Ktl-icon-tai-lieu

VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA VÀ VƯƠNG QUỐC LÀO

Được đăng lên bởi tung-do-xuan
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 17070 lần   |   Lượt tải: 21 lần
VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA VÀ
VƯƠNG QUỐC LÀO
(Chương VI, Bài 9, tiết 15)

THỰC HỆN :

PHẠM THỊ THU PHƯƠNG

NỘI DUNG BÀI HỌC
I. Vương quốc Campuchia
II. Vương quốc Lào

LƯỢC ĐỒ CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á
LƯỢC ĐỒ CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á

3

Kiểm tra bài cũ
Các quốc gia cổ
Các quốc gia cổ
Đông Nam Á ra đời
Đông Nam Á ra đời
trên cơ sở nào?
trên cơ sở nào?

Kiểm tra bài cũ
Sự phát triển thịnh đạt
Sự phát triển thịnh đạt
của các quốc gia
của các quốc gia
phong kiến ĐNA thế
phong kiến ĐNA thế
kỉ X – XVIII được
kỉ X – XVIII được
biểu hiện như thế nào?
biểu hiện như thế nào?

Vương quốc Cam-pu-chia

6

AC

I. Vương quốc Camphuchia
1. Sự hình thành

Hãy trình bày sự
Hãy trình bày sự
hình thành của
hình thành của
Vương quốc
Vương quốc
Capuchia?
Capuchia?

I. Vương quốc Camphuchia
1. Sự hình thành
- Điều kiện tự nhiên: như một lòng chảo
khổng lồ
- Dân cư: Chủ yếu là Người Khơme
- Thế kỉ VI vương quốc Camphuchia
được thành lập ( Chân Lạp)

I. Vương quốc Camphuchia
2. Sự phát triển
Nhóm 1
Giai đoạn nào
Campuchia phát
triển thịnh đạt
nhất ?
HOẠT ĐỘNG
NHÓM

Nhóm 2
Những biểu hiện của
sự phát triển thịnh
đạt là gì?

I. Vương quốc Camphuchia
2. Sự phát triển
- Thời kì phát triển thịnh đạt nhất:
Ăngco (802 – 1432)
- Biểu hiện:
Kinh tế: Cả nông nghiệp, ngư
nghiệp và thủ công nghiệp đều phát
triển
Chính trị: không ngừng mở rộng
lãnh thổ, trở thành cường quốc trong
khu vực
Xây dựng được nhiều công trình
kiến trúc lớn.

Sự phát triển của
Sự phát triển của
Vương quốc
Vương quốc
Campuchia kéo
Campuchia kéo
dài đến khi nào?
dài đến khi nào?
Nó có bị suy yếu
Nó có bị suy yếu
không?
không?

Người Thái
tấn công
Người Khơme
rút chạy

I. Vương quốc Camphuchia
2. Sự phát triển
- Thời kì phát triển thịnh đạt nhất : Ăngco (802 – 1432)
- Biểu hiện:
 Kinh tế: Cả nông nghiệp, ngư nghiệp và thủ công nghiệp
đều phát triển
 Chính trị: không ngừng mở rộng lãnh thổ, trở thành
cường quốc trong khu vực
 Xây dựng được nhiều công trình kiến trúc lớn.
- Sự suy yếu
 Từ thế kỷ XIII, Campuchia bắt đầu suy yếu, bị Vương
quốc Thái tấn công =>bỏ kinh đô chạy về Phnômpênh
 Năm 1863 khi bị người Pháp xâm chiếm

I. Vương quốc Camphuchia
3. Văn hóa
 Chữ viết:
TK VII sáng tạo ra chữ viết của mình
trên cơ sở chữ Phạn của người Ấn Độ

Chữ Khơme.

15

I. Vương quốc Camphuchia
3. Văn hóa
 Chữ viết: sáng tạo ra chữ viết
của mình trên cơ sở chữ Phạn của
người Ấn Độ
 Văn học: văn học dân gian và văn
học viết rất phát triển: truyện thần
thoại, truyện trạng, truyện cười…
 Kiến trúc: gắn chặt với tôn gi...
VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA VÀ
VƯƠNG QUỐC LÀO
(Chương VI, Bài 9, tiết 15)
THỰC HỆN : PHẠM THỊ THU PHƯƠNG
VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA VÀ VƯƠNG QUỐC LÀO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA VÀ VƯƠNG QUỐC LÀO - Người đăng: tung-do-xuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA VÀ VƯƠNG QUỐC LÀO 9 10 561