Ktl-icon-tai-lieu

Xuất khẩu mặt hàng thủy sản

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 996 lần   |   Lượt tải: 0 lần
lêi nãi ®Çu
Trong ®iÒu kiÖn toµn cÇu hãa vµ khu vùc hãa cña ®êi sèng kinh tÕ thÕ giíi
cña thÕ kû 21, kh«ng mét quèc gia nµo cã thÓ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ cña m×nh mµ
kh«ng tham gia vµo qu¸ tr×nh héi nhËp quèc tÕ vµ khu vùc. §iÒu ®ã kh«ng ngo¹i
trõ ®èi víi ViÖt Nam, ®Ó thùc hiÖn nhiÖm träng t©m x©y dùng nÒn kinh tÕ,
§¹i héi §¶ng Céng S¶n ViÖt Nam lÇn thø VIII tiÕp tôc kh¼ng ®Þnh ®êng lèi ®æi
míi cöa nÒn kinh tÕ, thùc hiÖn chiÕn lîc CNH-H§H híng m¹nh vµo xuÊt
khÈu.
§Ó t¨ng xuÊt khÈu trong thêi gian tíi, ViÖt nam chñ tr¬ng kÕt hîp xuÊt
khÈu nh÷ng mÆt hµng mµ ®Êt níc cã lîi thÕ t¬ng ®èi (nh÷ng mÆt hµng xuÊt khÈu
truyÒn thèng: hµng n«ng l©m thñy s¶n, kho¸ng s¶n, hµng giÇy dÐp dÖt may)
mét mÆt hµng hµm lîng thuËt c«ng nghÖ cao bao gåm: «t«, xe m¸y,
hµng ®iÖn tö vµ dÞch vô phÇn mÒm ...
Hµng thñy s¶n mÆt hµng xuÊt khÈu truyÒn thèng cña ViÖt Nam trong
thêi gian qua ®· gÆt h¸i ®îc thµnh c«ng rùc rì. møc kim ng¹ch xuÊt khÈu
550,6 triÖu USD vµo n¨m 1995, ®· t¨ng lªn møc 971,12 USD vµo n¨m 1999,
trung b×nh mçi n¨m t¨ng gÇn 100 triÖu USD, chiÕm kho¶ng 10% tæng kim ng¹ch
xuÊt khÈu cña ViÖt Nam mÆt hµng kim ng¹ch xuÊt khÈu lín trong c¸c
mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc cña níc ta trong nhiÒu n¨m võa qua. ThÞ trêng xuÊt
khÈu thñy s¶n ®· ®ang ®îc réng ®¸ng kÓ, thñy s¶n cña ViÖt Nam ®·
chiÕm ®îc vÞ trÝ quan träng trong thÞ trêng nhËp khÈu thuû s¶n cña thÕ giíi.
Liªn minh Ch©u ¢u (EU), mét thÞ trêng nhËp khÈu thñy s¶n ®Çy tiÒm n¨ng
trong thêi gian qua ®· nh÷ng t¸c ®éng rÊt tÝch cùc ®Õn viÖc xuÊt khÈu thñy
s¶n cña ViÖt Nam. Bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu to lín cña xuÊt khÈu thñy s¶n sang
EU, vÉn cßn nhiÒu h¹n chÕ, tån t¹i ®ßi hái ViÖt Nam ph¶i lùc, g¾ng trong
thêi gian tíi ®Ó ®Èy m¹nh xuÊt khÈu vµo t trêng nµy, nh»m t¨ng nhanh kim
ng¹ch xuÊt khÈu, t¨ng nguån thu ngo¹i tÖ vÒ cho ®Êt níc.
XuÊt ph¸t tõ nhËn thøc trªn ®©y, còng nh vai trß to lín cña xuÊt khÈu thñy
s¶n trong cÊu xuÊt khÈu cña níc ta, t«i ®· chän ®Ò tµi Nh÷ng gi¶i ph¸p
®Èy m¹nh xuÊt khÈu mÆt ng thñy s¶n cña ViÖt Nam sang t trêng EU
trong nh÷ng n¨m tíi ®Ó viÕt ®Ò ¸n m«n häc. ViÖc nghiªn cøu ®Ò tµi nµy ý
nghÜa rÊt lín ®èi víi b¶n th©n t«i, nh»m cñng n©ng cao luËn, vËn dông
mét c¸ch linh ho¹t, s¸ng t¹o nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vµo thùc tiÔn. §ång thêi
qua ph©n tÝch thùc tr¹ng ho¹t ®éng xuÊt khÈu thñy s¶n sang EU cña níc ta
Xuất khẩu mặt hàng thủy sản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xuất khẩu mặt hàng thủy sản - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
Xuất khẩu mặt hàng thủy sản 9 10 907