Ktl-icon-tai-lieu

Vật lí ôn thi đại học

Được đăng lên bởi hoang-nhu-ha
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 3691 lần   |   Lượt tải: 0 lần
100 CÂU TRẮC NGHIỆM DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ VÀ CON LẮC LÒ XO
2π
Câu 1: Một chất điểm dao động điều hoà với tần số f = 5Hz. Khi pha dao động bằng
rad thì li độ của chất điểm là
3
- 3 cm, phương trình dao động của chất điểm là:
A. x = −2 3 cos(5πt )cm
B. x = 2 cos(10πt )cm
C. x = 2 cos(5πt )cm
D. x = 2 3 cos(10π t )cm
C©u 2: Vật dao động điều hòa có phương trình x = 5cos(πt −

2π
) cm. Tại thời điểm t= 15s thì vật đang chuyển động như
3

thế nào ? A.Qua vị trí đối xứng với vị trí ban đầu qua O và nhanh dần B.Qua vị trí cân bằng lần thứ 7
C.Qua biên dương lần thứ 8
D.Qua vị trí trùng với vị trí ban đầu và hướng ra biên
Câu 3: Một vật dao động điều hòa với tần số bằng 5Hz. Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí có li độ x 1 = - 0,5A (A là biên
độ dao động) đến vị trí có li độ x2 = + 0,5A là A. 1/10 s. B. 1 s. C. 1/20 s.
D. 1/30 s.
Câu 4: Một vật dao động điều hòa, trong 1 phút thực hiện được 30 dao động toàn phần. Quãng đường mà vật di chuyển trong
8s là 64cm. Biên độ dao động của vật làA. 3cm B. 2cm C. 4cm D. 5cm
Câu 5: Một vật dao động điều hòa với chu kì T = 3,14s. Xác định pha dao động của vật khi nó qua vị trí x = 2cm với vận tốc
v = 0,04m/s. A. 0

B.

π
rad
4

C.

π
rad
6

D.

π
rad
3

Câu 6: Phương trình dao động điều hòa có dạng x = Asinωt. Gốc thời gian đ ược chọn là:
A. lúc vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương.
B. lúc vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm
C. lúc vật có li độ x = +A
D. lúc vật có li độ x = - A
Câu 7: Trong các phương trình sau, phương trình nào không biểu thị cho dao động điều hòa?
A. x = 3tsin (100πt + π/6)
B. x = 3sin5πt + 3cos5πt
C. x = 5cosπt + 1 D. x = 2sin2(2πt + π /6)

π
4

Câu 8: Một vật dao động với phương trình x = 4 2 sin(5πt − )cm . Quãng đường vật đi từ thời điểm t1 =

t 2 = 6s là:

1
s đến
10

A. 84,4cm B. 333,8cm
C. 331,4cm
D. 337,5cm
Câu 9: Một vật dao động điều hòa với chu kì T, trên một đoạn thẳng, giữa hai điểm biên M và N. Chọn chiều dương từ M
đến N, gốc tọa độ tại vị trí cân bằng O, mốc thời gian t = 0 là lúc vật đi qua trung điểm I của đoạn MO theo chiều dương. Gia
tốc của vật bằng không lần thứ nhất vào thời điểmA. t = .B. t = . C. t = . D. t = .
Câu 10: Một chất điểm dao động điều hòa. Khi đi qua vị trí cân bằng, tốc độ của chất điểm là 40cm/s, tại vị trí biên gia tốc có
độ lớn 200cm/s2. Biên độ dao động của chất điểm làA. 0,1m.
B. 8cm. C. 5cm.D. 0,8m.
Câu 11: Vật dao động2 điều hòa với
phương trình: x2 = 20cos(2πt - π/2)
(cm) (t đo bằng giây). Gia tốc của vật tại thời điểm t =
1/...
100 CÂU TRẮC NGHIỆM DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ VÀ CON LẮC LÒ XO
Câu 1: Một chất điểm dao động điều hoà với tần số f = 5Hz. Khi pha dao động bằng
3
2
π
rad thì li độ của chất điểm là
-
3
cm, phương trình dao động của chất điểm là:
A.
cmtx )5cos(32
π
=
B.
cmtx )10cos(2
π
=
C.
cmtx )5cos(2
π
=
D.
2 3 cos(10 )x t cm
π
=
C©u 2: Vật dao động điều hòa có phương trình
2
x 5cos( t )
3
π
= π
cm. Tại thời điểm t= 15s thì vật đang chuyển động như
thế nào ? A.Qua vị trí đối xứng với vị trí ban đầu qua O và nhanh dần B.Qua vị trí cân bằng lần thứ 7
C.Qua biên dương lần thứ 8 D.Qua vị trí trùng với vị trí ban đầu và hướng ra biên
Câu 3: Một vật dao động điều hòa với tần số bằng 5Hz. Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí có li độ x
1
= - 0,5A (A là biên
độ dao động) đến vị trí có li độ x
2
= + 0,5A là A. 1/10 s. B. 1 s. C. 1/20 s. D. 1/30 s.
Câu 4: Một vật dao động điều hòa, trong 1 phút thực hiện được 30 dao động toàn phần. Quãng đường mà vật di chuyển trong
8s là 64cm. Biên độ dao động của vật làA. 3cm B. 2cm C. 4cm D. 5cm
Câu 5: Một vật dao động điều hòa với chu kì T = 3,14s. Xác định pha dao động của vật khi nó qua vị trí x = 2cm với vận tốc
v = 0,04m/s. A. 0 B.
4
π
rad C.
6
π
rad D.
3
π
rad
Câu 6: Phương trình dao động điều hòa có dạng x = Asinωt. Gốc thời gian đ ược chọn là:
A. lúc vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. B. lúc vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm
C. lúc vật có li độ x = +A D. lúc vật có li độ x = - A
Câu 7: Trong các phương trình sau, phương trình nào không biểu thị cho dao động điều hòa?
A. x = 3tsin (100πt + π/6) B. x = 3sin5πt + 3cos5πt C. x = 5cosπt + 1 D. x = 2sin
2
(2πt + π /6)
Câu 8: Một vật dao động với phương trình
x 4 2 sin(5 t )cm
4
π
= π
. Quãng đường vật đi từ thời điểm
đến
2
t 6s
=
là:
A. 84,4cm B. 333,8cm C. 331,4cm D. 337,5cm
Câu 9: Một vật dao động điu hòa với chu T, trên một đoạn thẳng, giữa hai điểm biên M N. Chọn chiều dương từ M
đến N, gốc tọa độ tại vị trí cân bằng O, mốc thời gian t = 0 là lúc vật đi qua trung điểm I của đoạn MO theo chiều dương. Gia
tốc của vật bằng không lần thứ nhất vào thời điểmA. t = .B. t = . C. t = . D. t = .
Câu 10: Một chất điểm dao động điều hòa. Khi đi qua vị trí cân bằng, tốc độ của chất điểm là 40cm/s, tại vị trí biên gia tốc có
độ lớn 200cm/s
2
. Biên độ dao động của chất điểm làA. 0,1m. B. 8cm. C. 5cm.D. 0,8m.
Câu 11: Vật dao động điều hòa với phương trình: x = 20cos(2πt - π/2) (cm) (t đo bằng giây). Gia tốc của vật tại thời điểm t =
1/12 (s) là: A. - 4 m/s
2
B. 2 m/s
2
C. 9,8 m/s
2
D. 10 m/s
2
Câu 12: Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 4cos(6πt +
6
π
)cm. Vận tốc của vật đạt gia trị 12π(cm/s) khi vật đi
qua ly độ A.-2
3
cm B.
±
2cm C.
±
2
3
cm D.+2
3
cm
Câu 13: Một vật dao động điều hòa từ B đến C với chu kì là T, vị trí cân bằng là O. trung điểm của OB và OC theo thứ tự là
M và N. Thời gian để vật đi theo một chiều từ M đến N là:A. T/4 B. T/2 C. T/3 D. T/6
Câu 14: Nếu một vật dao động điều hòa với tần số f thì động năng và thế năng biến thiên tuần hoàn với tần số
A. f B. 2f C. 0,5f D. 4f
Câu 15: Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T =
π
/5(s), khi vật ly độ x = 2(cm) thì vận tốc tương ứng
320
(cm/s) biên độ dao động bằng:A. 5(cm) B.
4 3
(cm) C.
2 3
(cm) D. 4(cm)
Câu 16: Một vật dao động với phương trình x=Pcos
ω
t + Q.sin
ω
t . Vật tốc cực đại của vật là
A.
ω
22
QP
+
B.
ω
(P
2
+ Q
2
) C.(P + Q)/
ω
D.
ω
22
QP
Câu 17: Một vật dao động điều hoà với phơng trình x = 2. cos(2
π
t -
π
/2) cm .Sau thời gian 7/6 s kể từ thời điểm ban đầu
vật đi qua vị trí x = 1cm A. 2 lần B. 3 lần C. 4lần D. 5lần
Câu 18: Một vật dao động diều hòa với biên độ A=4 cm chu T=2s, chọn gốc thời gian lúc vật đi qua VTCB theo
chiều dương. Phương trình dao động của vật làA.
cmtx )
2
cos(4
π
π
+=
B.
cmtx )
2
2sin(4
π
π
=
C.
cmtx )
2
2sin(4
π
π
+=
D.
cmtx )
2
cos(4
π
π
=
Vật lí ôn thi đại học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vật lí ôn thi đại học - Người đăng: hoang-nhu-ha
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Vật lí ôn thi đại học 9 10 830