Ktl-icon-tai-lieu

Xác định  sản  phẩm  chủ  lực  và  phát  triển  sản  phẩm  chủ  lực Đồng  bằng  sông Cửu  Long  đến  năm  2020

Được đăng lên bởi minhphuong_humg
Số trang: 139 trang   |   Lượt xem: 1787 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1 

PHẦN MỞ ĐẦU 
1. Lý do chọn đề tài 
Là một trong những đồng bằng rộng lớn và phì nhiêu bậc nhất Đông Nam Á và thế 
giới, ĐBSCL đã trở thành vùng sản xuất, xuất khẩu lương thực, thủy hải sản và cây ăn trái 
nhiệt đới lớn nhất Việt Nam. Hơn thế, nó còn là vùng kinh tế trọng điểm cả nước, có vị trí 
quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế, hợp tác đầu tư và giao thương với các nước 
trong khu vực và thế giới. Quá trình cải cách kinh tế trong nước và hội nhập kinh tế quốc 
tế  mà  thời  gian  qua  đã  giúp  cho  các  lĩnh  vực  công  nghiệp,  dịch  vụ  và  đặc  biệt  là  nông 
nghiệp ở  ĐBSCL đạt được những  thành tựu to lớn. Tốc độ  tăng trưởng GDP  lập nên  kỷ 
lục mới, xuất nhập khẩu và thu hút đầu tư nước ngoài không ngừng gia tăng; cơ cấu kinh 
tế chuyển dịch dần từ nông nghiệp truyền thống sang công nghiệp, thương mại dịch vụ và 
nông  nghiệp  công nghệ cao;  thu  nhập bình quân  đầu người  tăng  lên  và  đời  sống  xã  hội 
không ngừng được cải thiện; một số sản phẩm nông nghiệp, thủy sản và công nghiệp chế 
biến đã trở thành sản phẩm xuất khẩu chủ lực đem về nhiều ngoại tệ cho các đại phương 
trong vùng và cả nước…. Tuy nhiên, quá trình phát triển kinh tế của ĐBSCL thời gian qua 
cũng  bộc  lộ  khá  nhiều  yếu  kém:  tăng  trưởng  xuất  khẩu  không  ổn  định,  còn  chứa  đựng 
nhiều  yếu  tố  không  bền  vững  và  dễ  bị  tổn  thương  bởi  những  cú  sốc  từ  bên  ngoài;  sản 
phẩm chủ lực còn ít và phát triển chậm, chưa chuyển dịch theo hướng tăng hàm lượng trí 
tuệ và công nghệ cao nên chưa phát huy hết tiềm năng, thế mạnh của vùng; năng lực cạnh 
tranh trong xuất khẩu của các sản phẩm còn thấp…. Theo đánh giá của nhiều nhà nghiên 
cứu, sự phát triển kinh tế ­ xã hội của Đồng bằng sông Cửu Long còn khá biệt lập, chưa có 
sự gắn kết chặt chẽ với các vùng khác của đất nước cũng như quốc tế. Đồng thời, sự phát 
triển  của  vùng  cũng rất  thiếu đồng bộ,  chưa cân  xứng  giữa  các ngành nghề,  lĩnh  vực  và 
giữa  các  địa phương; phát  triển nặng về  chiều  rộng,  chạy  theo  số  lượng nên  chất  lượng, 
hiệu quả và đặc biệt là tính cạnh tranh quốc tế không cao… 
Những hạn chế trên đây xuất phát từ nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chủ 
yếu có thể khẳng định là thiếu vắng những sản phẩm chủ lực có khả năng tạo ra giá trị gia 
tăng lớn, sức cạnh tranh cao và nhất là tạo được động lực thúc đẩy khai thác một cách hiệu 
quả tài nguyên thiên nhiên, lao động và những lợi thế “trời cho” mà không một nơi nào 
khác  có  được ngoài  vùng đất nầy.  Vấ...
1
PHẦNMỞĐẦU
1.Lýdochọnđềtài
mộttrongnhữngđồngbằngrộnglớnvàphìnhiêubậcnhấtĐôngNamÁvàthế
giới,ĐBSCLđãtrởthànhvùngsảnxuất,xuấtkhulươngthực,thủyhảisảnvàcâyăntrái
nhiệtđớilớnnhấtViệtNam.Hơnthế,nócònlàvùngkinhtếtrọngđiểmcảnước,cóvịtrí
quantrọngtrongchiếnlượcpháttriểnkinhtế,hợptácđutưvàgiaothươngvớicnước
trongkhuvựcthếgiới.Quátrìnhcảicáchkinhtếtrongnướcvàhộinhậpkinhtếquốc
tế màthờigianquađãgiúpchocácnhvựccôngnghiệp,dịchvụvàđặcbiệtlànông
nghiệpởĐBSCLđạtđượcnhữngthànhtựutolớn.TốcđộtăngtrưởngGDPlậpnênkỷ
lụcmới,xuấtnhậpkhẩuvàthutđầunướcngoàikhôngngừnggiang;cấukinh
tếchuyểndịchdầntừnôngnghiptruyềnthốngsangcôngnghiệp,thươngmạidịchvụvà
nôngnghiệpcôngnghệcao;thunhậpbìnhquân đầungườinglênvàđờisốngxãhội
khôngngừngđượccảithiện;mộtsốsnphmnôngnghiệp,thủysảnvàcôngnghiệpchế
biếnđãtrởthànhsảnphẩmxuấtkhẩuchủlựcđemvềnhiềungoạitệchocácđạiphương
trongvùngvàcảnước….Tuynhiên, quátrìnhpháttriểnkinhtếcủaĐBSCLthờigianqua
cũngbộclộ khánhiu yếum: tăngtrưởngxuấtkhu không ổn định, còn chứađựng
nhiều yếu tốkhôngbnvữngvàdễbị tổntơngbởi những cú sốctừbênngoài;sản
phmchlựccònítpháttriểnchậm,chưachuyểndịchtheohướngtănghàmlượngtrí
tuệvàcôngnghệcaonênchưapháthuyhếttiềmnăng,thếmạnhcavùng;nănglựccạnh
tranhtrongxuấtkhẩucacácsảnphẩmcònthấp….Theođánhgiácủanhiềunhànghn
cứu,sựpháttriểnkinhtếxãhộicủaĐồngbngsôngCửuLongcònkhábiệtlập,chưacó
sựgắnkếtchặtchẽvớicvùngkháccủađấtớccũngnhưquốctế.Đồngthời,sựphát
triểncủavùngcũngrấtthiếuđồngbộ,chưacânxứnggiữacácngànhnghề,lĩnhvựcvà
giữacácđịaphương;pháttriểnnặngvchiềurộng,chạytheosốợngnênchấtợng,
hiệuquảvàđặcbiệtlàtínhcnhtranhquốctế khôngcao…
Nhữnghạnchếtrênđâyxuấtpháttừnhiềunguyênnhân,nhưngnguyênnhânchủ
yếucóthểkhẳngđịnhlàthiếuvắngnhữngsảnphẩmchủlựccókhảnăngtạoragiátrgia
tănglớn,sứccạnhtranhcaovànhấtlàtạođượcđộnglcthúcđẩykhaithácmộtcáchhiệu
quảtàinguyênthiênnhiên,laođộngnhữnglợithế“trờicho”màkhôngmộtnơinào
kháccóđượcngoàivùngđấtnầy.Vấnđềđặtraởđây,mchnàođểĐBSCLxác
địnhđượcsảnphẩmchủlựchoặchànghóa,dịchvụcótiềmnăngđểtậptrungđầutưphát
Xác định  sản  phẩm  chủ  lực  và  phát  triển  sản  phẩm  chủ  lực Đồng  bằng  sông Cửu  Long  đến  năm  2020 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xác định  sản  phẩm  chủ  lực  và  phát  triển  sản  phẩm  chủ  lực Đồng  bằng  sông Cửu  Long  đến  năm  2020 - Người đăng: minhphuong_humg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
139 Vietnamese
Xác định  sản  phẩm  chủ  lực  và  phát  triển  sản  phẩm  chủ  lực Đồng  bằng  sông Cửu  Long  đến  năm  2020 9 10 768