Ktl-icon-tai-lieu

viết nghiên cứu khoa học

Được đăng lên bởi phamnhung225
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 403 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Höôùng daãn vieát ñeà cöông nghieân cöùu khoa hoïc/
luaän vaên toát nghieäp
PGS. TS. Traàn Kim Dung
Tel: 091959 1003
Email: ttkd@hcm.fpt.vn
Muïc ñích:
Ñeà cöông caàn theå hieän ñöôïc:
 Ñeà taøi nghieân cöùu thuù vò vaø hôïp lyù;
 Hoïc vieân coù khaû naêng hoaøn thaønh toát nghieân cöùu.
Thoâng thöôøng, chæ caàn ñoïc phaàn môû ñaàu cuûa 1 nghieân cöùu khoa hoïc laø ñaõ coù theå ñaùnh giaù ñöôïc
trình ñoä cuûa ngöôøi vieát, vì vaäy hoïc vieân caàn ñaàu tö thôøi gian thích ñaùng cho phaàn môû ñaàu.
Caùc noäi dung trong nghieân cöùu:
1. Teân ñeà taøi. Caøng cuï theå caøng toát.
2. Phaàn môû ñaàu:
2.1 Giôùi thieäu lyù do choïn ñeà taøi : Tính chaát hôïp lyù cuûa nghieân cöùu, neâu roõ yù nghóa cuûa vieäc giaûi
quyeát vaán ñeà noùi chung, ñoái vôùi toå chöùc/doanh nghieäp vaø ñoái vôùi caù nhaân hoïc vieân noùi rieâng.
2.2 Vaán ñeà seõ ñöôïc nghieân cöùu. Caàn xaùc ñònh roõ vaán ñeà phaûi giaûi quyeát ñöôïc trong nghieân cöùu.
Vaán ñeà nghieân cöùu caàn coù caùi nhìn roäng raõi nhöng phaûi öùng duïng trong 1 lónh vöïc raát cuï theå.
Vaán ñeà nghieân cöùu khoâng ñöôïc giôùi haïn trong vieäc moâ taû hay baùo caùo tình huoáng maø baét buoäc
phaûi ñöôïc nghieân cöùu treân cô sôû caùc thoâng tin maø hoïc vieân coù ñöôïc vôùi söï pheâ phaùn, ñaùnh giaù
nghieâm khaéc roõ raøng. Trong nghieân cöùu, hoïc vieân caàn chæ roõ vaán ñeà nghieân cöùu ngay töø ñaàu vaø
phaûi lyù giaûi ñöôïc chuùng.
Vieäc xaùc ñònh vaán ñeà nghieân cöuù coù theå baét nguoàn töø nhöõng ñieåm chöa hoaøn chænh, chöa giaûi
quyeát ñöôïc trong lyù thuyeát vaø/hoaëc nhöõng ñieåm nhöùc nhoái trong thöïc tieãn aùp duïng hieän nay noùi
chung, taïi coâng ty/ñôn vò hoïc vieân ñang laøm vieäc noùi rieâng. Ví duï, trong ñeà taøi, phaûi chæ ra ñöôïc
nhöõng yeáu keùm gì bieåu hieän roõ reät trong QTNNL cuûa ñôn vò (ví duï giaû ñònh) nhö caùn boä nhaân
vieân thôø ô khoâng quan taâm ñoái vôùi chaát löôïng saûn phaåm; ñeán hoaït ñoäng, uy tín cuûa coâng ty, chaát
löôïng tuyeån duïng thaáp, tyû leä nghæ vieäc trong soá caùn boä coù naêng löïc cao, baát bình veà phaân phoái
tieàn löông, thu nhaäp, naêng suaát lao ñoäng giaûm suùt,v.v…(neáu coù soá lieäu minh hoaï cuï theå caøng toát).
Phaàn naøy caàn lyù giaûi roõ raøng cho caâu hoûi: vì sao Quùy vò choïn ñeà taøi naøy, Quùy vò ñaõ nhaän thaáy
nhöõng gì baát oån, Quùy vò coù nhöõng traên trôû, böùc xuùc gì vaø thöïc söï muoán quan taâm ñeán vieäc
caàn giaûi quyeát ñöôïc caùi gì nhaát? Taïi sao nhöõng baát oån ñoù coøn toàn taïi? Nguyeân nhaân? Neáu
giaûi quyeát ñö...
Höôùng daãn vieát ñeà cöông nghieân cöùu khoa hoïc/
luaän vaên toát nghieäp
PGS. TS. Traàn Kim Dung
Tel: 091959 1003
Email: ttkd@hcm.fpt.vn
Muïc ñích:
Ñeà cöông caàn theå hieän ñöôïc:
Ñeà taøi nghieân cöùu thuù vò vaø hôïp lyù;
Hoïc vieân coù khaû naêng hoaøn thaønh toát nghieân cöùu.
Thoâng thöôøng, chæ caàn ñoïc phaàn môû ñaàu cuûa 1 nghieân cöùu khoa hoïc laø ñaõ coù theå ñaùnh giaù ñöôïc
trình ñoä cuûa ngöôøi vieát, vì vaäy hoïc vieân caàn ñaàu tö thôøi gian thích ñaùng cho phaàn môû ñaàu.
Caùc noäi dung trong nghieân cöùu:
1. Teân ñeà taøi. Caøng cuï theå caøng toát.
2. Phaàn môû ñaàu:
2.1 Giôùi thieäu lyù do choïn ñeà taøi: Tính chaát hôïp lyù cuûa nghieân cöùu, neâu roõnghóa cuûa vieäc giaûi
quyeát vaán ñeà noùi chung, ñoái vôùi toå chöùc/doanh nghieäp vaø ñoái vôùi caù nhaân hoïc vieân noùi rieâng.
2.2 Vaán ñeà seõ ñöôïc nghieân cöùu. Caàn xaùc ñònh roõ vaán ñeà phaûi giaûi quyeát ñöôïc trong nghieân cöùu.
Vaán ñeà nghieân cöùu caàn coù caùi nhìn roäng raõi nhöng phaûi öùng duïng trong 1 lónh vöïc raát cuï theå.
Vaán ñeà nghieân cöùu khoâng ñöôïc giôùi haïn trong vieäc moâ taû hay baùo caùo tình huoáng maø bt buoäc
phaûi ñöôïc nghieân cöùu treân sôû caùc thoâng tin maø hoïc vieân cñöôïc vôùi söï pheâ phaùn, ñaùnh giaù
nghieâm khaéc roõ raøng. Trong nghieân cöùu, hoïc vieân caàn chæ roõ vaán ñeà nghieân cöùu ngay töø ñaàu vaø
phaûi lyù giaûi ñöôïc chuùng.
Vieäc xaùc ñònh vaán ñeà nghieân cöuù coù theå baét nguoàn töø nhöõng ñieåm chöa hoaøn chænh, chöa giaûi
quyeát ñöôïc trong lyù thuyeát vaø/hoaëc nhöõng ñieåm nhöùc nhoái trong thöïc tieãn aùp duïng hieän nay noùi
chung, taïi coâng ty/ñôn hoïc vieân ñang laøm vieäc noùi rieâng.duï, trong ñeà taøi, phaûi chæ ra ñöôïc
nhöõng yeáu keùm bieåu hieän roõ reät trong QTNNL cuûa ñôn (ví duï giaû ñònh) ncaùn boä nhaân
vieân thôø ô khoâng quan taâm ñoái vôùi chaát löôïng saûn phaåm; ñeán hoaït ñoäng, uy tín cuûa coâng ty, chaát
löôïng tuyeån duïng thaáp, tyû leä nghæ vieäc trong soá cn boä coù naêng löïc cao, baát bình veà phaân phoái
tieàn löông, thu nhaäp, naêng suaát lao ñoäng giaûm suùt,v.v…(neáu coù soá lieäu minh hoaï cuï theå caøng toát).
Phaàn naøy cn lyù giaûi roõ raøng cho caâu hoûi: sao Quùy vò choïn ñeà taøi naøy, Quùyñaõ nhaän thaáy
nhöõng baát oån, Quùy coù nhöõng traên trôû, böùc xuùc vaø thöïc söï muoán quan taâm ñeán vieäc
caàn giaûi quyeát ñöôïc caùi nhaát? Taïi sao nhöõng baát oån ñoù coøn toàn taïi? Nguyeân nhaân? Neáu
giaûi quyeát ñöôïc caùc vaán ñeà ñoù thì seõ coù ích lôïi gì cho coâng ty vaø coù theå ñoùng goùp gì theâm cho
lyù luaän?
Ñeå thöïc hieän ñöôïc vaán ñeà nghieân cöùu naøy, caàn traû lôøi nhöõng caâu hoûi gì (research questions)?
1
viết nghiên cứu khoa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
viết nghiên cứu khoa học - Người đăng: phamnhung225
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
viết nghiên cứu khoa học 9 10 159