Ktl-icon-tai-lieu

Xây dưngj chiến lược phát triển ngân hàng SEAbank đến năm 2015

Được đăng lên bởi hongtuyet.pt52a
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 1608 lần   |   Lượt tải: 4 lần
MGT 510 – Xây dựng chiến lược phát triển Ngân hàng SeABank đến năm 2015

BẢN TÓM TẮT
Trong hoạt động kinh doanh và phát triển của ngân hàng cần có một chiến lược
kinh doanh cụ thể. Do đó, một ngân hàng muốn tồn tại và phát triển bền vững đòi hỏi
trước hết cần có những cơ chế, chính sách rõ ràng về chiến lược.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á ( SeABank ) là một trong những
ngân hàng TMCP ra đời sớm nhất và nằm trong Top 10 ngân hàng TMCP lớn nhất Việt
Nam với tổng tài sản đạt 30.597 tỷ đồng. Hiện tại SeABank có vốn điều lệ 5.068 tỷ đồng,
là một trong 07 ngân hàng TMCP có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam.
Dựa trên các nghiên cứu về lý thuyết chiến lược, mô hình Delta, mô hình năm thế
lực cạnh tranh của Michael Porter và mô hình bản đồ chiến lược để từ đó ta sẽ áp dụng
để phân tích và đánh giá các chiến lược của SeABank đến năm 2015
Trên cơ sở phần tổng quan lý thuyết và phương pháp nghiên cứu là tiến hành phân
tích chiến lược hiện tại của SeABank như : Sản phẩm, khách hàng, cấu trúc hệ thống, từ
đó phân tích ma trận SWOT, để thấy được những ưu điểm, điểm yếu, cơ hội và thách thức
củng như phân tích hiện trạng môi trường bên trong và bên ngoài để định hướng vào
các mục tiêu và sứ mệnh của SeABank đến năm 2015.
Từ đó người viết có những đề xuất cải tiến mô hình chiến lược như về sản phẩm dịch vụ tối ưu, mạng lưới, khách hành toàn diện, hoàn thiện hệ thống cấu trúc …….sao
cho tốt hơn, phù hợp với những diễn biến của thị trường và những khả năng hiện tại của tổ
chức thì việc thực thi chiến lược mới có hiệu quả cao và bền vững.
Đồ Án được thực hiện trong một thời gian ngắn, vì vậy sẽ không tránh khỏi những
bất cập và sai sót. Kính mong quý Thầy Cô và các Giáo sư xem xét và góp ý cho Đồ Án
được hoàn thiện hơn.
Học viên thực hiện
Nguyễn An Giang

Học viên: Nguyễn An Giang – MBA khóa 3 – Chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

MGT 510 – Xây dựng chiến lược phát triển Ngân hàng SeABank đến năm 2015

MGT 510 – Xây dựng chiến lược phát triển Ngân hàng SeABank đến năm 2015

CHƯƠNG I
PHẦN GIỚI THIỆU
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI : Trong nền kinh tế thị trường theo xu thế hội nhập, việc sản
xuất kinh doanh sản phẩm dịch vụ không hoàn toàn do DN quyết định, mà do thị trường
quyết định. Trong đó thị truờng Quốc tế, thị truờng khu vực chi phối thị trường trong nước.
Song thị trường thế giới thường xuyên biến đổi bởi sự thay đổi của các nhóm yếu tố như :
Môi trường kinh tế, tài chính - tiền tệ, chính trị, xã hội, văn hóa. Vì lẽ đó, nếu DN không dự
báo chính xác sự diễn biến củ...
MGT 510 – Xây dng chiến lược phát trin Ngân hàng SeABank đến năm 2015
BN TÓM TT
Trong hot động kinh doanh và phát trin ca ngân hàng cn có mt chiến lược
kinh doanh c th. Do đó, mt ngân hàng mun tn ti và phát trin bn vng đòi hi
trước hết cn có nhng cơ chế, chính sách rõ ràng v chiến lược.
Ngân hàng Thương mi C phn Đông Nam Á ( SeABank ) là mt trong nhng
ngân hàng TMCP ra đời sm nht và nm trong Top 10 ngân hàng TMCP ln nht Vit
Nam vi tng tài sn đạt 30.597 t đồng. Hin ti SeABank có vn điu l 5.068 t đồng,
là mt trong 07 ngân hàng TMCP có vn điu l ln nht Vit Nam.
Da trên các nghiên cu v lý thuyết chiến lược, mô hình Delta, mô hình năm thế
lc cnh tranh ca Michael Porter và mô hình bn đồ chiến lược để t đó ta s áp dng
để phân tích và đánh giá các chiến lược ca SeABank đến năm 2015
Trên cơ s phn tng quan lý thuyết và phương pháp nghiên cu là tiến hành phân
tích chiến lược hin ti ca SeABank như : Sn phm, khách hàng, cu trúc h thng, t
đó phân tích ma trn SWOT, để thy được nhng ưu đim, đim yếu, cơ hi và thách thc
cng như phân tích hin trng môi trường bên trong và bên ngoài để định hướng vào
các mc tiêu và s mnh ca SeABank đến năm 2015.
T đó người viết có nhng đề xut ci tiến mô hình chiến lược như v sn phm -
dch v ti ưu, mng lưới, khách hành toàn din, hoàn thin h thng cu trúc …….sao
cho tt hơn, phù hp vi nhng din biến ca th trường và nhng kh năng hin ti ca t
chc thì vic thc thi chiến lược mi có hiu qu cao và bn vng.
Đồ Án được thc hin trong mt thi gian ngn, vì vy s không tránh khi nhng
bt cp và sai sót. Kính mong quý Thy Cô và các Giáo sư xem xét và góp ý cho Đồ Án
được hoàn thin hơn.
Hc viên thc hin
Nguyn An Giang
Hc viên: Nguyn An Giang – MBA khóa 3 – Chương trình Thc s Qun tr Kinh doanh
Xây dưngj chiến lược phát triển ngân hàng SEAbank đến năm 2015 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xây dưngj chiến lược phát triển ngân hàng SEAbank đến năm 2015 - Người đăng: hongtuyet.pt52a
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Xây dưngj chiến lược phát triển ngân hàng SEAbank đến năm 2015 9 10 260