Ktl-icon-tai-lieu

100 cụm từ part 1 toeic

Được đăng lên bởi Thu Pham
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 586 lần   |   Lượt tải: 6 lần
100 cụm từ part1 TOEIC
Word
O
observing a match

Pronnunciation Definiton

offering someone a meal
opening a drawer
operating heavy machinery
ordering some food from a
menu
organizing some paper

cung cấp cho ai đó một bữa ăn
mở một ngăn kéo
vận hành máy móc nặng
đặt hàng một số thực phẩm từ
thực đơn
organize /’ɔ:gənai Sắp xếp một số giấy tờ
z/

P
packing away some poles
packing for a trip
painting a picture
parking one’s bike in a rack
passing a box to another
paying for the item
pedaling down the street
photographing the scenery
picking up pastries from the
trays
picking vegetables in a field
pilling some books on the
shelves
piloting a boat out to sea
placing a coin in the slot
planting a garden in front of
the store
playing a musical instrument
plugging in a machine
pointing a finger to the
monitor
polishing a window
posing for a picture
posting a notice on the
window
pouring drinks into glasses
preparing food in two pans

observing
/əb’zə:viɳ/
offering /’ɔfəriɳ/
opening /’oupniɳ/
operate /’ɔpəreit/
order /’ɔ:də/

quan sát một trận đấu

pack /pæk/
pack /pæk/
/peint/
/pɑ:k/
/pɑ:s/
/pei/
/’pedl/
/’foutəgrɑ:f/
/pik/ /’peistri/
/trei/
/pik/
/pil/

đóng gói một số cột
đóng gói cho một chuyến đi
vẽ một bức tranh
đỗ xe đạp của ai vào giá để xe
Chuyển một chiếc hộp cho ai đó
trả tiền cho các sản phẩm
đạp xe xuống đường phố
chụp ảnh phong cảnh
chọn bánh ngọt từ các khay

/’pailət/
/pleis/
/plɑ:nt/
/plei/
/plʌg/
/pɔint/

dẫn tàu ra biển
đặt một đồng xu vào khe
trồng một khu vườn ở phía trước
cửa hàng
chơi một nhạc cụ
cắm điện vào máy tính
chỉ một ngón tay lên màn hình

/’pouliʃ/
/pouz/
/poust/

đánh bóng cửa sổ
sắp đặt tư thế cho một bức ảnh
đăng một thông báo trên cửa sổ

/pɔ:/
/pri’peə/

rót đồ uống vào ly
chuẩn bị thức ăn trong hai chảo

chọn rau trong một khu vực
chồng một số cuốn sách lên kệ

PHẠM THỊ THU – HỌC VIỆN NGÂN HÀNG

Page 1

100 cụm từ part1 TOEIC
pulling a cart
purchasing loaves of the
bread
pushing a cart through the
line
putting a key into a lock
putting away one’s
instruments
putting down one’s pen
putting on sweaters
putting up a poster
R
racing down the street
raising sales
raking the leaves
reaching across the table
reaching for an item
reading a sign
rearranging the furniture
reattaching the wheel to the
cart
relaxing outdoors
removing one’s coat
repairing fishing equipment

/pul/
/’pθ:tʃəs/

kéo một giỏ hàng
mua ổ bánh mì

/puʃ/

đẩy một chiếc xe qua các hàng

/put/
/put/

đặt một chìa khóa vào ổ khóa

/put/
/put/ /’swetə/
/put/

đặt bút...
100 cụm từ part1 TOEIC
Word Pronnunciation Definiton
O
observing a match observing
/əb’zə:viɳ/
quan sát một trận đấu
offering someone a meal offering /’ɔfəriɳ/ cung cấp cho ai đó một bữa ăn
opening a drawer opening /’oupniɳ/ mở một ngăn kéo
operating heavy machinery operate /’ɔpəreit/ vận hành máy móc nặng
ordering some food from a
menu
order /’ɔ:də/ đặt hàng một số thực phẩm từ
thực đơn
organizing some paper organize /’ɔ:gənai
z/
Sắp xếp một số giấy tờ
P
packing away some poles pack /pæk/ đóng gói một số cột
packing for a trip pack /pæk/ đóng gói cho một chuyến đi
painting a picture /peint/ vẽ một bức tranh
parking one’s bike in a rack /pɑ:k/ đỗ xe đạp của ai vào giá để xe
passing a box to another /pɑ:s/ Chuyển một chiếc hộp cho ai đó
paying for the item /pei/ trả tiền cho các sản phẩm
pedaling down the street /’pedl/ đạp xe xuống đường phố
photographing the scenery /’foutəgrɑ:f/ chụp ảnh phong cảnh
picking up pastries from the
trays
/pik/ /’peistri/
/trei/
chọn bánh ngọt từ các khay
picking vegetables in a field /pik/ chọn rau trong một khu vực
pilling some books on the
shelves
/pil/ chồng một số cuốn sách lên kệ
piloting a boat out to sea /’pailət/ dẫn tàu ra biển
placing a coin in the slot /pleis/ đặt một đồng xu vào khe
planting a garden in front of
the store
/plɑ:nt/ trồng một khu vườn ở phía trước
cửa hàng
playing a musical instrument /plei/ chơi một nhạc cụ
plugging in a machine /plʌg/ cắm điện vào máy tính
pointing a finger to the
monitor
/pɔint/ chỉ một ngón tay lên màn hình
polishing a window /’pouliʃ/ đánh bóng cửa sổ
posing for a picture /pouz/ sắp đặt tư thế cho một bức ảnh
posting a notice on the
window
/poust/ đăng một thông báo trên cửa sổ
pouring drinks into glasses /pɔ:/ rót đồ uống vào ly
preparing food in two pans /pri’peə/ chuẩn bị thức ăn trong hai chảo
PHẠM THỊ THU – HỌC VIỆN NGÂN HÀNG Page 1
100 cụm từ part 1 toeic - Trang 2
100 cụm từ part 1 toeic - Người đăng: Thu Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
100 cụm từ part 1 toeic 9 10 13