Ktl-icon-tai-lieu

Xác lập quyền đối với di sản

Được đăng lên bởi Tống Lan Hương
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 28 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Xác lập quyền đối với di sản
1. Các thể thức xác lập quyền
Đối với một số người thừa kế theo pháp luật hoặc theo di chúc, việc
xác lập quyề đối với di sản là đương nhiên; một số khác lại có thể lựa chọn
giữa nhận và không nhận di sản.
1.1. Xác lập đương nhiên
Người thừa kế bắt buộc:họ buộc phải nhận di sản mà không có sự lựa
chọn nào khác,họ được coi là những người đồng sở hữu đối với di sản của
người đã chết ngay trong lúc còn sống, Bởi vậy, việc mở thừa kế có tác dụng
chuyển giao lập tức di sản cho người này. Những người nô lệ được lập thành
trong di chúc cũng được coi là những người thừa kế bắt buộc, họ được giải
phóng theo một quyết định trong di chúc. Người có một di sản mất khả năng
thanh toán, khi lập một người nô lệ làm thừa kế theo di chúc, sẽ tránh được
sự ô nhục do di sản bị kê biên, bởi người nô lệ đó sẽ đứng ra lãnh nợ.
1.2. Xác lập lựa chọn
1.2.1 Nhận di sản:
Tất cả những người không phải người thừa kế bắt buộc đều có
quyền nhận hoặc không nhận di sản.
a) Hình thức nhận di sản
- Nhận di sản bởi người thừa kế dân sự: Luật cổ đòi hỏi việc chấp
nhận di sản theo những thể thức long trọng: người nhận di sản phải tuyên bố
trước nhân chứng bằng cách đọc câu “ tôi chấp nhận và tôi là điều đó sau khi
đã cân nhắc”. Thông thường, người có di sản ấn định bằng di chúc rằng
người thừa kế theo di chúc có 100 ngày để tuyên bố nhận di sản. Lời khai
nhận di sản có nội dung cho thấy rõ chí của đương sự đã đủ để việc nhận di
sản có hiệu lực.
Việc nhận di sản thậm chí có thể mặc nhiên, một khi người thừa kế
được gọi thực hiện một hành vi cho thấy muốn nhận di sản như: kiện một
người mắc nợ người chết hoặc tiến hành bán 1 tài sản thuộc di sản.
- Nhận di sản bỏi người thừa kế tư pháp: người thừa kế tư pháp luôn
luôn phải yêu cầu được quản l di sản và đơn yêu cầu có giá trị như mooyj
người tuyên bố chấp nhận di sản. luật quy định rằng: người đòi hỏi quyền lợi
trong di sản phải nộp đơn yêu cầu được tiếp quản tài sản trong 100 ngày; hết

thời hạn đó, quyền yêu cầu được tiếp quản tài sản sẽ được trao cho người có
quyền lợi mà ở 1 hàng thấp hơn
b) Nội dung chấp nhận di sản
- Chấp nhận không điều kiện: Việc chấp nhận di sản được coi như một
lời cam kết của cá nhân người thừa kế về việc tiếp tục thực hiện các quyền
và nghĩa vụ do người chết để lại. Bởi vậy, người thừa kế chấp nhận di sản là
người có năng lực thực hiện nghĩa vụ tài sản. Người thừa kế có năng lực
pháp luật mà chưa đủ khả năng nhận thức theo pháp luật chỉ có thể chấp
nhận di sản với sự cho phép của ng giám ...
Xác lập quyền đối với di sản
1. Các thể thức xác lập quyền
Đối với một số người thừa kế theo pháp luật hoặc theo di chúc, việc
xác lập quyề đối với di sản là đương nhiên; một số khác lại có thể lựa chọn
giữa nhận và không nhận di sản.
1.1. Xác lập đương nhiên
Người thừa kế bắt buộc:họ buộc phải nhận di sản mà không có sự lựa
chọn nào khác,họ được coi là những người đồng sở hữu đối với di sản của
người đã chết ngay trong lúc còn sống, Bởi vậy, việc mở thừa kế có tác dụng
chuyển giao lập tức di sản cho người này. Những người nô lệ được lập thành
trong di chúc cũng được coi là những người thừa kế bắt buộc, họ được giải
phóng theo một quyết định trong di chúc. Người có một di sản mất khả năng
thanh toán, khi lập một người nô lệ làm thừa kế theo di chúc, sẽ tránh được
sự ô nhục do di sản bị kê biên, bởi người nô lệ đó sẽ đứng ra lãnh nợ.
1.2. Xác lập lựa chọn
1.2.1 Nhận di sản:
Tất cả những người không phải người thừa kế bắt buộc đều có
quyền nhận hoặc không nhận di sản.
a) Hình thức nhận di sản
- Nhận di sản bởi người thừa kế dân sự: Luật cổ đòi hỏi việc chấp
nhận di sản theo những thể thức long trọng: người nhận di sản phải tuyên bố
trước nhân chứng bằng cách đọc câu “ tôi chấp nhận và tôi là điều đó sau khi
đã cân nhắc”. Thông thường, người có di sản ấn định bằng di chúc rằng
người thừa kế theo di chúc có 100 ngày để tuyên bố nhận di sản. Lời khai
nhận di sản có nội dung cho thấy rõ chí của đương sự đã đủ để việc nhận di
sản có hiệu lực.
Việc nhận di sản thậm chí có thể mặc nhiên, một khi người thừa kế
được gọi thực hiện một hành vi cho thấy muốn nhận di sản như: kiện một
người mắc nợ người chết hoặc tiến hành bán 1 tài sản thuộc di sản.
- Nhận di sản bỏi người thừa kế tư pháp: người thừa kế tư pháp luôn
luôn phải yêu cầu được quản l di sản và đơn yêu cầu có giá trị như mooyj
người tuyên bố chấp nhận di sản. luật quy định rằng: người đòi hỏi quyền lợi
trong di sản phải nộp đơn yêu cầu được tiếp quản tài sản trong 100 ngày; hết
Xác lập quyền đối với di sản - Trang 2
Xác lập quyền đối với di sản - Người đăng: Tống Lan Hương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Xác lập quyền đối với di sản 9 10 190