Ktl-icon-tai-lieu

10 cấu trúc câu thường gặp trong tiếng anh.

Được đăng lên bởi hothetrung1977
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 828 lần   |   Lượt tải: 4 lần
10 cấu trúc câu thường gặp trong tiếng anh
1/ Cấu trúc: S + V + (not) enough + noun + (for sb) to do st = (không) đủ cái gì để (cho ai) làm gì. (He doesn’t have enough
qualification to work here).
2 / Cấu trúc: S + V + (not) adj/adv + enough + (for sb) to do st = cái gì đó (không) đủ để (cho ai) làm gì. (He doesn’t study hard
enough to pass the exam).
3/ Cấu trúc: S + V + too + adj/adv + (for sb) to do st = cái gì quá đến nổi làm sao để cho ai đấy làm gì. (He ran too fast for me to
catch up with).
4/ Cấu trúc: Clause + so that + clause = để mà (He studied very hard so that he could pas the test).
5/ Cấu trúc: S + V + so + adj/adv + that S + V = cái gì đó quá làm sao đến nỗi mà …(The film was so boring that he fell asleep in
the middle of it). Xem thêm: Cấu trúc đảo ngữ trong tiếng anh
6/ Cấu trúc: It + V + such + [a(n)] adj noun + that S +V = cái gì đó quá làm sao đến nỗi mà ... (It was such a borring film that he
fell asleep in the middle of it)
7/ Cấu trúc: If + S + present simple + S +will/can/may + V simple :câu điều kiện loại 1 = điều kiện có thật ở tương lai ( If you lie
in the sun too long, you will get sunburnt). đọc thêm về 12 thì trong tiếng anh
8/ Cấu trúc: If + S + past simple + S + would + V simple: Câu điều kiện loại 2 = miêu tả cái không có thực hoặc tưởng tượng ra
(If I won the competition, I would spend it all).
9/ Cấu trúc: If + S + past perfect + S + would + have past participle:câu điều kiện loại 3 = miêu tả cái không xảy ra hoặc tưởng
tượng xảy ra trong quá khứ (If I’d worked harder, I would have passed the exam)
10/ Cấu trúc: Unless + positive = If… not = trừ phi, nếu không (You will be late unless you start at one)
Dưới đây là những cấu trúc câu tiếng anh khi sử dụng: to do

To do (say) the correct thing: Làm (nói) To do (sb's) job; to do the job for (sb): Làm
To do (work) miracles: Tạo kết quả kỳ diệu
đúng lúc, làm (nói) điều phải
hại ai
To do a baby up again: Bọc tã lại cho To do a course in manicure: Học một lớp cắt, To do a dirty work for him: Làm giúp ai
một đứa bé
sửa móng tay
việc gì nặng nhọc
To do a disappearing act: Chuồn, biến To do a good deed every day: Mỗi ngày làm
To do a guy: Trốn, tẩu thoát
mất khi cần đến
một việc thiện
To do sth for the sake of sb, for sb's sake:
To do sth in a leisurely fashion: Làm việc gì
To do a meal: Làm cơm
Làm việc gì vì người nào,vì lợi ích người
một cách thong thả
nào
To do sth for lucre: Làm việc gì để vụ To do sth for effect: Làm việc gì để tạo ấn To do sth for amusement: Làm việc gì để...
10 cấu trúc câu thường gặp trong tiếng anh
1/ Cấu trúc: S + V + (not) enough + noun + (for sb) to do st = (không) đủ cái gì để (cho ai) làm gì. (He doesn’t have enough
qualification to work here).
2 / Cấu trúc: S + V + (not) adj/adv + enough + (for sb) to do st = cái gì đó (không) đủ để (cho ai) làm gì. (He doesn’t study hard
enough to pass the exam).
3/ Cấu trúc: S + V + too + adj/adv + (for sb) to do st = cái gì quá đến nổi làm sao để cho ai đấy làm gì. (He ran too fast for me to
catch up with).
4/ Cấu trúc: Clause + so that + clause = để mà (He studied very hard so that he could pas the test).
5/ Cấu trúc: S + V + so + adj/adv + that S + V = cái gì đó quá làm sao đến nỗi mà …(The film was so boring that he fell asleep in
the middle of it). Xem thêm: Cấu trúc đảo ngữ trong tiếng anh
6/ Cấu trúc: It + V + such + [a(n)] adj noun + that S +V = cái gì đó quá làm sao đến nỗi mà ... (It was such a borring film that he
fell asleep in the middle of it)
7/ Cấu trúc: If + S + present simple + S +will/can/may + V simple :câu điều kiện loại 1 = điều kiện có thật ở tương lai ( If you lie
in the sun too long, you will get sunburnt). đọc thêm về 12 thì trong tiếng anh
8/ Cấu trúc: If + S + past simple + S + would + V simple: Câu điều kiện loại 2 = miêu tả cái không có thực hoặc tưởng tượng ra
(If I won the competition, I would spend it all).
9/ Cấu trúc: If + S + past perfect + S + would + have past participle:câu điều kiện loại 3 = miêu tả cái không xảy ra hoặc tưởng
tượng xảy ra trong quá khứ (If I’d worked harder, I would have passed the exam)
10/ Cấu trúc: Unless + positive = If… not = trừ phi, nếu không (You will be late unless you start at one)
Dưới đây là những cấu trúc câu tiếng anh khi sử dụng: to do
10 cấu trúc câu thường gặp trong tiếng anh. - Trang 2
10 cấu trúc câu thường gặp trong tiếng anh. - Người đăng: hothetrung1977
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
10 cấu trúc câu thường gặp trong tiếng anh. 9 10 52