Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng HACCP cho quy trình sản xuất bánh Custas

Được đăng lên bởi Phạm Quỳnh Phương
Số trang: 147 trang   |   Lượt xem: 561 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Xây d͹ng HACCP cho quy trình s̫n xṷt bánh Custas

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành khóa luận này, em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy GS.TSKH
NGUYỄN TRỌNG CẨN, đã tận tình hướng dẫn trong suốt quá trình viết khóa luận tốt
nghiệp.
Em chân thành cảm ơn quý Thầy, Cô trong khoa Công nghệ thực phẩm, Trường Đại
Học Kỹ Thuật Công nghệ TPHCM đã tận tình truyền đạt kiến thức trong suốt thời gian em
học tập tại trường. Với vốn kiến thức được tiếp thu trong quá trình học không chỉ là nền tảng
cho em trong quá trình nghiên cứu khóa luận mà còn là hành trang quí báu để em bước vào
đời một cách vững chắc và tự tin.
Em chân thành cảm ơn Ban giám đốc, và các anh chị phòng sản xuất Công ty TNHH
ORION FOOD VINA đã cho phép và tạo điều kiện thuận lợi để em thực tập tại Công ty.
Cuối cùng em kính chúc quý Thầy, Cô dồi dào sức khỏe và thành công trong sự nghiệp
cao quý. Đồng kính chúc các Cô, Chú, Anh, Chị trong Công ty TNHH ORION FOOD VINA
luôn dồi dào sức khỏe, đạt được nhiều thành công tốt đẹp trong công việc và cuộc sống.
Em xin chân thành cảm ơn!
TP. Hồ Chí Minh, tháng 04 năm 2013

Trần Thị Minh Phương

SVTH: Tr̯n Th͓ Minh Ph˱˯ng

Trang i

Xây d͹ng HACCP cho quy trình s̫n xṷt bánh Custas

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU .................................................................................................................................... 1
1. Lý do hình thành đồ án ...........................................................................................................1
2. Mục tiêu đề tài ........................................................................................................................ 1
3. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu .................................................................................. 2
3.1. Đối tượng nghiên cứu .......................................................................................................... 2
3.2. Phương pháp nghiên cứu ..................................................................................................... 2
3.3. Thời gian nghiên cứu........................................................................................................... 2
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ......................................................................................................3
1.1. Giới thiệu chung về Công ty TNHH ORION FOOD VINA [7] ......................................... 3
1.1.1. Tên và địa chỉ ..............................................................................................................
Xây d͹ng HACCP cho quy trình s̫n xṷt bánh Custas
SVTH: Tr̯n Th͓ Minh Ph˱˯ng Trang i
LI CM ƠN
Để hoàn thành khóa lun này, em xin t lòng biết ơn sâu sc đến Thy GS.TSKH
NGUYN TRNG CN, đã tn tình hướng dn trong sut quá trình viết khóa lun tt
nghip.
Em chân thành cm ơn quý Thy, Cô trong khoa Công ngh thc phm, Trường Đại
Hc K Thut Công ngh TPHCM đã tn tình truyn đạt kiến thc trong sut thi gian em
hc tp ti trường. Vi vn kiến thc được tiếp thu trong quá trình hc không ch là nn tng
cho em trong quá trình nghiên cu khóa lun mà còn là hành trang quí báu để em bước vào
đời mt cách vng chc và t tin.
Em chân thành cm ơn Ban giám đốc, và các anh ch phòng sn xut Công ty TNHH
ORION FOOD VINA đã cho phép và to điu kin thun li để em thc tp ti Công ty.
Cui cùng em kính chúc quý Thy, Cô di dào sc khe và thành công trong s nghip
cao quý. Đồng kính chúc các Cô, Chú, Anh, Ch trong Công ty TNHH ORION FOOD VINA
luôn di dào sc khe, đạt được nhiu thành công tt đẹp trong công vic và cuc sng.
Em xin chân thành cm ơn!
TP. H Chí Minh, tháng 04 năm 2013
Trn Th Minh Phương
Xây dựng HACCP cho quy trình sản xuất bánh Custas - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xây dựng HACCP cho quy trình sản xuất bánh Custas - Người đăng: Phạm Quỳnh Phương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
147 Vietnamese
Xây dựng HACCP cho quy trình sản xuất bánh Custas 9 10 472