Ktl-icon-tai-lieu

xử lí ảnh

Được đăng lên bởi Tuân Phạm
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 649 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa: Công Nghệ Thông Tin
Bộ môn: Kỹ Thuật Phần Mềm

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN
1. Thông tin chung về học phần
Tên học phần: Xử Lý Ảnh (Image Processing)
Mã học phần:
Số tín chỉ: 3
Học phần tiên quyết: Tin học cơ sở, Kỹ thuật lập trình
Đào tạo trình độ: Đại học
Giảng dạy cho các ngành: Ngành Công Nghệ Thông Tin
Bộ môn quản lý: Kỹ Thuật Phần Mềm
Phân bổ thời gian trong học phần:
- Nghe giảng lý thuyết: 30 Tiết
- Làm bài tập trên lớp:
- Thảo luận:
- Thực hành, thực tập: 15 Tiết
- Tự nghiên cứu: 90 Tiết
2. Mô tả tóm tắt học phần
Học phần trang bị cho người học kiến thức về phương pháp xử lý ảnh số, về cấu
hình của một hệ thống xử lý ảnh và ý nghĩa của ứng dụng xử lý ảnh trong nhiều lĩnh vực.
Học phần xử lý ảnh đòi hỏi kiến thức tương đối tổng hợp của nhiều lĩnh vực như: Hệ
thống tin học, lý thuyết thông tin, xử lý tín hiệu số, lý thuyết thống kê, đồ hoạ, nhận dạng,
quang học, điện tử. Kết thúc học phần, người học có thể vận dụng kiến thức trong các
lĩnh vực: xử lý làm rõ ảnh, nhận dạng ảnh, xây dựng hệ thống thông tin ảnh số.
3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần
3.1. Danh mục chủ đề của học phần
1. Thu nhận và biểu diễn ảnh
2. Xử lý nâng cao chất lượng ảnh số
3. Tìm biên và phân vùng ảnh
4. Nhận dạng ảnh
5. Nén ảnh
6. Các công cụ hỗ trợ xử lý ảnh
3.2. Chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần
Chủ đề 1: Thu nhận và biểu diễn ảnh
Nội dung
Kiến thức
1. Đặc điểm các hệ màu sử dụng trong xử lý ảnh số
2. Kỹ thuật lấy mẫu và lượng tử hóa
3. Các phương pháp biểu diễn ảnh
4. Các định dạng cơ bản trong xử lý ảnh
5. Các kỹ thuật tái hiện ảnh
Thái độ
1. Chất lượng ảnh số phản ảnh qua các đặc tính cảm nhận của con người
2. Ảnh thu được luôn có sự sai lệch so với thực tế do tác động của môi
trường, của thiết bị thu nhận.

Mức độ
2
2
2
2
2

Kỹ năng
1. Đánh giá chất lượng ảnh dựa trên các đặc tính cảm nhận ảnh.
Chủ đề 2: Xử lý nâng cao chất lượng ảnh số
Nội dung
Kiến thức
1. Các phép xử lý nâng cao chất lượng ảnh dựa trên phân tích lược đồ
xám.
2. Kỹ thuật lọc nhiễu ảnh
3. Kỹ thuật khôi phục ảnh số
Thái độ
1. Nâng cao chất lượng ảnh là bước tiền xử lý cho các bước tiếp theo của
hệ thống xử lý ảnh số.
2. Nâng cao chất lượng ảnh là bước cần thiết để có được một ảnh số đẹp
về mỹ thuật.
Kỹ năng
1. Xử lý nâng cao chất lượng ảnh và xây dựng ứng dụng.
2. Khôi phục ảnh và xây dựng ứng dụng.

2
Mức độ
2
2
2

2
2

Chủ đề 3: Tìm biên và phân vùng ảnh
Nội dung
Mức độ
Kiến thức
1. C...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Khoa: Công Nghệ Thông Tin Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bộ môn: Kỹ Thuật Phần Mềm
CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN
1. Thông tin chung về học phần
Tên học phần: Xử Lý Ảnh (Image Processing)
Mã học phần:
Số tín chỉ: 3
Học phần tiên quyết: Tin học cơ sở, Kỹ thuật lập trình
Đào tạo trình độ: Đại học
Giảng dạy cho các ngành: Ngành Công Nghệ Thông Tin
Bộ môn quản lý: Kỹ Thuật Phần Mềm
Phân bổ thời gian trong học phần:
- Nghe giảng lý thuyết: 30 Tiết
- Làm bài tập trên lớp:
- Thảo luận:
- Thực hành, thực tập: 15 Tiết
- Tự nghiên cứu: 90 Tiết
2. Mô tả tóm tắt học phần
Học phần trang bị cho người học kiến thức về phương pháp xử ảnh số, về cấu
hình của một hệ thống xử lý ảnh và ý nghĩa của ứng dụng xử lý ảnh trong nhiều lĩnh vực.
Học phần xử ảnh đòi hỏi kiến thức tương đối tổng hợp của nhiều lĩnh vực như: Hệ
thống tin học, lý thuyết thông tin, xử lý tín hiệu số, lý thuyết thống kê, đồ hoạ, nhận dạng,
quang học, điện tử. Kết thúc học phần, người học thể vận dụng kiến thức trong các
lĩnh vực: xử lý làm rõ ảnh, nhận dạng ảnh, xây dựng hệ thống thông tin ảnh số.
3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần
3.1. Danh mục chủ đề của học phần
1. Thu nhận và biểu diễn ảnh
2. Xử lý nâng cao chất lượng ảnh số
3. Tìm biên và phân vùng ảnh
4. Nhận dạng ảnh
5. Nén ảnh
6. Các công cụ hỗ trợ xử lý ảnh
3.2. Chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần
Chủ đề 1: Thu nhận và biểu diễn ảnh
Nội dung
Mức độ
Kiến thức
1. Đặc điểm các hệ màu sử dụng trong xử lý ảnh số
2. Kỹ thuật lấy mẫu và lượng tử hóa
3. Các phương pháp biểu diễn ảnh
4. Các định dạng cơ bản trong xử lý ảnh
5. Các kỹ thuật tái hiện ảnh
2
2
2
2
2
Thái độ
1. Chất lượng ảnh số phản ảnh qua các đặc tính cảm nhận của con người
2. Ảnh thu được luôn sự sai lệch so với thực tế do tác động của môi
trường, của thiết bị thu nhận.
xử lí ảnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
xử lí ảnh - Người đăng: Tuân Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
xử lí ảnh 9 10 823