Ktl-icon-tai-lieu

xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm

Được đăng lên bởi Chana Chata
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1095 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

BÁO CÁO KIẾN TẬP
ĐỀ TÀI

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU SẢN
PHẨM SÀN GỖ LACKY TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
LACKY

Sinh viên: NGUYỄN TRUNG CƯỜNG
Lớp: QT19B
MSV: 1144020769
Giáo viên hướng dẫn: TẠ MINH HÀ

Hà Nội, tháng 6 năm 2014
0

MỤC LỤC
Lời mở đầu.....................................................................................................................................3
Chương 1: Cơ sở lý luận................................................................................................................4
1.1. Các khái niệm cơ bản..............................................................................................................4
1.1.1. Khái niệm thương hiệu, thương hiệu sản phẩm............................................................4
1.1.2. Giá trị thương hiệu........................................................................................................6
1.1.3. Khái niệm xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm............................................7
1.2. Vai trò, chức năng của xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm...................................7
1.2.1. Vai trò...........................................................................................................................7
1.2.2. Chức năng.....................................................................................................................9
1.3. Nhân tố ảnh hưởng đến quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm................10
1.3.1. Nhân tố bên trong doanh nghiệp.................................................................................10
1.3.1.1...................................................................Nhân tố chất lượng, chức năng sản phẩm
................................................................................................................................10
1.3.1.2...........................................................................................................Nguồn nhân lực
................................................................................................................................10
1.3.1.3................................................................................Nhân tố nguồn lực doanh nghiệp
.......................................................................................................................




 !"#$%&
'(&)*  +,
*
&-./0-1.2 3
*45267
(&"266889:9;<7
-=>0-1./?4.@AB.2(

xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm - Người đăng: Chana Chata
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm 9 10 789