
Container đường biển

3

Đào Thị Minh Sao

Giới thiệu về Container đường biển:
Khái niệm, phân loại

Container đường biển
Lịch sử hình thành và phát triển của
Container đường biển
Cấu trúc của 1 container đường biển.
Cách chất xếp hàng trong container
đường biển

4

Tống Thị Mỹ Linh

Cấu trúc của 1 container đường
biển. Cách chất xếp hàng trong

Giới thiệu về Container đường biển:
Khái niệm, phân loại

container đường biển
5

Huýnh Ái Tâm

Các phương thức gửi hàng bằng
Container đường biển (gửi nguyên

Cước phí vận chuyển hàng hoá bằng
Cont đường biển: nguyên công, hàng lẻ

Cont FCL – 20ft & 40ft) & (gửi hàng
lẻl LCL – thông qua forwarder)
6 Nguyễn Thụy Xuân Đào

7

Trần Thị Hoài Diễm

CSVC kỹ thuật của việc vchh bằng

Thực trạng và xu hướng phát triển

Cont đường biển (tàu container, cảng

của việc vận chuyển hhoá Container

container, 1 số tuyến đường container ở

đường biển tại Việt Nam và trên thế thế

Việt Nam đi các cảng trên thế giới)

giới

Cước phí vận chuyển hàng hoá

Các phương thức gửi hàng bằng

bằng Cont đường biển: nguyên công =

Container đường biển (gửi nguyên Cont

ntn?, lẻ = ntn ?

FCL – 20ft & 40ft) & (gửi hàng lẻl LCL
– thông qua forwarder)

8 Nguyễn Thị Kim Hằng

Thực trạng và xu hướng phát triển

CSVC kỹ thuật của việc vchh bằng

của việc vận chuyển hhoá Container

Cont đường biển (tàu container, cảng

đường biển tại Việt Nam và trên thế thế

container, 1 số tuyến đường container ở

giới

Việt Nam đi các cảng trên thế giới)

1

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU.....................................................................................................................4
1. Lịch sử phát triển của container...................................................................................6
1.1. Giai đoạn 1: từ năm 1920 đến năm 1955................................................................6
1.2. Giai đoạn 2: từ năm 1956 đến năm 1965................................................................7
1.3. Giai đoạn 3: từ năm 1966 đến năm 1981...............................................................9
1.4. Giai đoạn 4: từ năm 1981 đến nay...........................................................................9

2. Ưu nhược điểm của việc vận chuyển hàng hóa bằng container đường biển..........11
2.1. Ưu đi...
BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC
Stt Họ tên Nội dung thực hiên Nội dung kiểm tra
1 Nguyễn Thị Lợi Lịch sử hình thành và phát triển của
Container đường biển
Ưu và nhược điểm của vchh bằng
Container đường biển
2 Phạm Thị Hiệp Ưu và nhược điểm của vchh bằng
Container đường biển
Lịch sử hình thành và phát triển của
Container đường biển
3 Đào Thị Minh Sao Giới thiệu về Container đường biển:
Khái niệm, phân loại
Cấu trúc của 1 container đường biển.
Cách chất xếp hàng trong container
đường biển
4 Tống Thị Mỹ Linh Cấu trúc của 1 container đường
biển. Cách chất xếp hàng trong
container đường biển
Giới thiệu về Container đường biển:
Khái niệm, phân loại
5 Huýnh Ái Tâm Các phương thức gửi hàng bằng
Container đường biển (gửi nguyên
Cont FCL – 20ft & 40ft) & (gửi hàng
lẻl LCL – thông qua forwarder)
Cước phí vận chuyển hàng hoá bằng
Cont đường biển: nguyên công, hàng lẻ
6 Nguyễn Thụy Xuân Đào CSVC kỹ thuật của việc vchh bằng
Cont đường biển (tàu container, cảng
container, 1 số tuyến đường container ở
Việt Nam đi các cảng trên thế giới)
Thực trạng và xu hướng phát triển
của việc vận chuyển hhoá Container
đường biển tại Việt Nam và trên thế thế
giới
7 Trần Thị Hoài Diễm Cước phí vận chuyển hàng hoá
bằng Cont đường biển: nguyên công =
ntn?, lẻ = ntn ?
Các phương thức gửi hàng bằng
Container đường biển (gửi nguyên Cont
FCL – 20ft & 40ft) & (gửi hàng lẻl LCL
– thông qua forwarder)
8 Nguyễn Thị Kim Hằng Thực trạng và xu hướng phát triển
của việc vận chuyển hhoá Container
đường biển tại Việt Nam và trên thế thế
giới
CSVC kỹ thuật của việc vchh bằng
Cont đường biển (tàu container, cảng
container, 1 số tuyến đường container ở
Việt Nam đi các cảng trên thế giới)
1
vận tải biển - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
vận tải biển - Người đăng: vinhpham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
83 Vietnamese
vận tải biển 9 10 239