Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng chương trình Quản lý tiền gửi ngân hàng sử dụng ngôn ngữ C#

Được đăng lên bởi Trung Lan Nè
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 209 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯƠNG ĐAI HOC KỸ THUẬT HẬU CẦN CAND
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
***

BAO CAO CHUYÊN ĐỀ
HOC PHẦN LẬP TRINH WEB
ĐỀ TÀI
XÂY DƯNG TRANG WEB QUAN LY TIỀN GƯI NGÂN HÀNG
Giáo viên hướng dân: PHAM ANH TUÂN
Nhom thưc hiên sô 14
Sinh viên thưc hiên:
1. Pham Anh Trung – D2A
2. Nguyên Xuân Diêu – D2A
3. Lăng Văn Hai – D2A
4. Đới Sy Thanh – D2A

Bắc Ninh, Ngay 23 Tháng 10 Năm 2015

MUC LUC

DANH MUC HINH VE

MUC LUC BANG

1

LƠI NÓI ĐẦU
Với sự phát triển nhảy vọt của công nghệ thông tin hiện nay,
Internet

ngày

càng giữ vai trò quan trọng trong các lĩnh vực khoa học kĩ thu ật và đ ời
sống. Dĩ nhiên các bạn đã được nghe nói nhiều về Internet, nói m ột cách
đơn giản, Internet là một tập hợp máy tính nối kết với nhau, là m ột m ạng
máy tính toàn cầu mà bất kì ai cũng có th ể kết nối bằng máy PC c ủa h ọ.
Với mạng Internet, tin học thật sự tạo nên một cuộc cách m ạng trao đ ổi
thông tin trong mọi lĩnh vực văn hóa, xã hội, chính tr ị, kinh t ế...
Trong thời đại ngày nay, thời đại mà “người người làm Web, nhà nhà
làm Web” thì việc có một Website để quảng bá công ty hay m ột Website cá
nhân không còn là điều gì xa xỉ nữa. Thông qua Website khách hàng có th ể
lựa chọn những sản phẩm mà mình cần một cách nhanh chóng và hiệu
quả.
Với công nghệ Word Wide Web, hay còn gọi là Web sẽ giúp bạn đ ưa
những thông tin mong muốn của mình lên mạng Internet cho m ọi ng ười
cùng xem một cách dễ dàng với các công cụ và nh ững ngôn ng ữ l ập trình
khác nhau. Sự ra đời của các ngôn ngữ lập trình cho phép chúng ta xây
dựng các trang Web đáp ứng được các yêu cầu của người s ử dụng. PHP
(Personal Home Page) là kịch bản trên phía trình chủ (Server Script) cho
phép chúng ta xây dựng trang Web trên cơ s ở dữ liệu. V ới nhiều ưu đi ểm
nổi bật mà PHP và MySQL được rất nhiều người sử dụng.
Với lí do đó, chúng em đã chọn đề tài “Website Quan ly tiên gưi
ngân hang”
Tuy nhiên, do thời gian hạn hẹp, mặc dù đã nỗ lực hết s ức mình
nhưng chắc rằng đề tài khó tránh khỏi thiếu sót. Chúng em rất mong nhận
được sự thông cảm, những lời góp ý và chỉ bảo tận tình của quý Thầy Cô và
các bạn!

2

3

MƠ ĐẦU
1. TÊN ĐỀ TÀI
Thiết kế trang web quản lý tiền gửi ngân hàng với các chức năng m ở
sổ tiết kiệm, quản lý gửi tiền, rút tiền, chuyển khoản, th ống kê và báo cáo.
2. MỤC TIÊU CÔNG TRÌNH
Xây dựng được trang web quản lý tiền gửi ngân hàng.
3. GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
Họ và tên: Phạm Anh Tuấn
Chức danh Khoa học: Giảng viên

Cấp bậc: Thượng úy

Đơn vị: Khoa Công Nghệ Thông Tin
4. GIỚI THIỆU VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
4.1. Ly do chọ...
      
 



  
 
    
 !"#$% $&' $  (
%)*+% ,% $- ./
0$%"#$+% ,% $1
.2% *$%34$&56
62&47 $48$ 4 56
92:$&;:$  56
/2 0<%=$%56
,$%>&=769% $&.?:*6?.@
Xây dựng chương trình Quản lý tiền gửi ngân hàng sử dụng ngôn ngữ C# - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xây dựng chương trình Quản lý tiền gửi ngân hàng sử dụng ngôn ngữ C# - Người đăng: Trung Lan Nè
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
Xây dựng chương trình Quản lý tiền gửi ngân hàng sử dụng ngôn ngữ C# 9 10 851