Ktl-icon-tai-lieu

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH MẠO HIỂM TẠI TRUNG TÂM LỮ HÀNH HỘI AN

Được đăng lên bởi Sarah Pham
Số trang: 87 trang   |   Lượt xem: 1931 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Luận văn
XÂY DỰNG CHƯƠNG
TRÌNH DU LỊCH MẠO
HIỂM TẠI TRUNG TÂM LỮ
HÀNH HỘI AN

 Luận văn tốt nghiệp

GVHD: ThS. Nguyễn Thị Thống Nhất

Mục Lục
LỜI NÓI ĐẦU..........................................................................................................3
1. Tính cấp thiết của đề tài.........................................................................................3
2. Mục đích nghiên cứu..............................................................................................4
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu..........................................................................4
4. Kết cấu của luận văn..............................................................................................5
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN................................................................................6
1.1 Các loại hình du lịch............................................................................................6
1.2 Loại hình du lịch mạo hiểm.................................................................................7
1.3 Chương trình du lịch mạo hiểm.........................................................................12
1.4 Quy trình thiết kế chương trình du lịch mạo hiểm.............................................15
CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA TRUNG TÂM
LỮ HÀNH HỘI AN.................................................................................................20
2.1 Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An.....................20
 Lịch sử hình thành và phát triển công ty...........................................................20
Chú thích:................................................................................................................25
2.2 Trung tâm lữ hành Hội An.................................................................................28
Chú thích:................................................................................................................29
2.3 Phân tích môi trường kinh doanh.......................................................................33
2.4 Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của Trung tâm.................................43
Chương III: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH MẠO HIỂM TẠI TRUNG
TÂM LỮ HÀNH HỘI AN.......................................................................................57
3.1 Những căn cứ tiền đề.........................................................................................57
3.2 Xác định ...
Luận văn
XÂY DỰNG CHƯƠNG
TRÌNH DU LỊCH MẠO
HIỂM TẠI TRUNG TÂM LỮ
HÀNH HỘI AN
XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH MẠO HIỂM TẠI TRUNG TÂM LỮ HÀNH HỘI AN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH MẠO HIỂM TẠI TRUNG TÂM LỮ HÀNH HỘI AN - Người đăng: Sarah Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
87 Vietnamese
XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH MẠO HIỂM TẠI TRUNG TÂM LỮ HÀNH HỘI AN 9 10 193