Ktl-icon-tai-lieu

xử lý số liệu SPSS

Được đăng lên bởi phamnhung225
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 612 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Hướng dẫn xử lý số liệu trên SPSS
Caâu 1: Laøm saïch döõ lieäu nhö theá naøo? Loaïi caùc phieáu coù nhieàu oâ troáng? Caùc caâu traû lôøi
thieáu nhaát quaùn?

1

Caâu 2: Xaùc ñònh giaù trò tin caäy cuûa caùc thaønh phaàn trong thang ño: Cronbach Alpha

Yeâu caàu:


Alpha > 0.7 hoaëc thaáp nhaát cuõng >0.6



Corrected Item-Total Correlation >0.4

Item-Total Statistics

W1
W2
W3
W4

Scale Mean if
Item Deleted
14.793
14.879
14.929
14.329

Scale Variance if
Item Deleted
11.302
10.036
9.880
13.819

Corrected ItemTotal Correlation
0.551
0.654
0.518
0.257

Cronbach's Alpha if
Item Deleted
0.601
0.527
0.620
0.760

2

Caâu 3: Tính EFA.

Yeâu caàu: kieåm tra KMO and Bartlett's Test; ñieàu kieän:
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
>0.5
Cumulative % Extraction Sums of Squared Loadings >50%
Initial Eigenvalues: Là giá trị phương sai tách ra được của mỗi nhân tố. Vì mong muốn của phân
tích nhân tố là tối đa hoá phương sai nên giá trị tối thiểu của phương sai là 1. Initial Eigenvalues:

>1

Factor loading: >0.4
Pattern Matrix(a)
Factor
SUP
SUP1
T3
SUP3
T1
T2
SUP4
COW4
COW3
COW1
COW2
P4
P3
P2
P1
T4
W4
W1
W3
W2

1
0.820
0.811
0.622
0.583
0.499
0.431
0.287

2

3

4

0.239
0.886
0.833
0.669
0.623

-0.274

0.244

0.893
0.824
0.751
0.709
0.326
0.248

0.239
0.776
0.759
0.682

3

Caâu 4: Laäp baûng thoáng keâ moâ taû

gioi
trinh
do

LDPT
trung cap

nam
6.22
6.61

nu

cao dang

6.33

5.10

dai hoc

5.35

5.45

5.78
7.00

4

Caâu 5: Toång hôïp (coäng bieán): loøng trung thaønh cuûa nhaân vieân; möùc ñoä thoûa maõn vôùi
coâng vieäc, ñoàng nghieäp, laõnh ñaïo, tieàn löông, cô hoäi ñaøo taïo, thaêng tieán.


Transform –-> compute  trong phaàn target variables: coäng caùc bieán, chia soá löôïng
caùc bieán.

Caâu 6: Kieåm ñònh t-test (1 bieán metric, 1 bieán non- metric)
 one sample: so vôùi keát quaû cuûa naêm tröôùc 4.2, naêm nay coù ñaït möùc caûi thieän ñaùng
keå khoâng? (analyze  compare means one sample t - tests)

5

 Paired sample t-test: Toâi thoûa maõn trong quan heä vôùi ñoàng nghieäp hôn hay thoûa
maõn vôùi laõnh ñaïo hôn? Thoûa maõn vôùi löông hôn hay thoûa maõn vôùi coâng vieäc hôn?
(analyze  compare means paired sample t - tests)

6

7

...
Hướng dẫn xử lý số liệu trên SPSS
Caâu 1: Laøm saïch döõ lieäu nhö theá naøo? Loaïi caùc phieáu coù nhieàu oâ troáng? Caùc caâu traû lôøi
thieáu nhaát quaùn?
1
xử lý số liệu SPSS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
xử lý số liệu SPSS - Người đăng: phamnhung225
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
xử lý số liệu SPSS 9 10 191