Ktl-icon-tai-lieu

xây dựng hệ thống bài tập phần động lực học môn vật lí lớp 10 thpt nhằm giúp học sinh nắm vững kiến thức cơ bản và phát triển khả năng tự giải quyết vấn đề

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 111 trang   |   Lượt xem: 1521 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MỞ ĐẦU
1. Cơ sở lý luận và thực tiễn nói nên tính cấp thiết của đề tài
Nhân loại đang ở thế kỷ XXI - thế kỷ mà tri thức, kĩ năng của con người được
coi là yếu tố quyết định sự phát triển xã hội. Trong xã hội tương lai-xã hội dựa vào tri
thức, nền giáo dục phải đào tạo ra những con người thông minh, trí tuệ phát triển, sáng
tạo và giàu tính nhân văn. Muốn thực hiện tốt nhiệm vụ này, nhà trường phổ thông
trước hết phải cung cấp cho học sinh (HS) hệ thống những kiến thức phổ thông, cơ
bản, hiện đại, phù hợp với thực tế đất nước, thực tế địa phương về tự nhiên, xã hội, tư
duy và hệ thống những kĩ năng, kĩ xảo tương ứng.
Trong dạy học vật lí, có thể nâng cao chất lượng học tập và phát triển năng lực
giải quyết vấn đề của HS bằng nhiều biện pháp, phương pháp khác nhau. Thuộc số đó,
giải bài tập vật lí (BTVL) với tư duy là một phương pháp dạy học được xác định từ
lâu, có tác dụng rất tích cực đến việc giáo dục và phát triển HS, đồng thời cũng là
thước đo thực chất, đúng đắn sự nắm vững kiến thức, kĩ năng, kĩ xảo vật lí của họ.
Mặt khác, số lượng bài tập trong sách giáo khoa và trong các sách bài tập là rất
nhiều. Điều này gây khó khăn cho nhiều GV trong việc lựa chọn bài tập ra cho HS. Vì
vậy, cần phải có một sự lựa chọn, phân loại, sắp xếp lại các bài tập theo một hệ thống
tối ưu phù hợp với chương trình cải cách giáo dục mới và thời gian dành cho HS ở lớp
học cũng như ở nhà.
Chính vì thế, việc triển khai đề tài “Xây dựng hệ thống bài tập phần Động
lực học môn Vật lí lớp 10 THPT nhằm giúp HS nắm vững kiên thức cơ bản và
phát triển năng lực giải quyết vấn đề” là cực kì cần thiết.
2. Mục tiêu nghiên cứu, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
- Xác định hệ thống bài tập tối thiểu và đề ra cách sử dụng nó trong quá trình
dạy học phần động lực học (ĐLH) ở lớp 10 THPT và chương trình chuyên, để giúp HS
nắm vững những kiến thức cơ bản và phát triển năng lực giải quyết vấn đề thông qua
giải BTVL.
- Tăng cường ứng dụng CNTT trong dạy học, tăng tính tương tác giữa người
dạy - người học - kiến thức cần chiếm lĩnh, chúng tôi thiết kế và xuất bản các chủ đề
dưới dạng web, người sử dụng sẽ thấy rất tiện ích, có thể sử dụng dưới dạng offline
hoặc online phù hợp với hệ thống hạ tầng cơ sở thông tin của các trường. Ngoài ra học
sinh cũng như giáo viên có thể apply trên các máy tính cá nhân để tham khảo, luyện
tập hoặc tự kiểm tra đánh giá kiến thức của mình.
3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu và thời gian thực hiện của đề tài
3.1. Hoạt động của HS diện đại trà trong khi giải BT...
1
MỞ ĐẦU
1. Cơ sở lý luận và thực tiễn nói nên tính cấp thiết của đề tài
Nhân loại đang thế k XXI - thế k tri thức, kĩ năng ca con người được
coi yếu tố quyết định sự phát triển xã hội. Trong hội tương lai-xã hội dựa vào tri
thức, nền giáo dục phải đào tạo ra những con người thông minh, trí tuệ phát triển, sáng
tạo giàu nh nhân n. Muốn thực hiện tốt nhiệm vnày, ntrường phổ thông
trước hết phải cung cấp cho học sinh (HS) hệ thống những kiến thức phổ thông,
bản, hiện đại, phù hợp với thực tế đất nước, thực tế địa phương vtự nhiên, hội, tư
duy và hệ thống những kĩ năng, kĩ xo tương ứng.
Trong dạy hc vật lí, thnâng cao chất ợng học tập phát triển năng lực
giải quyết vấn đề của HS bằng nhiều biện pháp, phương pháp khác nhau. Thuộc số đó,
giải bài tập vật (BTVL) với duy mt phương pháp dy học được c định từ
lâu, có tác dụng rất tích cực đến việc giáo dục phát triển HS, đồng thời cũng
thước đo thực chất, đúng đắn sự nắm vững kiến thức, kĩ năng, kĩ xảo vật lí của họ.
Mặt khác, số lượng bài tập trong sách giáo khoa trong các sách bài tập rất
nhiu. Điều y y khó khăn cho nhiều GV trong việc lựa chọn bài tập ra cho HS. Vì
vậy, cần phải một sự lựa chọn, phân loại, sắp xếp lại các bài tập theo một hthống
tối ưu phù hợp với chương trình cải cách giáo dục mới và thời gian dành cho HS ở lớp
học cũng như ở nhà.
Chính thế, việc triển khai đề i Xây dựng hệ thống bài tập phần Động
lực học môn Vật lớp 10 THPT nhm giúp HS nắm vững kiên thức bản
phát triển năng lực giải quyết vấn đề” là cực kì cần thiết.
2. Mục tiêu nghiên cứu, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
- Xác định hthống bài tập tối thiểu đề ra cách sử dụng trong quá trình
dạy hc phần động lực học (ĐLH) ở lớp 10 THPT và chương trình chuyên, để giúp HS
nắm vững những kiến thức bản phát triển năng lực giải quyết vấn đthông qua
giải BTVL.
- Tăng cường ứng dụng CNTT trong dạy học, tăng tính tương tác giữa người
dạy - người học - kiến thức cần chiếm lĩnh, chúng i thiết kế xuất bản các chủ đ
dưới dạng web, người sử dụng sẽ thấy rất tiện ích, thể sử dụng dưới dng offline
hoặc online phù hợp với hthống htầng sở thông tin của các trường. Ngoài ra học
sinh cũng như giáo viên thapply trên các máy tính nhân để tham kho, luyn
tập hoặc tự kiểm tra đánh giá kiến thức của mình.
3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu và thời gian thực hiện của đề tài
3.1. Hoạt động của HS diện đại trà trong khi giải BTVL, của GV trong việc hướng
dẫn hoạt động ấy.
3.2. Hệ thống bài tập phần ĐLH lớp 10 THPT.
- Thời gian nghiên cứu đề tài: 07 tháng.
xây dựng hệ thống bài tập phần động lực học môn vật lí lớp 10 thpt nhằm giúp học sinh nắm vững kiến thức cơ bản và phát triển khả năng tự giải quyết vấn đề - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
xây dựng hệ thống bài tập phần động lực học môn vật lí lớp 10 thpt nhằm giúp học sinh nắm vững kiến thức cơ bản và phát triển khả năng tự giải quyết vấn đề - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
111 Vietnamese
xây dựng hệ thống bài tập phần động lực học môn vật lí lớp 10 thpt nhằm giúp học sinh nắm vững kiến thức cơ bản và phát triển khả năng tự giải quyết vấn đề 9 10 845