Ktl-icon-tai-lieu

1 số mẫu câu thường gặp trong tiếng anh

Được đăng lên bởi phuong-do-thai
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1252 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Một số mẫu câu thường gặp
1. Cấu trúc câu mang nghĩa bao hàm
– Đó là lối nói gộp hai ý trong câu làm một thông qua một số các cụm từ. Hai thành phần
trong câu phải tương đương nhau về mặt từ loại: danh từ với danh từ,tính từ với tính từ, ...
1.1. Not only ..... but also (không những ... mà còn....)
S + verb + not only + noun/adj/adv + but also + noun/adj/adv
Hoặc:
S + not only verb + but also + verb
Robert is not only talented but also handsome.
He writes not only correctly but also neatly.
She can play not only the guitar but also the violin.
She not only plays the piano but also composes music.
Thành phần sau 'but also' thường quyết định thành phần sau 'not only'.
Incorrect: He is not only famous in italy but also in Switzerland.
Correct: He is famous not only in italy but also in Switzerland.
1.2. As well as (vừa ... vừa ...)
– Cũng giống như cấu trúc trên, các thành phần đằng trước và đằng sau cụm từ này phải
tương đương với nhau.
S + verb + noun/adj/adv + as well as + noun/adj/adv
Hoặc:
S + verb + as well as + verb
Ví dụ:
Robert is talented as well as handsome.
He writes correctly as well as neatly.
She plays the guitar as well as the violin.
Paul plays the piano as well as composes music.
Chú ý: Không được nhầm thành ngữ này với as well as của hiện tượng đồng chủ ngữ mang
nghĩa cùng với.
The teacher, as well as her students, is going to the concert.
My cousins, as well as Tim, have a test tomorrow.
1.3. Both ..... and... (vừa ... vừa)
– Công thức dùng giống hệt như not only .... but also. Both chỉ được dùng với and, không
được dùng với as well as.
Robert is both talented and handsome.
Paul both plays the piano and composes music.
2. Một số cấu trúc câu cầu khiến
2.1. To have sb do sth = to get sb to do sth = khiến ai, bảo ai làm gì
I’ll have Peter fix my car.
I’ll get Peter to fix my car.
2.2. To have/to get sth done = làm một việc gì bằng cách thuê người khác
I have my hair cut. (Tôi đi cắt tóc - chứ không phải tôi tự cắt)
I have my car washed. (Tôi mang xe đi rửa ngoài dịch vụ - không phải tự rửa)
Theo khuynh hướng này động từ to want và would like cũng có thể dùng với mẫu câu như
vậy: To want/ would like Sth done. (ít dùng)
I want/ would like my car washed.

2.3. To make sb do sth = to force sb to do sth = Bắt buộc ai phải làm gì
The bank robbers made the manager give them all the money.
The bank robbers forced the manager to give them all the money.
Đằng sau tân ngữ của “make” có thể dùng 1 tính từ: To make sb/sth + adj
Wearing flowers made her ...
M t s m u câu th ng g p ườ
1. C u trúc câu mang ngh a bao hàm ĩ
ó là l i nói g p hai ý trongĐ câu làm m t thông qua m t s các c m t . Hai thành ph n
trong câu ph i t ng ng nhau v m t t lo i: ươ đươ danh t v i danh t,tính t v i tính t, ...
1.1. Not only ..... but also (không nh ng ... mà còn....)
S + verb + not only + noun/adj/adv + but also + noun/adj/adv
Ho c:
S + not only verb + but also + verb
Robert is not only talented but also handsome.
He writes not only correctly but also neatly.
She can play not only the guitar but also the violin.
She not only plays the piano but also composes music.
Thành ph n sau 'but also' th ng quy t nh thành ph n sau 'not only'. ườ ế đ
Incorrect: He is not only famous in italy but also in Switzerland.
Correct: He is famous not only in italy but also in Switzerland.
1.2. As well as (v a ... v a ...)
– C ng gi ng nh c u trúc trên, các thành ph n ng tr c và ng sau c m t này ph i ũ ư đ ư đằ
t ng ng v i nhau.ươ đươ
S + verb + noun/adj/adv + as well as + noun/adj/adv
Ho c:
S + verb + as well as + verb
Ví d :
Robert is talented as well as handsome.
He writes correctly as well as neatly.
She plays the guitar as well as the violin.
Paul plays the piano as well as composes music.
Chú ý: Không c nh m thành ng này v i as well as c a hi n t ng ng ch ng mang đượ ư đồ
ngh a cùng v i.ĩ
The teacher, as well as her students, is going to the concert.
My cousins, as well as Tim, have a test tomorrow.
1.3. Both ..... and... (v a ... v a)
– Công th c dùng gi ng h t nh not only .... but also. Both ch c dùng v i and, không ư đượ
c dùng v i as well as.đượ
Robert is both talented and handsome.
Paul both plays the piano and composes music.
2. M t s c u trúc câu c u khi n ế
2.1. To have sb do sth = to get sb to do sth = khi n ai, b o ai làm gìế
I’ll have Peter fix my car.
I’ll get Peter to fix my car.
2.2. To have/to get sth done = làm m t vi c gì b ng cách thuê ng i khác ườ
I have my hair cut. (Tôi i c t tóc - ch không ph i tôi t c t)đ
I have my car washed. (Tôi mang xe i r a ngoài d ch v - không ph i t r a)đ
Theo khuynh h ng nàyướ ng tđộ to want và would like c ng có th dùng v i m u câu nh ũ ư
v y: To want/ would like Sth done. (ít dùng)
I want/ would like my car washed.
1 số mẫu câu thường gặp trong tiếng anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
1 số mẫu câu thường gặp trong tiếng anh - Người đăng: phuong-do-thai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
1 số mẫu câu thường gặp trong tiếng anh 9 10 417