Ktl-icon-tai-lieu

Xi măng tân tạo

Được đăng lên bởi Tạ Thị Lương
Số trang: 81 trang   |   Lượt xem: 847 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Më ®Çu
1. XuÊt xø cña dù ¸n:

X©y dùng ®· vµ ®ang lµ mét trong nh÷ng ngµnh ph¸t triÓn m¹nh mÏ ë ViÖt Nam
vµ xi m¨ng - s¶n phÈm vËt liÖu x©y dùng quan träng nhÊt ®ang ®îc Nhµ níc ta quan
t©m, khuyÕn khÝch nh»m ph¸t triÓn c¸c nhµ m¸y xi m¨ng trong níc, ®¸p øng ®îc nhu
cÇu t¨ng trëng víi tèc ®é cao. C«ng ty Cæ phÇn xi m¨ng T©n T¹o – TËp ®oµn T©n T¹o
®îc UBND tØnh chÊp thuËn cho ®Çu t x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt xi m¨ng T©n T¹o t¹i
x· Thanh S¬n, huyÖn Kim B¶ng vµ thÞ trÊn KiÖn Khª, huyÖn Thanh Liªm, tØnh Hµ Nam
nh»m ®¸p øng nhu cÇu xi m¨ng cho ngµnh x©y dùng, ®ång thêi gãp phÇn thóc ®Èy sù
ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng trong níc, tiÕt kiÖm h¬n ngo¹i tÖ do nhËp khÈu xi m¨ng tõ níc
ngoµi.
Hµ Nam lµ mét tØnh cã nguån nguyªn liÖu s¶n xuÊt xi m¨ng rÊt lín cña khu vùc
miÒn B¾c nªn hiÖn nay, trªn ®i¹ bµn tØnh Hµ Nam ®· cã nhµ m¸y xi m¨ng Bót S¬n ®ang
ho¹t ®éng víi c«ng suÊt 1,4 triÖu tÊn/n¨m, nhµ m¸y xi m¨ng Hµ Nam víi c«ng suÊt
120.000 tÊn/n¨m, nhµ m¸y xi m¨ng Néi Th¬ng víi c«ng suÊt 40.000 tÊn/n¨m; nhµ m¸y
xi m¨ng T©n Phó Xu©n c«ng suÊt 80.000 tÊn/n¨m, Nhµ m¸y xi m¨ng X77 c«ng suÊt
120.000 tÊn /n¨m. C¸c nhµ m¸y xi m¨ng ®ang x©y dùng: D©y chuyÒn 2 Nhµ m¸y xi
m¨ng Bót S¬n víi c«ng suÊt 2 triÖu tÊn n¨m; Nhµ m¸y xi m¨ng Trµng An víi c«ng suÊt
0,75 triÖu tÊn/n¨m, Nhµ m¸y xi m¨ng Thanh Liªm víi c«ng suÊt 0,35 triÖu tÊn/n¨m,
Nhµ m¸y xi m¨ng Hoµ Ph¸t 2,4 triÖu tÊn/n¨m, Nhµ m¸y xi m¨ng VinaShin c«ng suÊt
0,91 triÖu tÊn/n¨m, nhà m¸y xi m¨ng Xu©n Thµnh c«ng suÊt 0,95 triÖu tÊn/n¨m, nhµ
m¸y xi m¨ng Hoµng Long 1,1 triÖu tÊn/n¨m.
Trong quyÕt ®Þnh phª duyÖt sè 108/2005/Q§-TTg cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ
“Quy ho¹ch ph¸t triÓn c«ng nghiÖp xi m¨ng ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010 vµ ®Þnh híng ®Õn
n¨m 2020” dù b¸o nhu cÇu xi m¨ng cña níc ta ®Õn n¨m 2020 lµ 68 – 70 triÖu tÊn. Do
Dù ¸n kh«ng n»m trong quy ho¹ch nªn C«ng ty Cæ phÇn xi m¨ng T©n T¹o vµ UBND
tØnh Hµ Nam ®· cã v¨n b¶n ®Ò nghÞ Bé X©y dùng bæ sung vµo quy ho¹ch vµ ®· ®îc
chÊp thuËn t¹i v¨n b¶n sè 557/BXD-VLXD ngµy 31/3/2008.
Dù ¸n sÏ mang l¹i nh÷ng lîi Ých kinh tÕ rÊt lín vµ gi¶i quyÕt ®îc nhu cÇu vÒ lao
®éng. Nhng bªn c¹nh c¸c t¸c ®éng tÝch cùc cña dù ¸n th× Dù ¸n còng ®· Ýt nhiÒu g©y ra
nh÷ng t¸c ®éng kh«ng tèt ®èi víi m«i trêng, víi tµi nguyªn thiªn nhiªn, c¶nh quan sinh
th¸i vµ søc khoÎ cña nh©n d©n.
2. C¨n cø ph¸p luËt vµ kü thuËt cña viÖc thùc hiÖn ®¸nh gi¸
t¸c ®éng m«i trêng (§TM)

a. C¨n cø ph¸p luËt:
1. LuËt B¶o vÖ M«i trêng (BVMT) ®îc Quèc héi níc CHXHCN ViÖt Nam th«ng
qua ngµy 29/11/2005;
2. NghÞ ®Þnh 80/2006/N§-CP ngµy 09/8/2006 cña ...
Më ®Çu
1. XuÊt xø cña dù ¸n:
X©y dùng ®· ®ang mét trong nh÷ng ngµnh ph¸t triÓnnh ë ViÖt Nam
xi m¨ng - s¶n phÈm vËt liÖu x©y dùng quan träng nhÊt ®ang ®îc Nhµ níc ta quan
t©m, khuyÕn khÝch nh»m ph¸t triÓn c¸c n m¸y xi m¨ng trong níc, ®¸p øng ®îc nhu
cÇu t¨ng trëng víi tèc ®é cao. C«ng ty Cæ phÇn xi m¨ng T©n T¹o – TËp ®oµn T©n T¹o
®îc UBND tØnh chÊp thuËn cho ®Çu t x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt xi m¨ng T©n T¹o t¹i
x· Thanh S¬n, huyÖn Kim B¶ng vµ thÞ trÊn KiÖn Khª, huyÖn Thanh Liªm, tØnh Hµ Nam
nh»m ®¸p øng nhu cÇu xi m¨ng cho ngµnh x©y dùng, ®ång thêi gãp phÇn thóc ®Èy
ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng trong níc, tiÕt kiÖm h¬n ngo¹i tÖ do nhËp khÈu xi m¨ng tõ níc
ngoµi.
Hµ Nam lµ mét tØnh cã nguån nguyªn liÖu s¶n xuÊt xi m¨ng rÊt lín cña khu vùc
miÒn B¾c nªn hiÖn nay, trªn ®i¹ bµn tØnh Hµ Nam ®· cã nhµ m¸y xi ng Bót S¬n ®ang
ho¹t ®éng víi c«ng suÊt 1,4 triÖu tÊn/n¨m, nhµ m¸y xi m¨ng Nam víi c«ng suÊt
120.000 tÊn/n¨m, nhµ m¸y xi ng Néi Th¬ng víi c«ng suÊt 40.000 tÊn/n¨m; nhµ m¸y
xi m¨ng T©n Phó Xu©n c«ng suÊt 80.000 tÊn/n¨m, Nhµ m¸y xi m¨ng X77 c«ng suÊt
120.000 tÊn /n¨m. C¸c nhµ m¸y xi m¨ng ®ang x©y dùng: D©y chuyÒn 2 Nhµ m¸y xi
m¨ng Bót S¬n víi c«ng suÊt 2 triÖu tÊn n¨m; Nhµ m¸y xi m¨ng Trµng An víi c«ng suÊt
0,75 triÖu tÊn/n¨m, Nhµ m¸y xi ng Thanh Liªm víi c«ng suÊt 0,35 triÖu tÊn/n¨m,
Nhµ y xi m¨ng Hoµ Ph¸t 2,4 triÖu tÊn/n¨m, Nhµ m¸y xi m¨ng VinaShin c«ng suÊt
0,91 triÖu tÊn/n¨m, nh m¸y xi m¨ng Xu©n Thµnh c«ng suÊt 0,95 triÖu tÊn/n¨m, nhµà
m¸y xi m¨ng Hoµng Long 1,1 triÖu tÊn/n¨m.
Trong quyÕt ®Þnh phª duyÖt 108/2005/Q§-TTg cña Thñ tíng ChÝnh phñ
“Quy ho¹ch ph¸t triÓn c«ng nghiÖp xi m¨ng ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010 vµ ®Þnh híng ®Õn
n¨m 2020dù b¸o nhu cÇu xi m¨ng a níc ta ®Õn n¨m 2020 lµ 68 – 70 triÖu tÊn. Do
¸n kh«ng n»m trong quy ho¹ch nªn C«ng ty phÇn xi m¨ng T©n T¹o UBND
tØnh Nam ®· v¨n b¶n ®Ò nghÞ X©y dùng sung vµo quy ho¹ch ®· ®îc
chÊp thuËn t¹i v¨n b¶n sè 557/BXD-VLXD ngµy 31/3/2008.
¸n mang l¹i nh÷ng lîi Ých kinh rÊt lín vµ gi¶i quyÕt ®îc nhu cÇu lao
®éng. Nhng n c¹nh c¸c c ®éng tÝch cùc cña dù ¸n th× Dù ¸n còng ®· Ýt nhiÒu g©y ra
nh÷ng t¸c ®éng kh«ng tèt ®èi víi m«i trêng, víi tµi nguyªn thiªn nhiªn, c¶nh quan sinh
th¸i vµ søc khoÎ cña nh©n d©n.
2. C¨n ph¸p luËt vµ thuËt cña viÖc thùc hiÖn ®¸nh gi¸
t¸c ®éng m«i trêng (§TM)
a. C¨n cø ph¸p luËt:
1. LuËt Bo vÖ M«i trêng (BVMT) ®îc Quèc héi níc CHXHCN ViÖt Nam th«ng
qua ngµy 29/11/2005;
2. NghÞ ®Þnh 80/2006/N§-CP ngµy 09/8/2006 a ChÝnh phñ vÒ viÖc quy ®Þnh chi
tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh LuËt B¶o vÖ M«i trêng;
3. NghÞ ®Þnh 81/2006/N§-CP ngµy 09/8/2006 a ChÝnh phñ quy ®Þnhph¹t vi
ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc b¶o vÖ m«i trêng;
4. NghÞ ®Þnh 21/2008/N§-CP söa ®æi sung mét ®iÒu cña NghÞ ®Þnh
80/2006/N§-CP ngµy 09/8/2006 cña ChÝnh phñ viÖc quy ®Þnh chi tiÕt híngn
thi hµnh mét sè ®iÒu cña LuËt B¶o vÖ m«i trêng
5. Th«ng t 05/2008/TT-BTNMT cña Tµi nguyªn M«i trêng ngµy
08/12/2008 Híng dÉn vÒ ®¸nh gi¸ m«i trêng chiÕn lîc, ®¸nh g t¸c ®éng m«i trêng
cam kÕt b¶o vÖ m«i trêng;
1
Xi măng tân tạo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xi măng tân tạo - Người đăng: Tạ Thị Lương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
81 Vietnamese
Xi măng tân tạo 9 10 10