Ktl-icon-tai-lieu

Xã hội học

Được đăng lên bởi Gió Nhẹ Nhàng
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 1436 lần   |   Lượt tải: 0 lần
tuthienbao.com
CÂU HỎI ÔN TẬP, THẢO LUẬN CHƯƠNG I
Câu hỏi ôn tập:
1. Chủ nghĩa xã hội khoa học là gì? Nó được hiểu theo mấy
nghĩa? Vị trí của chủ nghĩa xã hội khoa học trong hệ thống lý luận
chủ nghĩa Mác - Lênin?
2. Đối tượng nghiên cứu của chủ nghĩa xã hội khoa học là gì?
Phân biệt với đối tượng của triết học, kinh tế chính trị học Mác Lênin?
3. Chủ nghĩa xã hội khoa học có những phương pháp nghiên
cứu nào? Trình bày những phương pháp đó?
Câu hỏi thảo luận
1. Phân tích chức năng của triết học Mác - Lênin và chủ nghĩa xã
hội khoa học? Hai môn học này có quan hệ với nhau như thế nào?
2. Ý nghĩa nghiên cứu chủ nghĩa xã hội khoa học ở Việt Nam
hiện nay?
CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN CHƯƠNG II
Câu hỏi ôn tập:
1. Tư tưởng xã hội chủ nghĩa là gì? Tư tưởng cộng sản chủ
nghĩa là gì? Chúng ra đời khi nào? Sự khác nhau giữa tư tưởng xã
hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa
2. Chủ nghiã xã hội không tưởng là gì? Khái quát quá trình
phát triển của nó?
3. Phân tích những giá trị và những hạn chế của chủ nghĩa xã
hội không tưởng? nguyên nhân những hạn chế đó?
a. Phân tích những tiền đề và điều kiện cho sự ra đời chủ
nghĩa xã hội khoa học?
b. Hãy làm rõ vai trò của Mác- Ăngghen đối với sự ra đời
chủ nghãi xã hội khoa học?
tuthienbao.com
Trang 1

tuthienbao.com
c. Chủ nghĩa xã hội khao học có quá trình phát triển như
thế nào?
Câu hỏi thảo luận:
1.Tại sao nói chủ nghĩa xã hội không tưởng là một trong ba
tiền đề lý luận của chủ nghĩa xã hội khoa học?
2.Tại sao nói sự ra đời của chủ nghĩa Mác nói chung và chủ
Nghĩa xã hội nói riêng vào nửa đầu thế kỷ XIX là một tất yếu?
3. Cống hiến của Chủ Tịch Hồ Chí Minh, của Đảng Cộng
sản Việt Nam trong việc vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa
xã hội khoa học là gì?
CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN CHƯƠNG IV
Câu hỏi ôn tập:
1. Giai cấp công nhân là gì? Sứ mệnh lịch sử của nó? Vì
sao giai cấp công nhân có sứ mệnh lịch sử đó?
2. Những điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử
giai cấp công nhân?
3. Những điều kiện chủ quan để giai cấp công nhân hoàn
thành sứ mệnh lịch sử của giá cấp công nhân?
4. Tại sao nói Đảng cộng sản là nhân tố quyết định thực
hiện thắng lợi sứ mệnh lịch sử của giái cấp công nhân?
5.

Những đặc điểm riêng của giai cấp công nhân Việt

Nam? Những đặc điểm đó ảnh hưởng thế nào tới thực hiện sứ
mệnh lịch sử giái cấp công nhân ở nước ta như thế nào ?
Câu hỏi thảo luận:
1. Những thay đổi về chất lượng của giai cấp công nhân
trong xã hội tư bản hiện nay có làm thay đổi sứ mệnh lịch sử của
giai cấp công nhân hiện nay không...
tuthienbao.com
CÂU HỎI ÔN TẬP, THẢO LUẬN CHƯƠNG I
Câu hỏi ôn tập:
1. Chủ nghĩa hội khoa học gì? được hiểu theo mấy
nghĩa? Vị trí của chủ nghĩa hội khoa học trong hệ thống luận
chủ nghĩa Mác - Lênin?
2. Đối tượng nghiên cứu của chủ nghĩa hội khoa học gì?
Phân biệt với đối tượng của triết học, kinh tế chính trị học Mác -
Lênin?
3. Chủ nghĩa hội khoa học những phương pháp nghiên
cứu nào? Trình bày những phương pháp đó?
Câu hỏi thảo luận
1. Phân tích chức năng của triết học Mác - Lênin và chủ nghĩa
hội khoa học? Hai môn học này có quan hệ với nhau như thế nào?
2. Ý nghĩa nghiên cứu ch nghĩa hội khoa học Việt Nam
hiện nay?
CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN CHƯƠNG II
Câu hỏi ôn tập:
1. tưởng hội chủ nghĩa gì? tưởng cộng sản chủ
nghĩa gì? Chúng ra đời khi nào? Sự khác nhau giữa tưởng
hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa
2. Chủ nghiã hội không tưởng gì? Khái quát quá trình
phát triển của nó?
3. Phân tích những giá trị những hạn chế của chủ nghĩa
hội không tưởng? nguyên nhân những hạn chế đó?
a. Phân tích những tiền đề điều kiện cho sự ra đời chủ
nghĩa xã hội khoa học?
b. Hãy làm vai trò của Mác- Ăngghen đối với sự ra đời
chủ nghãi xã hội khoa học?
tuthienbao.com
Trang 1
Xã hội học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xã hội học - Người đăng: Gió Nhẹ Nhàng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Xã hội học 9 10 805