Ktl-icon-tai-lieu

XÁC ĐỊNH VÀ KIỂM SOÁT CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG CHẤT LƯỢNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TRONG MÔI TRƯỜNG ỨNG DỤNG HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP (ERP) TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Được đăng lên bởi minhphuong_humg
Số trang: 219 trang   |   Lượt xem: 2031 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



NGUYỄN BÍCH LIÊN

XÁC ĐỊNH VÀ KIỂM SOÁT CÁC NHÂN TỐ
ẢNH HƯỞNG CHẤT LƯỢNG THÔNG TIN KẾ TOÁN
TRONG MÔI TRƯỜNG ỨNG DỤNG HỆ THỐNG
HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP (ERP)
TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ

Chuyên ngành: Kế toán
Mã ngành: 62.34.30.01
HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN VIỆT
Năm 2012

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Kết quả nêu trong
luận án là trung thực và chưa từng được công bố trong bất cứ công trình
nghiên cứu nào.

NGUYỄN BÍCH LIÊN

MỤC LỤC
Trang phụ bìa
Lời cam đoan
Mục lục
Danh mục viết tắt
Danh mục bảng biểu
Danh mục hình vẽ
PHẦN MỞ ĐẦU ......................................................................................................1
CHƯƠNG 1. CHẤT LƯỢNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TRONG MÔI TRƯỜNG
ERP ..........................................................................................................................13
1.1 HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP ERP ..........13
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.

Qúa trình hình thành, phát triển và định nghĩa hệ thống ERP.................13
Đặc điểm cơ bản của hệ thống ERP .......................................................15
Lợi ích ERP ............................................................................................20
Hạn chế của ERP ....................................................................................23
Phân loại phần mềm ERP ........................................................................24

1.2. CHẤT LƯỢNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TRONG MÔI TRƯỜNG ERP .....26
1.2.1. Chất lượng thông tin ................................................................................26
1.2.2. Chất lượng thông tin kế toán ..................................................................32
1.2.2.1. Quan điểm hội đồng chuẩn mực kế toán tài chính Hoa kỳ FASB .34
1.2.2.2. Quan điểm hội đồngchuẩn mực kế toán quốc tế IASB ..................35
1.2.2.3. Quan điểm hội tụ IASB- FASB ......................................................37
1.2.2.4. Quan điểm chuẩn mực kế toán Việt Nam ......................................38
1.2.2.5. Theo tiêu chuẩn của COBIT ...........................................................39
1.2.3. Lựa chọn của luận án về tiêu chuẩn chất lượng thông tin thông tin kế toán
trong môi trường ERP .........................................................................40
1.3. ẢNH HƯỞNG CỦA ERP TỚI CHẤT LƯỢNG THÔNG TI...
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
TRƯỜNG ĐI HC KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH

NGUYN BÍCH LIÊN
XÁC ĐNH VÀ KIM SOÁT CÁC NHÂN T
NH HƯNG CHẤT LƯỢNG THÔNG TIN K TOÁN
TRONG MÔI TRƯNG NG DNG H THNG
HOCH ĐNH NGUN LC DOANH NGHIP (ERP)
TI CÁC DOANH NGHIP VIT NAM
LUN ÁN TIN SĨ KINH T
Chuyên ngành: Kế tn
Mã ngành: 62.34.30.01
NG DN KHOA HC: PGS.TS NGUYN VIT
Năm 2012
XÁC ĐỊNH VÀ KIỂM SOÁT CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG CHẤT LƯỢNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TRONG MÔI TRƯỜNG ỨNG DỤNG HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP (ERP) TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
XÁC ĐỊNH VÀ KIỂM SOÁT CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG CHẤT LƯỢNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TRONG MÔI TRƯỜNG ỨNG DỤNG HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP (ERP) TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM - Người đăng: minhphuong_humg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
219 Vietnamese
XÁC ĐỊNH VÀ KIỂM SOÁT CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG CHẤT LƯỢNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TRONG MÔI TRƯỜNG ỨNG DỤNG HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP (ERP) TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 9 10 305