Ktl-icon-tai-lieu

10 đề ôn tâp HSG tiếng Anh lớp 6

Được đăng lên bởi votaphong1975
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 377 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I - 1. Khoanh trßn mét tõ kh«ng cïng nhãm víi 3 tõ cßn l¹i (2,5 ®iÓm )
Bài tập 1. Em hãy khoanh tròn một từ khác với các từ còn lại.
Ví dụ: A. student
B. worker
C. teacher
D. cooker
1.
A. chicken
B. bread
C. food
D. rice
2.
A. math
B. subject
C. science
D. music
3.
A. breakfast
B. lunch
C. dinner
D. have
4.
A. house
B. father
C. mother
D. brother
5.
A. spring. B. season.
C. summer. D. winter.

2. Em h·y ghi tªn cña ®å vËt hay con vËt trong tõng bøc tranh sau. (4 ®iÓm)

1. ……………………..

2. ………………………...

3. ………………..

4. …………………...

5.……………………… 6.………………………7. ……………………. 8. ……………………
3. Em hãy xếp các câu trong cột B sao cho phù hợp với nội dung các câu trong cột A. ( 3 điểm)
A
B
1. Where are you from?
a. Because I want a hamburger.
2. How are you today?
b. It’s my favourite drink.
3. I like milk very much.
c. I’m from London.
4. What do you do everyday?
d. Yes, I am.
5. Are you a doctor?
e. I’m fine.
6. Why do you go to the food stall?
f. We go to school.
Em hãy ghi đáp án vào ô sau:
1. …c…….
2………… 3……….. 4…………
5………… 6……….
4. Em hãy hoàn thành đoạn hội thoại sau, sử dụng các từ cho sẵn: (3,5 điểm)
works
thirty- nine
her
nurse
where
A: What’s your mother’s name?
B: (1)………. name is Lan.
A: How old is she?
B: She is ( 2 )………..
A: What does she do?
B: She works as a ( 3 ) …………..
A: ( 4 )...……..does she work?
B: She ( 5 ) ………… in a hospital.
II- 1. Em hãy đọc đoạn văn và điền các thông tin vào bảng sau: (5 điểm)
My best friend is Le Van Tam. He’s ten years old. He lives at 26 Ly Thuong Kiet Street in Hanoi with his
mother, father and his elder brother. He’s a student at Quang Trung Primary School. He’s tall and thin. He has
short black hair. His close friends are Minh, Bao and me. His telephone number is 04.3.668.752.
Name:
Le Van Tam

1. Age
2. Home Address
3. Job
4. School
5. Telephone Number
2. Em hãy đọc đoạn văn sau rồi đánh dấu( √ ) vào ý True ( đúng ) hoặc False ( sai ) cho các

câu dưới đây.(5 điểm)
There are four seasons in Vietnam. They are spring, summer, autumn and winter. The weather in spring is
usually fine and warm. Summer is always very hot and it often rains. It is a rainy season. It is cool and windy
in autumn. Winter is a dry season. It is often cloudy and cold. The days in winter are short and the nights are
long.
True
False
1. There are four seasons in Vietnam.
□
□
2. It’s usually fine and warm in spring.
□
□
3. It doesn’t rain in summer.
□
□
4. It’s often cloudy and cold in winter.
□
□
5. The days in winter are long.
□
□
III. VIẾT (7 điểm) Em hã...
I - 1. Khoanh tn mét tõ kh«ng cïng nm víi 3 tõ cßn l¹i (2,5 ®iÓm )
Bài tập 1. Em hãy khoanh tròn một từ khác với các từ còn lại.
Ví dụ: A. student B. worker C. teacher D. cooker
1. A. chicken B. bread C. food D. rice
2. A. math B. subject C. science D. music
3. A. breakfast B. lunch C. dinner D. have
4. A. house B. father C. mother D. brother
5. A. spring. B. season. C. summer. D. winter.
2. Em h·y ghi tªn cña ®å vËt hay con vËt trong tõng bøc tranh sau. (4 ®iÓm)
1. …………………….. 2. ………………………... 3. ……………….. 4. …………………...
5.……………………… 6.………………………7. ……………………. 8. ……………………
3. Em hãy xếp các câu trong cột B sao cho phù hợp với nội dung các câu trong cột A. ( 3 điểm)
A B
1. Where are you from? a. Because I want a hamburger.
2. How are you today? b. It’s my favourite drink.
3. I like milk very much. c. I’m from London.
4. What do you do everyday? d. Yes, I am.
5. Are you a doctor? e. I’m fine.
6. Why do you go to the food stall? f. We go to school.
Em hãy ghi đáp án vào ô sau:
1. …c……. 2………… 3……….. 4………… 5………… 6……….
4. Em hãy hoàn thành đoạn hội thoại sau, sử dụng các từ cho sẵn: (3,5 điểm)
works thirty- nine her nurse where
A: What’s your mother’s name?
B: (1)………. name is Lan.
A: How old is she?
B: She is ( 2 )………..
A: What does she do?
B: She works as a ( 3 ) …………..
A: ( 4 )...……..does she work?
B: She ( 5 ) ………… in a hospital.
II- 1. Em hãy đọc đoạn văn và điền các thông tin vào bảng sau: (5 điểm)
My best friend is Le Van Tam. He’s ten years old. He lives at 26 Ly Thuong Kiet Street in Hanoi with his
mother, father and his elder brother. He’s a student at Quang Trung Primary School. He’s tall and thin. He has
short black hair. His close friends are Minh, Bao and me. His telephone number is 04.3.668.752.
Name: Le Van Tam
10 đề ôn tâp HSG tiếng Anh lớp 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
10 đề ôn tâp HSG tiếng Anh lớp 6 - Người đăng: votaphong1975
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
10 đề ôn tâp HSG tiếng Anh lớp 6 9 10 537