Ktl-icon-tai-lieu

yếu tố văn hóa trong dịch lời bài hát

Được đăng lên bởi leanhvanhop
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 1572 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
-------------------------------

ISO 9001 : 2008

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NGÀNH: NGOẠI NGỮ

HẢI PHÒNG - 2010

HAIPHONG PRIVATE UNIVESITY
FOREIGN LANGUAGES DEPARTMENT
-----------------------------------

GRADUATION PAPER

A STUDY ON DIFFICULTIES IN TRANSLATING
LYRICS OF SOME ENGLISH SONGS
By:
Ngô Bích Thùy
Class:
Na1001

Supervisor:
Hoàng Thị Bảy, M.A

HAI PHONG - 2010

2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
--------------------------------------

Nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp

Sinh viên:............................................................Mãsố:............................
Lớp:.............................Ngành:..................................................................
Tên đề tài: .................................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

3

Nhiệm vụ đề tài
1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt
nghiệp
( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ).
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán.
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp.
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..

4

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI
Người hướng dẫn thứ nhất:
Họ và tên:.............................................................................................
Học hàm, học vị:...................................................................................
Cơ quan công tác:.................................................................................
Nội dung hướng dẫn:............................................................................

N...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
-------------------------------
ISO 9001 : 2008
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NGÀNH: NGOẠI NGỮ
HẢI PHÒNG - 2010
yếu tố văn hóa trong dịch lời bài hát - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
yếu tố văn hóa trong dịch lời bài hát - Người đăng: leanhvanhop
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
yếu tố văn hóa trong dịch lời bài hát 9 10 638