Ktl-icon-tai-lieu

10 câu hỏi hùng biện tiếng Anh

Được đăng lên bởi Thanh Nguyen
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 418 lần   |   Lượt tải: 2 lần
10 câu hỏi hùng biện Tiếng Anh
1. What is your name ?
A. My name is Kate
B. Her name is Kate
C. Your name is Kate
2. What is this?
A. It is blue
B. It is a pen
C. It is pen
3. What are they?
A. They are books
B. They are book
C. They is books
4. How old are you ?
A. I am ten
B. He is ten
C. She is ten
5. How many flowers are there?
A. This is ten
B. There is ten
C. There are ten
6. Do you want chicken ?
A. Yes ,I do not
B. Yes ,I do
C. No, I do
7. How is the weather?
A. It is sunny
B. It is a sun
C. It is a sunny
8. What do you want ?
A. He wants ice cream
B. I want ice cream
C. She wants ice cream
9. Do you like spiders/
A. No,I do not
B. No, I do
C. Yes, I do not

10. Can it swim ?
A. Yes, it can
B. Yes ,I can
C. Yes , it can not

/

...
10 câu hỏi hùng biện Tiếng Anh
1. What is your name ?
A. My name is Kate
B. Her name is Kate
C. Your name is Kate
2. What is this?
A. It is blue
B. It is a pen
C. It is pen
3. What are they?
A. They are books
B. They are book
C. They is books
4. How old are you ?
A. I am ten
B. He is ten
C. She is ten
5. How many flowers are there?
A. This is ten
B. There is ten
C. There are ten
6. Do you want chicken ?
A. Yes ,I do not
B. Yes ,I do
C. No, I do
7. How is the weather?
A. It is sunny
B. It is a sun
C. It is a sunny
8. What do you want ?
A. He wants ice cream
B. I want ice cream
C. She wants ice cream
9. Do you like spiders/
A. No,I do not
B. No, I do
C. Yes, I do not
10 câu hỏi hùng biện tiếng Anh - Trang 2
10 câu hỏi hùng biện tiếng Anh - Người đăng: Thanh Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
10 câu hỏi hùng biện tiếng Anh 9 10 299