Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng chiến lược kinh doanh Indovinabank đến năm 2020

Được đăng lên bởi bqkhanh
Số trang: 118 trang   |   Lượt xem: 3082 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

---------------

LUẬN VĂN THẠC SĨ
Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng
Mã ngành: 60.31.12

Đề tài:

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
NGÂN HÀNG INDOVINA ĐẾN NĂM 2020

HỌC VIÊN THỰC HIỆN:

BÙI QUỐC KHÁNH

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN:
PGS.TS TRƯƠNG QUANG THÔNG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2013

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan luận văn “Xây dựng chiến lược phát triển Ngân
hàng Indovina đến năm 2020” là trình bày và nghiên cứu của riêng tôi, chưa
được công bố trong tài liệu nghiên cứu nào khác.
Các số liệu được sử dụng trong luận văn đều có nguồn gốc rõ ràng và
đúng theo sự công bố của các đơn vị, doanh nghiệp có trách nhiệm cung cấp.
Tôi xin tỏ lòng biết ơn xâu sắc đến thầy PGS.TS Trương Quang
Thông, giảng viên Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, đã
nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn này.
Tôi cũng xin chân thành cảm ơn những đồng nghiệp của tôi, hiện đang
công tác tại Ngân hàng Indovina, bạn bè và các chuyên gia đã giúp đỡ tôi
trong việc tìm kiếm số liệu, trả lời các bảng khảo sát,… giúp tôi nghiên cứu
thực hiện luận văn này.
Tôi cũng hy vọng rằng kết quả nghiên cứu trong luận văn của tôi sẽ
được áp dụng vào thực tiễn hoạt động tại Ngân hàng Indovina.
TP. Hồ Chí Minh, tháng 8 năm 2013
Tác giả luận văn

Bùi Quốc Khánh

MỤC LỤC

Trang

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu
5. Phương pháp thu thập thông tin và xử lý dữ liệu
6. Ý nghĩa và ứng dụng của đề tài nghiên cứu
7. Nội dung kết cấu của luận văn
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
CỦA MỘT TỔ CHỨC
1.1. Khái niệm và vai trò của chiến lược
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Vai trò của chiến lược đối với tổ chức
1.2 Phân loại chiến lược kinh doanh
1.2.1 Nhóm chiến lược về tăng trưởng
1.2.1.1 Chiến lược tăng trưởng tập trung
1.2.1.2 Chiến lược tăng trưởng mở rộng
1.2.1.3 Chiến lược sáp nhập
1.2.1.4 Chiến lược mua lại
1.2.1.5 Chiến lược liên doanh
1.2.2 Nhóm chiến lược thu hẹp hoạt động
1.2.2.1 Chiến lược cắt giảm chi phí
1.2.2.2 Chiến lược cắt bỏ bớt hoạt động kinh doanh
1.2.2.3 Chiến lược giải thể
1.2.3 Nhóm chiến lược ổn định hoạt động

1.2.4 Nhóm chiến lược phối hợp
1.3 Quy trình xây dựng chiến lược
1.3.1. Sơ đồ qui trình xây dựng chiến lược kinh doanh
1.3.2 Các giai đoạn của quá trình xây dựng chiến lược
1.3.2.1 Giai đoạn hình thành chiến lược
1.3.2.2 Giai đoạn thực thi chiến lược
1.3.2.3 Giai đoạn đánh giá chiến lược
...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
---------------
LUẬN VĂN THẠC SĨ
Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng
Mã ngành: 60.31.12
Đề tài: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
NGÂN HÀNG INDOVINA ĐẾN NĂM 2020
HỌC VIÊN THỰC HIỆN: BÙI QUỐC KHÁNH
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN:
PGS.TS TRƯƠNG QUANG THÔNG
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2013
Xây dựng chiến lược kinh doanh Indovinabank đến năm 2020 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xây dựng chiến lược kinh doanh Indovinabank đến năm 2020 - Người đăng: bqkhanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
118 Vietnamese
Xây dựng chiến lược kinh doanh Indovinabank đến năm 2020 9 10 501