Ktl-icon-tai-lieu

100 passive voice rewrite sentences

Được đăng lên bởi hoang0nguyenf
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 796 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Passive Voice
1. They started a dancing class last week
...................................................................................................................................................
2. Mr.Smith saw the accident.
.....................................................................................................................................................
3. Somebody has taken my briefcase.
......................................................................................................................................................
4. The teacher returned our written work to us
......................................................................................................................................................
5. She has finished the report by noon.
..........................................................................................................................................................
6. The mad dog bit the little boy.
...........................................................................................................................................................
7. The police have arrested five suspects.
..........................................................................................................................................................
8. The doctor ordered him to take o long rest.
...........................................................................................................................................................
9. They started a dancing class last week.
...........................................................................................................................................................
10. Mr.Smith saw the accident.
...........................................................................................................................................................
11. Somebody has taken my briefcase.
...........................................................................................................................................................
12. The teacher returned our written work to us.
.........................................................................................................................................................
13. She has finished the report by noon.
............................................................................................................................
Passive Voice
1. They started a dancing class last week
...................................................................................................................................................
2. Mr.Smith saw the accident.
.....................................................................................................................................................
3. Somebody has taken my briefcase.
......................................................................................................................................................
4. The teacher returned our written work to us
......................................................................................................................................................
5. She has finished the report by noon.
..........................................................................................................................................................
6. The mad dog bit the little boy.
...........................................................................................................................................................
7. The police have arrested five suspects.
..........................................................................................................................................................
8. The doctor ordered him to take o long rest.
...........................................................................................................................................................
9. They started a dancing class last week.
...........................................................................................................................................................
10. Mr.Smith saw the accident.
...........................................................................................................................................................
11. Somebody has taken my briefcase.
...........................................................................................................................................................
12. The teacher returned our written work to us.
.........................................................................................................................................................
13. She has finished the report by noon.
...........................................................................................................................................................
100 passive voice rewrite sentences - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
100 passive voice rewrite sentences - Người đăng: hoang0nguyenf
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
100 passive voice rewrite sentences 9 10 925