Ktl-icon-tai-lieu

Xác định thành phần môi trường nuôi cấy nấm mốc

Được đăng lên bởi TzaiMink
Số trang: 69 trang   |   Lượt xem: 323 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA
KHOA COÂNG NGHEÄ HOÙA HOÏC & DAÀU KHÍ
BOÄ MOÂN COÂNG NGHEÄ THÖÏC PHAÅM
---------------o0o---------------

LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP

XAÙC ÑÒNH THAØNH PHAÀN MOÂI TRÖÔØNG NUOÂI
CAÁY NAÁM MOÁC SINH TOÅNG HÔÏP ENZYME
PECTINASE

GVHD : TS. Leâ Vaên Vieät Maãn
SVTH : Vuõ Thò Hoàng Vaân
MSSV : 60103229

Tp HCM, thaùng 12/2005

LÔØI CAÛM ÔN
Lôøi ñaàu tieân, con xin chaân thaønh caûm ôn Boá, Meï vaø gia ñình ñaõ giuùp ñôõ con
veà moïi maët töø vaät chaát ñeán tinh thaàn ñeå con coù theå hoaøn thaønh toát baøi luaän vaên toát
nghieäp naøy.
Em xin chaân thaønh caûm ôn Ban giaùm hieäu Tröôøng ÑHBK – TpHCM, caûm ôn
quyù thaày coâ, caùn boä phoøng thí nghieäm ñaõ giuùp ñôõ, taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho em
trong suoát nhöõng naêm hoïc vöøa qua.
Ñaëc bieät, em xin baøy toû loøng bieát ôn chaân thaønh ñeán thaày Leâ Vaên Vieät Maãn
laø giaùo vieân höôùng daãn vaø taäp theå thaày coâ boä moân Coâng ngheä thöïc phaåm tröôøng
ÑH Baùch Khoa ñaõ chæ daïy vaø giuùp ñôõ em trong suoát thôøi gian thöïc hieän luaän vaên toát
nghieäp naøy.
Mình cuõng caûm ôn caùc baïn trong nhoùm Chaâu, Tuøng, Song, Ñöùc, caùc baïn
phoøng 101 vaø caùc em ñaõ luoân giuùp ñôõ vaø ñoäng vieân mình.
Moät laàn nöõa, em xin chaân thaønh caûm ôn vaø chuùc moïi ngöôøi nhieàu söùc khoûe
vaø thaønh coâng.

Tp.HCM, thaùng 1/2006
VUÕ THÒ HOÀNG VAÂN

Luaän vaên toát nghieäp

TOÙM TAÉT LUAÄN VAÊN
Teân ñeà taøi “Xaùc ñònh thaønh phaàn moâi tröôøng nuoâi caáy naám moác sinh toång hôïp
enzyme pectinase”
Pectinase laø nhoùm enzyme xuùc taùc phaûn öùng thuûy phaân pectin. Cheá phaåm
pectinase ñöôïc öùng duïng roäng raõi trong coâng nghieäp thöïc phaåm vaø döôïc phaåm, nhaát
laø trong coâng nghieäp saûn xuaát caùc loaïi nöôùc eùp traùi caây. Hieän nay, caùc cheá phaåm
enzyme ñöôïc saûn xuaát chuû yeáu töø vi sinh vaät, trong ñoù phöông phaùp nuoâi caáy beà
saâu coù nhieàu öu ñieåm hôn caùc phöông phaùp khaùc. Phöông phaùp beà saâu cho pheùp
ñieàu khieån chính xaùc caùc thoâng soá kyõ thuaät cuûa quaù trình leân men vaø thuùc ñaåy quaù
trình sinh toång hôïp enzyme ôû vi sinh vaät.
Trong luaän vaên toát nghieäp naøy, noäi dung nghieân cöùu cuûa chuùng toâi goàm coù
nhöõng phaàn sau:
 Nuoâi caáy 3 loaøi naám moác thuoäc gioáng Aspergillus coù khaû naêng toång hôïp
enzyme pectinase baèng phöông phaùp nuoâi caáy beà saâu: töø keát quaû thöïc nghieäm thu
ñöôïc, chuùng toâi tuyeån choïn loaøi A. awamori coù khaû naêng toång hôïp pectinase cao
nhaát...
ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA
KHOA COÂNG NGHEÄ HOÙA HOÏC & DAÀU KHÍ
BOÄ MOÂN COÂNG NGHEÄ THÖÏC PHAÅM
---------------o0o---------------
LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP
XAÙC ÑÒNH THAØNH PHAÀN MOÂI TRÖÔØNG NUOÂI
CAÁY NAÁM MOÁC SINH TOÅNG HÔÏP ENZYME
PECTINASE
GVHD : TS. Leâ Vaên Vieät Maãn
SVTH : Vuõ Thò Hoàng Vaân
MSSV : 60103229
Tp HCM, thaùng 12/2005
Xác định thành phần môi trường nuôi cấy nấm mốc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xác định thành phần môi trường nuôi cấy nấm mốc - Người đăng: TzaiMink
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
69 Vietnamese
Xác định thành phần môi trường nuôi cấy nấm mốc 9 10 836