Ktl-icon-tai-lieu

Xử lý nước thải sinh hoạt bằng kỹ thuật tưới ngầm

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 3852 lần   |   Lượt tải: 22 lần
BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC NOÂNG LAÂM – TP. HOÀ CHÍ MINH

BAÙO CAÙO KHOA HOÏC
ÑEÀ TAØI CAÁP BOÄ

Teân ñeà taøi

XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI SINH HOAÏT
BAÈNG KYÕ THUAÄT TÖÔÙI NGAÀM
Maõ soá: B2002-21-27

Chuû nhieäm ñeà taøi: ThS. Leâ Quoác Tuaán

TP. Hoà Chí Minh
10 - 2004

XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI SINH HOAÏT BAÈNG
KYÕ THUAÄT TÖÔÙI NGAÀM
I.

ÑAËT VAÁN ÑEÀ
Ngaøy nay ôû caùc quoác gia treân theá giôùi, nguoàn nöôùc saïch ñang trôû neân laø vaán ñeà caáp

baùch. Caùc ngoàn nöôùc nhö soâng, suoái, nöôùc ngaàm ñang ít daàn hoaëc trôû neân oâ nhieãm do söï
phaùt trieån cuûa noâng nghieäp, coâng nghieäp vaø gia taêng daân soá. Caùc chuyeân gia veà moâi tröôøng
ñaõ vaø ñang phaùt trieån vaø aùp trieån caùc bieän phaùp xöû lyù nöôùc thaûi nhaèm taùi söû duïng chuùng cho
caùc hoaït ñoäng saûn xuaát vaø sinh hoaït cuûa con ngöôøi. Trong nhöõng phöông phaùp xöû lyù nöôùc
thaûi ñaõ ñöôïc aùp duïng töø tröôùc ñeán nay thì bieän phaùp sinh hoïc coù vai troø quan troïng vaø ñaït
hieäu quaû kinh teá cao, phuø hôïp vôùi xu theá phaùt trieån töï nhieân beàn vöõng.
Moâ hình töôùi ngaàm (thoaùt nöôc ngaàm) laø moät trong nhöõng heä thoáng sinh hoïc ñöôïc öùng
duïng roäng raõi treân theá giôùi hieän nay. Moät soá vuøng khoâ, thieáu nöôùc thì moâ hình naøy coøn ñöôïc
xem laø moät nhaân toá soáng coøn cho vieäc taùi taïo nguoàn nöôùc ngaàm vaø nöôùc töôùi tieâu cho noâng
nghieäp. Kyõ thuaät töôùi ngaàm khoâng chæ ñôn giaûn laø söï chuyeån ñoåi cuûa heä thoáng ñaát ngaäp nöôùc
maø coøn taêng cöôøng söï phì nhieâu cho caùc vuøng ñaát noâng nghieäp. Muïc ñích cuûa heä thoáng naøy
laø taêng naêng suaát caây troàng vaø taêng ñoä maøu môõ cho caùc vuøng ñaát noâng nghieäp khoâ haïn, cuõng
nhö caùc vuøng ñaát noâng nghieäp bò ngaäp nöôùc.
Söï keát hôïp cuûa heä thoáng thöïc vaät ñöôïc phaân boá treân beà maët cuûa heä thoáng goùp phaàn
raát lôùn trong vieäc naâng cao hieäu suaát xöû lyù. Caùc vi sinh vaät trong heä thoáng vaø trong nöôùc thaûi
ñoùng vai troø quan troïng trong vieäc phaân huûy vaø chuyeån hoùa caùc chaát höõu cô, nitrogen,
phosphore. Thöïc vaät beà maët ñoùng vai troø haáp thu caùc chaát thaûi ñaõ ñöôïc phaân huûy vaø chuyeån
hoùa, nhieàu nhaát laø caùc hôïp chaát voâ cô coù chöùa nitrogen vaø phosphore. Moät trong nhöõng loaøi
thöïc vaät ñöôïc aùp duïng cho nghieân cöùu laø coû vetiver. Coû vetiver vôùi nhöõng ñaëc tính sinh lyù,
sinh thaùi vaø khaû naêng thích öùng treân moïi ñòa hình, coù khaû naêng haáp thuï cao haøm löôïng N, P
vaø kim loaïi naëng. Taïi Vieä...
BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC NOÂNG LAÂM – TP. HOÀ CHÍ MINH
XW
BAÙO CAÙO KHOA HOÏC
ÑEÀ TAØI CAÁP BOÄ
Teân ñeà taøi
XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI SINH HOAÏT
BAÈNG KYÕ THUAÄT TÖÔÙI NGAÀM
Maõ soá: B2002-21-27
Chuû nhieäm ñeà taøi: ThS. Leâ Quoác Tuaán
TP. Hoà Chí Minh
10 - 2004
Xử lý nước thải sinh hoạt bằng kỹ thuật tưới ngầm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xử lý nước thải sinh hoạt bằng kỹ thuật tưới ngầm - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Xử lý nước thải sinh hoạt bằng kỹ thuật tưới ngầm 9 10 541